Lovforslag vil gi dansk helseminister diktatoriske fullmakter

0
Foto: Shutterstock

Regjeringa i Danmark har lagt fram et forslag til ny epidemilov som får selv den tamme opposisjonen i landet til å reagere. Partiet Venstre sier at loven vil gi helseministeren «eneveldig makt». Kent Kristensen, som er lektor ved juridisk institutt på Syddansk Universitet, sier at loven «ikke har noen demokratisk legitimitet.» Avisa Finans.dk sier at Sundhedsministre får uhyrlige beføjelser i ny epidemilov.

Peder Hvelplund i Enhetslisten sier at lovens nye ny kategori kalt «samfundskritiske sygdomme», ikke er spiselig for hans parti.

Loven gir regjeringa fullmakt til å kunne gå til svært drastiske tiltak uten parlamentarisk kontroll og uten etterprøving av noen art. Og loven er verre enn som så. Den gir helse- og eldreministeren rett til å erklære at Danmark er utsatt for en farlig sjukdom og ved et pennestrøk sette de fleste demokratiske prinsipper og rettigheter til side. Les hele loven her.

Helseministerens vurdering kan ikke overprøves og ministeren vil ha fullmakt til å knesette regler som retter seg mot enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og bedrifter uten at de har rett til å motsette seg det. Folketinget vil ikke ha noe det skal ha sagt.

Tvangsinnleggelse

Styrelsen for Patientsikkerhed som rapporterer til helseministeren kan treffe vedtak om tvangsinnleggelse av personer:

§ 9. Styrelsen for Patientsikkerhed kan for en bestemt periode påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller anden egnet facilitet.Stk. 2. Afgørelser om indlæggelse kan træffes med en varighed af maksimalt 4 uger. Afgørelser kan forlænges med op til 4 uger ad gangen.

Tvangsvaksinering

Lovens § 14 gir Styrelsen for Patientsikkerhed rett til å gjennomføre tvangsvaksinering:

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde personer, som ikke overholder regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, at lade sig vaccinere.

Og den får myndighet til å bruke harde maktmidler:

1)Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende. 2)Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

Møte- og forsamlingsforbud

Når helseministeren finner det for godt kan han be justisministeren innføre møte- og forsamlingsforbud:

§ 18. Justitsministeren kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en samfundskritisk sygdom fastsætte regler for hele eller dele af landet om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, herunder i forbindelse med større eller mindre forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte indendørs, udendørs, offentlige og private steder, hvor flere personer befinder sig sammen. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

Mange steder i lovforslaget går det fram at det setter annen lov til side.

Forby adgang til institusjoner og transportmidler

§ 23. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte og offentliggøre restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til indendørs eller udendørs kommunale institutioner og faciliteter i den pågældende kommune.

§ 27. Vedkommende minister kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om restriktioner for eller forbud mod adgang til transportmidler. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

Personopplysninger

36. Fysiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive relevante oplysninger, herunder oplysninger om deres forudgående opholdssted i ind- eller udland samt oplysninger om, hvem personen har været i nær kontakt med.

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand til at fremskaffe oplysninger.

§39 gir helseministeren rett til å gi videre helse- og personopplysninger til både offentlige og private instanser.

Bøter og fengsel

§ 53. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der 1) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud meddelt efter §§ 8-10 og 13-14. 2) undlader at efterkomme pligt til at underrette Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 30, stk. 1 og 2.

Vilkårlig stengning av virksomheter

Avisa Finans.dk skriver:

Epidemilovudkastets formuleringer rammer simpelthen så bredt, at loven i yderste konsekvens udgør et voldsomt indgreb i den grundlæggende og grundlovssikrede frihed til at udøve erhverv her i landet. Loven lægger op til en permanent og helt ekstraordinær koncentration af magtbeføjelser hos den til enhver tid siddende sundhedsminister. Han eller hun kan således selv diktere, hvad der er en såkaldt samfundskritisk sygdom.

Skjebnetid

Det danske forslaget til ny epidemilov setter helt sentrale demokratiske rettigheter og grunnleggende menneskerettigheter til side. Parlamentarismen settes til side og erstattes med en diktatorisk styreform som ikke står ansvarlig overfor noen. Hvor mye som er igjen av rettssikkerheten hvis forslaget vedtas, gjenstår å se, men mye er det ikke. Maktfordelingsprinsippet forkastes. Helseministeren blir lovgivende, utøvende og dømmende makt. Det finnes mange ord for å karakterisere en slik styringsform, ingen av dem særlig flatterende. Og merk: kan dette komme fra danske sosialdemokrater, kan det komme fra norske høyrefolk.

Klikk på bildet og bli med på dugnaden for uavhengig og kritisk journalistikk.
Forrige artikkelDen sosialistiske presidentkandidaten vant valget i Bolivia
Neste artikkelKritiske tider
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).