Lovforslag vil gi dansk helseminister diktatoriske fullmakter

30
Foto: Shutterstock

Regjeringa i Danmark har lagt fram et forslag til ny epidemilov som får selv den tamme opposisjonen i landet til å reagere. Partiet Venstre sier at loven vil gi helseministeren «eneveldig makt». Kent Kristensen, som er lektor ved juridisk institutt på Syddansk Universitet, sier at loven «ikke har noen demokratisk legitimitet.» Avisa Finans.dk sier at Sundhedsministre får uhyrlige beføjelser i ny epidemilov.

Peder Hvelplund i Enhetslisten sier at lovens nye ny kategori kalt «samfundskritiske sygdomme», ikke er spiselig for hans parti.

Loven gir regjeringa fullmakt til å kunne gå til svært drastiske tiltak uten parlamentarisk kontroll og uten etterprøving av noen art. Og loven er verre enn som så. Den gir helse- og eldreministeren rett til å erklære at Danmark er utsatt for en farlig sjukdom og ved et pennestrøk sette de fleste demokratiske prinsipper og rettigheter til side. Les hele loven her.

Helseministerens vurdering kan ikke overprøves og ministeren vil ha fullmakt til å knesette regler som retter seg mot enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og bedrifter uten at de har rett til å motsette seg det. Folketinget vil ikke ha noe det skal ha sagt.

Tvangsinnleggelse

Styrelsen for Patientsikkerhed som rapporterer til helseministeren kan treffe vedtak om tvangsinnleggelse av personer:

§ 9. Styrelsen for Patientsikkerhed kan for en bestemt periode påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller anden egnet facilitet.Stk. 2. Afgørelser om indlæggelse kan træffes med en varighed af maksimalt 4 uger. Afgørelser kan forlænges med op til 4 uger ad gangen.

Tvangsvaksinering

Lovens § 14 gir Styrelsen for Patientsikkerhed rett til å gjennomføre tvangsvaksinering:

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde personer, som ikke overholder regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, at lade sig vaccinere.

Og den får myndighet til å bruke harde maktmidler:

1)Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende. 2)Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

Møte- og forsamlingsforbud

Når helseministeren finner det for godt kan han be justisministeren innføre møte- og forsamlingsforbud:

§ 18. Justitsministeren kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en samfundskritisk sygdom fastsætte regler for hele eller dele af landet om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, herunder i forbindelse med større eller mindre forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte indendørs, udendørs, offentlige og private steder, hvor flere personer befinder sig sammen. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

Mange steder i lovforslaget går det fram at det setter annen lov til side.

Forby adgang til institusjoner og transportmidler

§ 23. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte og offentliggøre restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til indendørs eller udendørs kommunale institutioner og faciliteter i den pågældende kommune.

§ 27. Vedkommende minister kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om restriktioner for eller forbud mod adgang til transportmidler. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

Personopplysninger

36. Fysiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive relevante oplysninger, herunder oplysninger om deres forudgående opholdssted i ind- eller udland samt oplysninger om, hvem personen har været i nær kontakt med.

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand til at fremskaffe oplysninger.

§39 gir helseministeren rett til å gi videre helse- og personopplysninger til både offentlige og private instanser.

Bøter og fengsel

§ 53. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der 1) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud meddelt efter §§ 8-10 og 13-14. 2) undlader at efterkomme pligt til at underrette Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 30, stk. 1 og 2.

Vilkårlig stengning av virksomheter

Avisa Finans.dk skriver:

Epidemilovudkastets formuleringer rammer simpelthen så bredt, at loven i yderste konsekvens udgør et voldsomt indgreb i den grundlæggende og grundlovssikrede frihed til at udøve erhverv her i landet. Loven lægger op til en permanent og helt ekstraordinær koncentration af magtbeføjelser hos den til enhver tid siddende sundhedsminister. Han eller hun kan således selv diktere, hvad der er en såkaldt samfundskritisk sygdom.

Skjebnetid

Det danske forslaget til ny epidemilov setter helt sentrale demokratiske rettigheter og grunnleggende menneskerettigheter til side. Parlamentarismen settes til side og erstattes med en diktatorisk styreform som ikke står ansvarlig overfor noen. Hvor mye som er igjen av rettssikkerheten hvis forslaget vedtas, gjenstår å se, men mye er det ikke. Maktfordelingsprinsippet forkastes. Helseministeren blir lovgivende, utøvende og dømmende makt. Det finnes mange ord for å karakterisere en slik styringsform, ingen av dem særlig flatterende. Og merk: kan dette komme fra danske sosialdemokrater, kan det komme fra norske høyrefolk.

Klikk på bildet og bli med på dugnaden for uavhengig og kritisk journalistikk.
KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. The 2020 Pandemic Is Described In Horrifying Detail In The ‘Scenario For The Future’ By The Rockefeller Foundation Written In 2010.
  Utdrag:
  "The Scenario for the Future’ continues with comparing two different responses to their predicted pandemic: the USA only ‘strongly discouraged’ people from flying, while China enforced mandatory quarantine for all citizens. The first response is accused of spreading the virus even more, while the imposing of a suffocating lock-down is praised.

  According To The Rockefeller Foundation A Global Pandemic Must Result In Increased Control, Where People Gladly Surrender Their Freedom, In Order To Feel Safe Again.

  Digital apps and privacy-protected tracking software should be widely used to enable more complete contact tracking.

  According to their ‘Scenario of the future’ the entire world population should get a digital ID that indicates who has received all the vaccines. Without sufficient vaccinations, access to schools, concerts, churches, public transport etc. will be denied.

  Now in 2020 that is exactly what Bill Gates and many governments are calling for".

  Håndboken for korona-krisen ble altså skrevet for ti år siden, og makthaverne i verdens land, de fleste av den globale storkapitalens folk må ha lest den nøye, for det virker som de bruker den som oppslags-verk.

  Mette og trette befolkninger i skandinaviske land etterkommer ukritisk makthavernes påbud gitt til dem av et MSM som de stoler på. De stoler på at MSM har stilt de kritiske spørsmålene så de slipper.

  Det å legge en stemmeseddel i en urne hvert fjerde år og så snu ryggen til politikerne i tro at de gjør beslutninger til fordel til folk og land er ikke nok. Det har vært enkelt for den globale storkapitalen til å få sine folk i posisjon.

  Frihetene og de sosiale rettighetene som har blitt tilkjempet oss i 150 år vil storkapitalens politikere fjerne med et pennestrøk hvis vi lar dem, og det ser ut til at vi har gjort. Å senke garden for storkapitalen er fatalt, for nå har de alle sine folk, nettverk og styringssystemer på plass for sin New World Order, som kan være fullbrakt kanskje allerede innen 2050 i lys av de kjempesteg de har tatt bare dette året.

 2. Her i landet har vi også fått vår egen Hitler med større fullmakter enn Hitler selv, landet er satt i unntakstilstand og vi er nektet å protestere og demonstrere mot ekstremismen til Solbergregimet.

  Solberg regimet startet på smitte appen og Hitlerloven allerede i høst.
  FHI og Solbergregimet var rasende da noen begynte å teste flypassasjerer fra Kina, Italia og Østerrike for korona, Norge skulle smittes så fort som bare mulig så Erna fikk eneveldig makt.
  Selv leger med korona ble tvunget på jobb av FHI for å smitte alle sykehusansatte.

  Dette er jo selve definisjonen på et kupp og som det så smått begynner å gå opp for folk nå så får vi aldri komme tilbake til 2019 med mindre folket selv tar makten tilbake.
  “tiltakene” vil bare bli mer og mer ekstreme og folks frihet fordufter som dugg for solen.

  Nå skal den nye Hitler-appen slås sammen med Diktaturet EU der de lager en database med alle opplysninger og kan spore alle innbyggerne i EU til minste mm 24/7.
  Nå skal de med tvang genmanipulere oss alle til hybrider … Er det ikke snart på tide å reise seg mot kuppmakerne før vi er utslettet ?

  dfghjukopdfthgyjkhuijo jtykhtk

 3. Rart at folk aldri lærer, når man har klart å kjempe seg til velstand og frihet så gir man faen og på rekordtid så er man tilbake til der man startet.

  6CD7AFA9-68A3-4D1D-9163-603136CFBA2A

 4. Avatar for Slangen Slangen says:

  Folkehelseinstituttet (FHI) er ei ‘gåve’ til Norge frå Rockefeller Foundation i 1929.
  Rockefeller ønska å redusere verdens befolkning slik som dagens B. Gates.
  Rockefeller omforma medisinproduksjonen frå tradisjonell urtebasert medisin til oljebasert. Han brukte store midlar til omskulering av universitet, medisinsk utdanning og medisinsk praksis.
  Truleg var dette svært uheldig, og eit resultat av at Rockefeller hadde hand om det meste av verdens oljeproduksjon.

  FHI med dagens ca tusen tilsette og ein milliard i årlege løyvingar frå staten kunne framstå som ei ‘gåve’ frå statsminister J. Stoltenberg til si søster, då det vart lagt under staten.

  FHI svikta kardinalt i si viktigaste oppgåve, smittevern, i 2020.

  NATO (FHI??), Israel, UK, Frankrike, Tyskland fekk varsel om ein koronaepidemi i Kina i november 2019, over ein månad før Kina registrerte epidemien i slutten av desember. Kina gjekk i krigsmodus med full mobilisering mot bioangrepet.

 5. Ja, akkurat som all motstand mot tyranni, diktatur og generell frihetsberøvelse bekrefter at tyranni, diktatur og frihetsberøvelse er nødvendig. Ikke sant? Det er vel dette du egentlig prøver å si?

  Hvordan er “skipet i ferd med å gå ned i storm”?

 6. Siden videoen jeg la inn om denne mannen, som var fra 10 okt. ble slettet,
  https://forum.steigan.no/t/vi-far-ikke-tilbake-et-normalt-liv-uten-kamp/7535/25

  Så poster jeg den her, for tråden er stengt.

  Dvs han har en liggende her under den som er slettet.

  Videos such as these are being censored from Youtube almost as quickly as they are uploaded to the Youtube site. In case of censorship on Youtube please click the link below to view this amazing commentary on Bitchute:

 7. September 14, 2020 Working paper Open Access

  " Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route"

  Yan, Li-Meng; Kang, Shu; Guan, Jie; Hu, Shanchang

  https://zenodo.org/record/4028830#.X2BLu9MzZE7

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

22 flere kommentarer

Deltakere