Ansvarserklæring

0
British nurse about to inject young child

Av Ledelsen i Barnevernsaksjonen,
Folkeaksjonen Friemenneske.no,
Bevegelsen Helsefrihet.no og
Advokatfullmektig Barbro Paulsen fra Naturrett.no


Denne henvendelsen gjelder erklæring om ansvar for alle i kommunale stillinger vedrørende nåværende eller fremtidige smitteverntiltak tilknyttet korona/covid-19 inkludert korona/mRNA-vaksiner og PCR-tester.

Vi ber om at denne henvendelsen journalføres og at skriftlig bekreftelse på at denne erklæring er mottatt sendes som direkte svar på denne e-posten.

På vegne av BARNEVERNSAKSJONEN i samarbeid med folkeaksjonen FRIEMENNESKE.no, Helsefrihet.no og advokatfullmektig Barbro Paulsen fra Naturrett.no påpeker og minner vi om det omfattende ansvar landets skoler, rektorer, helseansvarlige, kommune- og fylkesoverleger og helsedirektorat har i forhold til beskyttelse av barns helse.

Dere har ingen rett eller hjemmel i lov til å igangsette handlinger som leder barna (0-18 år) til noen form for eksperimentell medisinsk behandling og/eller eksperimentelt testregime.

Dere har heller ingen rett eller forankring i norsk lov til å emosjonelt påvirke og eller utsette noen for utilbørlig press; hverken ansatte, lærere, barn, eller foresatte på måter som undergraver retten til et grundig informert valg og samtykke som beskrevet videre i denne erklæringen.

I din posisjon er du ansvarlige for egne handlinger og kan stilles for Norsk rett og internasjonale domstoler dersom det blir påført skade på barn eller voksne under deres ledelse og ansvarsområder. Du blir altså ikke ansvarsfri ved å si; “jeg fulgte bare ordre/kommuneprogram”

Årsak og begrunnelse:

Vi har funnet og presenterer klare bevis som viser at vaksinene er eksperimentelle og hasteinnført og fremdeles under midlertidig nødgodkjenning via EMA. MRNA-teknologi i vaksiner tas i bruk for første gang i historien i befolkningen uten nødvendig og tilfredsstillende informert samtykke. Høyesterett har i en prinsipiell avgjørelse fastsatt som norm at det er “et grunnleggende krav at det må foreligge samtykke fra pasienten for legebehandling…” Et “ledende synspunkt må være at pasienten må få informasjon som ikke utelukker vesentlige risikomomenter. Særlig har det betydning at det blir gitt opplysninger om slike risikomomenter hvor det er reelle valgmuligheter”.

Det vises i denne sammenheng til helseforskningsloven §§ 9, 10, 13 og 17, jf. forskningsetikkloven som oppstiller hvilke etiske rammer som skal overholdes for deltakere i forskningsstudier. Av disse bestemmelsene fremkommer det klart at barn under 18 år ikke har samtykkekompetanse i forskningsstudier.

Det betyr at regjeringen har brutt grunnloven og menneskerettigheter. Alle i ansvarlige posisjoner bes om å foreta full stopp når det kommer til bruk av korona/mRNA-vaksiner overfor våre barn og unge opp til 18 år. Det samme gjelder bruk av PCR-hurtigtestene som vi vil beskrive og dokumentere videre.

Angående PCR-testene: Det er godt dokumentert(1) at man ved PCR-testene(2) ikke kan skille mellom aktivt og passivt virus i kroppen. Det er dokumentert at PCR-test med sykler (CT) fra 25-45 (I Norge kjøres 45 i CT) gir store feilmarginer i prøvesvarene til friske mennesker, som kan resultere i falske positive resultater. Videre er prøvepinnene sterilisert med etylenoksid(3,4), et svært kreftfremkallende og giftig stoff som trekker inn i slimhinner. Videre undersøkelser(5) av testene viser funn av rester av stoffer ligger igjen på medisinsk utstyr etter sterilisering og forårsaker eksponering i nesen ved bruk.

Angående korona/mRNA vaksinene:

Det finnes til dags dato ikke dokumentert at korona/mRNA-vaksiner er trygge for menneskelig bruk, spesielt ikke når det gjelder barn og unge som heller ikke er en del av risikogruppen når det gjelder korona. Dette er en ny og eksperimentell teknologi. Det er heller ikke utført og gjennomført studier på dyr før vaksinene er tatt i bruk på mennesker. Man kan ikke gi slikt til barn.

Vaksinene er på forskningsstadiet

Alle vaksinene er hasteinnført og innehar kun midlertidig betinget godkjenning (FDA`s EUA) (EMA) til tross for at oppfinner av mRNA-teknologien, Dr. Robert Malone(6), samt tusenvis av leger rundt om i verden(7) har gått sterkt ut og advart befolkningen mot å ta korona/mRNA-vaksiner. I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine som betinget før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves(8).

Når det gjelder korona/mRNA-vaksiner er det egentlig ikke mulig for foresatte å avgi et gyldig informert samtykke fordi vaksinene ennå ikke er endelig godkjente og tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon ikke er tilgjengelig; sikkerhetsstudiene er fremdeles pågående, og vaksineprodusentene vil ikke kunne søke om endelig godkjenning før om 2 år. Man kan ikke rettferdiggjøre vaksinering av barn og unge uten å bryte med grunnloven, menneskerettigheter og Nürnberg-kodeksen. Vaksinene er eksperimentelle medikamenter og er kun under betinget nødgodkjenning(8,9). Vaksineprodusentene og norske myndigheter har i tillegg allerede brutt reglene for nødgodkjennelse da det finnes en rekke dokumentert godkjente og effektive alternativer mot korona som blant annet ivermektin som har vært på markedet siden 1982 og at legemiddelselskapene fraskriver seg alt ansvar(10) for skadevirkninger av vaksinene som tilføyd angående norske forskningslover tidligere i dokumentet.

Om skade skulle skje med landets barn og unge, vil enhver av dere i ansvarsposisjoner og ledelsesposisjoner tilknyttet våre barn og unge, som har utført handlinger som blant annet å lede barna inn i en risikabel eksperimentell vaksinering og eller massetesting med PCR-hurtigtester i forbindelse med korona holdes personlig ansvarlig, være seg kortsiktige eller langsiktige.

Vi anser slike inngrep som påføres barna som en stor påkjenning for dem og et brudd på barns medfødte rettigheter (frihet over kropp, sinn og helse). Vi anser at dette innebærer en for høy risiko for barna i samfunnet og sier på vegne av samfunnets kommende generasjoner STOPP.

Nå er tid for edruelighet kommet, og vi kan ikke gamble eller eksperimentere med barnas liv og helse fordi enkelte voksne er redde for smitte. Det tillates herved IKKE.

Skoler og barnehager skal ikke bidra til innførsel av eksperimentelle vaksiner eller et testregime med PCR-tester (spesielt hurtigtestene).

Informert samtykke

Hva er samtykke?

Definisjon: Erklæring eller tillatelse til at tiltak eller behandling kan igangsettes. Hva er informert samtykke?

Definisjon: Samtykke må være avgitt frivillig på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket.

For at et samtykke skal kunne anses for å være informert kreves det at personen det gjelder har forstått fullt ut hva det samtykkes til, samt konsekvensen av valget som skal tas. I Norge er det 18 års aldersgrense for å kunne gi lovlig samtykke til å bli med i et medisinsk forsøk.

Samtykket skal være frivillig og aldri presses frem ved overtalelse.

Vi vil i sammenheng referere til en betydelig mangel vi ser i landets regjering/myndigheter i dag; kalt statistisk avhengighet. Myndighetene har gjort seg avhengig av, og mistet edruelighet tilknyttet statistikk og big data analyse, altså tall som så kalles og fremmes som vitenskap. Big data og presentasjon av tallmateriale er i seg selv ikke vitenskap, det er blitt en snarvei og en altfor enkel ansvarsfraskrivelse å gjemme seg bak tall og ulike presentasjoner og vinklinger av tall og tall-analyser.

Her er dette omtalt av Mises instituttet i følgende artikkel- Statistics: Achilles’ Heel of Government(11)

Vi viser ellers til Grunnlovens §§ 102 og 104(12), European Council Resolution 2361, Article 7.3.1 & 7.3.2 og European Convention on Human Rights Resolution Article 3(13), samt Nürnberg-kodeksen som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker. Brudd på Nürnberg-kodeksen er klassifisert som forbrytelser mot menneskeheten, spesielt alvorlig blir dette i forhold til barna våre. Det vises også til barnekonvensjonen som er ratifisert og underskrevet av Norge.

Ellers vises det til opplæringslovens kapittel 9A som er tydelig på at skole- og/eller barnehageleder/eier å påse et trygt, godt fysisk, psykisk og helsefremmende skolemiljø. I tillegg nevnes Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Lov om helsepersonell, samt Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kapittel 2.

For å underbygge ansvarserklæringen vil vi informere alle ansvarlige rundt de harde fakta.

Lovgivningen stiller strenge krav til informasjon. Helsepersonell har en vid informasjonsplikt i forbindelse med vaksiner, hpl. § 10 jf. pbrl. § 3-2.

Det er viktig at faktiske opplysninger blir formidlet, og at de som skal/kan samtykke får all relevant informasjon og ikke kun får formidlet det som er positivt i favør av vaksinering.

Det kan ikke være slik at man ikke gir sannferdig informasjon til befolkningen fordi man frykter en lavere oppslutning rundt vaksineringen og dermed tyr til følelsesmessig manipulasjon.

Et eksempel er hvordan det i media er blitt oppgitt at korona-vaksinenes effektivitet vil være ca 94-95% effektive. De aller fleste vil forstå dette som at 94-95 av 100 som blir vaksinert blir beskyttet og stopper smittespredning når dette egentlig ikke er vitenskapelig begrunnet. I dette eksemplet og mange andre tilfeller blir tallgrunnlaget feilaktig presentert med svært betydelige følger utad i samfunnet.

Denne påstanden er helt feil og misvisende. Det burde også nevnes at markedsføringskampanjene til FHI(14) og andre organisasjoner gir påstander/lovnader om virkning uten at de har bevis på effektiviteten, samt spiller på menneskelige følelser (manipulasjon) til å ta en avgjørelse (ikke informert samtykke, og grove brudd på markedsføringsloven).

Den 01.09.21 publiserte fhi.no følgende uttalelser(15). Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

Det er ulovlig å innlemme umyndige personer i medisinske forsøk. I kapittel 4 (16) «Samtykke» står det «Foreldre eller andre med foreldreansvar må samtykke til forskning med mindreårige mellom 16 og 18 år som innebærer legemsinngrep eller legemiddelutprøvning.»

Skolen/barnehagen/kommunens og fylkets smittevernansvarlige bes om å avgi svar på følgende forespørsler og dokumentere dette godt:

Fremvise grundig dokumentasjon som viser at barn er farlige smittespredere.
Vi finner ingen slik dokumentasjon på verken myndighetenes, WHO eller FHI sine nettsider.

Fremvise dokumentasjon på alle ingredienser i vaksinene og hvordan disse potensielt kan påvirke kroppen til barna?

Fremvise dokumentasjon på PCR-testenes validitet og nøyaktighet med gitte CT verdier(45 sykluser) og dokumentere at SARS-COV-2 utgjør fare for overdødelighet blant barn?

Dokumentere det faktiske behov for å påføre barna ytterligere påkjenninger i korona øyemed?

Videre informeres det om følgende:

Det vises videre til forskning fra tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021(17):
«Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien. Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig».

Ansvarserklæring gis herved spesielt til Rektor/bestyrer og Helseansvarlig for skoler/barnehager og det bes om nødvendig å utøve deres rett til “sivil ulydighet” overfor deres overordnede på vegne av barna og for barnas utvidede beskyttelse.

Det kreves herved full stans av vaksinering og massetesting av barn i forbindelse med korona i alle ledd involvert og spesielt i eller tilknyttet skoler og barnehager.

Skolene og barnehagenes ansvar er ikke og skal ikke håndheve et covid-regime eller vaksine/testregime. Deres ansvar ER og SKAL være å beskytte barn, spesielt mot medisinske eksperimenter.

Dere er nå blitt informert og vil herved fra denne dato inneha et økt ansvar om noe skulle skje med barna i kjølvann av vaksinering, testregime og tiltak og restriksjoner innført i forbindelse med korona.

Vi har tilknyttet disse bevegelsene brukt de siste 1 år og 6 måneder på å sette oss grundig inn i saken slik at vi er i stand til å presentere et utfyllende bilde av hva som har foregått med grundig underbyggelse av fakta.

Tusenvis av leger og advokater inkludert organisasjoner som World Doctors Alliance og Corona Investigative Committee gjør også en formidabel jobb med å få frem sannheten og er kritiske til koronatiltak og vaksinene. Her kan du se enkel oversikt(18) over hva de har kommet frem til.

I en artikkel i Nettavisen datert 3. september 2021 uttaler assisterende FHI-direktør Geir Bukholm følgende: “vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet mot virus varianter de vil møte på i fremtiden.” Han fortsetter «I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virus variant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket»

Dette er en risiko for barna ingen foresatte eller skolen kan gå god for eller være delaktig i.

Til sist et notat til alle ansatte og foresatte med barn

Det bemerkes at dersom du, som ansatt i kommunal stilling er redd for å miste din jobb som årsak av å nekte å utføre “covid-tiltak” understrekes det at ledelsen/skoleeier må forholde seg til reglene i arbeidsmiljøloven hvor arbeidstakere har et sterkt vern og at en slik oppsigelse vil derfor ikke være gyldig.

Dersom i din posisjon er uenighet i påstandene i brevet, må du dokumentere det motsatte. Skolen må i tillegg skriftlig bekrefte at ditt/våre/foresattes barn ikke skal bli utsatt for utilbørlig press, testet, vaksinert. Opplæringsloven holder skolen ansvarlig for opplæringsplikten den som offentlige institusjon har for de elevene som blir sendt hjem. Det kan også nevnes at ethvert individ i henhold til Naturretten (common law) har sterke rettigheter og dette vil bli opplyst om via friemenneske.no i artikkelform når affidavit fra dette ligger klart.

Nederst følger referanser og nedlastbare dokumenter.

Vennlig hilsen

Ledelsen i Barnevernsaksjonen,
Folkeaksjonen Friemenneske.no,
Bevegelsen Helsefrihet.no og
Advokatfullmektig Barbro Paulsen fra Naturrett.no

Referanser:

Brev til alle skoler og barnehager – Ansvarserklæring

1. https://friemenneske.no/download/review-report-of-rtpcr-test-corman-drosten/
2. https://friemenneske.no/aiovg_videos/inventor-of-pcr-test-kary-mullis-it-doesnt-tell-you-youre-sick/
3. https://www.steris-ast.com/techtip/overview-ethylene-oxide-residuals/
4. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene-oxide
5. https://dailyexpose.co.uk/2021/05/21/covid-pcr-test-swabs-are-as-dangerous-as-inhaling-asbestos/
6. https://friemenneske.no/aiovg_videos/corona-investigative-committee-dr-robert-malone-7-9-21/
7. https://friemenneske.no/aiovg_videos/world-doctors-alliance-ask-the-experts-covid19-vaccines/

8. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/godkjenningsprosessen-for-vaksiner-mot-covid19#godkjenningsprosessen

9. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning
10. https://friemenneske.no/download/utklipp-fra-pfizer-avtale-ansvarsfraskrivelse/
11. https://mises.org/library/statistics-achilles-heel-government
12. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
13. https://friemenneske.no/download/original-the-universal-declaration-of-human-rights-from-1948/
14. https://www.fhi.no/publ/diverse/koronavaksine—dose-2/
15. https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/
16. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44#KAPITTEL4
17. https://tidsskriftet.no/2021/01/kronikk/nar-tiltaket-er-verre-enn-pandemien
18. https://friemenneske.no/covid-etterforskninger-og-rettsaker/

Se forøvrig oppdatert faktainformasjon og grundig underbygde artikler på:

www.friemenneske.no, www.frittvaksinevalg.no, www.helsefrihet.no

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDen tyske «Energiewende» er ute av kontroll: prisene på elektrisitet og gass rett til værs
Neste artikkelAftenposten, Amnesty, Syria og flyktningene (refusert av Aftenposten).
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.