Obamas lov om informasjonskrig

0

Rett før han gikk av sørget Barack Obama for å få vedtatt en lov som gjør kampen mot såkalte «fake news» til et nasjonalt sikkerhetsspørsmål for USA. Kongressen vedtok loven 23.12.2016 og den gir presidenten fullmakt til å opprette et Globalt handlingssenter som skal ha til oppgave å «å lede, synkronisere og koordinere innsatsen til den føderale regjeringen for å oppdage, forstå, avsløre og slå tilbake mot fremmede stater og ikke-staters forsøk på propaganda og desinformasjon rettet mot undergraving av USAs nasjonale sikkerhetsinteresser.»

Etter loven skal USA sammen med sine allierte spore opp og evaluere «kontrafaktiske historier» i utlandet «som truer de nasjonale sikkerhetsinteressene til USA og USAs allierte og partnernasjoner».

Senteret har myndighet til «å skaffe til veie bidrag eller inngå kontrakter om finansiell støtte til sivile samfunnsgrupper, innholdsleverandører til media, ikke-statlige organisasjoner, regjeringsfinansierte forskings- og utviklingssentra, private selskaper eller akademiske institusjoner».

La det ikke herske noen som helst tvil: Dette er USAs opplegg for informasjonskrig, og bli ikke veldig overrasket hvis en journalist eller nyhetsmedium eller forskninsgsinstitusjon nær deg skulle mønstre på i USAs informasjonshær. Det er tydeligvis penger å tjene på sånt. Man skulle ønske det var en falsk nyhet, men som enhver kan sjekke i Kongressens arkiv, så er det ikke det.

Jeg synes denne loven er så prinsipielt viktig (og farlig) at jeg har fått Anne Merethe Erstad til å oversette den. Les og tenk:


 

Lov om autorisasjon for nasjonalt forsvar for skatteåret 2017 (utdrag)

SEC. 1287. Globalt handlingssenter

(a) Opprettelse

(1)GENERELT – Innen 180 dager etter vedtak av denne loven skal utenriksministeren, i samarbeid med forsvarsministeren og lederne for andre relevante, føderale avdelinger og byråer, opprette et Globalt Handlingssenter (i denne seksjonen referert til som «Senteret») innenfor Utenriksdepartementet.

(2)FORMÅL – Senterets formål skal være å lede, synkronisere og koordinere innsatsen til den føderale regjeringen for å oppdage, forstå, avsløre og slå tilbake mot fremmede stater og ikke-staters forsøk på propaganda og desinformasjon rettet mot undergraving av USAs nasjonale sikkerhetsinteresser.

(b) Funksjoner – Senteret skal utføre følgende funksjoner

 • Integrere tverretatlig og internasjonal innsats for å spore opp og evaluere kontrafaktiske historier i utlandet som truer de nasjonale sikkerhetsinteressene til USA og USAs allierte og partner-nasjoner.
 • Analysere relevant informasjon, data og analyser fra USAs regjeringsbyråer, USAs allierte og partnernasjoner, tenketanker, akademiske institusjoner, sivile samfunnsgrupper og andre ikke-statlige organisasjoner.
 • Etter behov, støtte utviklingen og spredningen av faktabaserte beretninger og analyser for å imøtegå propaganda og desinformasjon rettet mot USA og USAs allierte og partner-nasjoner.
 • Identifisere eksisterende og framvoksende trender i utenlandsk propaganda og desinformasjon i den hensikt å koordinere og forme utviklingen av taktikker, teknikker og prosedyrer for å avsløre og imøtegå utenlandsk, villedende informasjon og desinformasjon, og proaktivt fremme faktabaserte beretninger og politikk overfor publikum utenfor USA.
 • Legge til rette for bruk av et vidt spekter av teknologier og teknikker gjennom å utveksle ekspertise mellom føderale avdelinger og byråer, søke ekspertise fra eksterne kilder og implementere de beste praksisene.
 • Identifisere hull i USAs evner på områder som er relevante for Senterets formål og anbefale nødvendige forbedringer og endringer.
 • Identifisere land og befolkninger som er mest mottakelige for propaganda og desinformasjon basert på informasjon framskaffet av de rette tverretatlige enheter.
 • Administrere informasjonstilgangsfondet etablert i henhold til underavdeling.
 • Koordinere med USAs allierte og partnernasjoner for å utvide Senterets innsats og unngå duplisering.
 • Vedlikeholde, samle, bruke og spre journaler (slik dette begrepet er definert i seksjon 552a(a)(4) I USAs kodeks) for forskning og dataanalyse av fremmede staters og ikke-staters propaganda og desinformasjonsforsøk, og underretninger relatert til offentlig diplomatisk innsats beregnet på utenlandske publikum. Slik forskning og dataanalyse skal være fornuftig skreddersydd for å imøtekomme formålene i denne paragrafen og skal utføres under nøye iakttagelse av retningslinjer for og tilsyn med personvern og borgerrettigheter.

(c) Leder av Senteret

(1) UTNEVNELSE – lederen for Senteret skal være tjenesteperson i den føderale regjeringen, som skal utnevnes av presidenten.

(2) SAMSVAR MED PERSONVERN OG BORGERRETTSLOVER – Presidenten skal oppnevne en ledende tjenesteansatt for å utvikle retningslinjer for Senteret med hensyn til relevante personvern- og borgerrettslover for å sikre samsvar med slike retningslinjer.

(d) Ansatte ved Senteret

(1) UTPLASSERTE – Enhver ansatt i den føderale regjeringen kan bli utplassert til Senteret uten godtgjøring, og slike utplasserte skal ikke få avbrudd i eller tap av sin sivile tjenestestatus eller sine rettigheter i en periode på opp til tre år.

(2) TJENESTEANSATTE PÅ KONTRAKT – Utenriksministeren kan ansette borgere i USA eller utenfra i tjenestekontrakter for personalressurs-formål ved Senteret hvis –

 • ministeren bestemmer at eksisterende personalressurser er utilstrekkelige;
 • perioden tjenesten som ytes av ansatte på kontrakt, inkludert opsjoner, ikke strekker seg ut over tre år, med mindre utenriksministeren bestemmer at ekstraordinære omstendigheter rettferdiggjør en forlengelse med inntil ett år;
 • ikke flere enn 50 borgere fra USA eller utenfra er ansatt ved personlige tjenestekontrakter med fullmakt fra denne paragrafen til enhver tid; og
 • fullmakten i denne paragrafen bare benyttes for å få tilgang til spesialiserte ferdigheter eller erfaringer, eller for å imøtekomme presserende behov.

(e) Overføring av autoriserte beløp

(1) GENERELT – Hvis autoriserte beløp avsatt til eller på annen måte gjort tilgjengelig for å gjennomføre Senterets funksjoner –

 • for skatteåret 2017 er mindre enn 80 millioner dollar, er forsvarsministeren autorisert til å overføre, fra midler som er autorisert til å bli avsatt ved denne loven for Forsvarsdepartementet for skatteåret 2017, til utenriksministeren et beløp som ikke skal overskride 60 millioner dollar, for å gjennomføre Senterets funksjoner i skatteåret 2017; og
 • for skatteåret 2018 er mindre enn 80 millioner dollar, er forsvarsministeren autorisert til å overføre, fra midler som er autorisert til å bli avsatt ved lov for Forsvarsdepartementet for skatteåret 2018, til utenriksministeren et beløp som ikke skal overskride 60 millioner dollar, for å gjennomføre Senterets funksjoner i skatteåret 2018.

(2) KRAV OM VARSLING – Forsvarsministeren skal varsle Forsvarskomiteen i Kongressen om en foreslått overføring i henhold til paragraf (1) ikke mindre enn 15 dager før en slik overføring blir gjennomført.

(3) IKKE ANVENDBARE VILKÅR FOR REPROGRAMMERING – Fullmakten til å overføre midler i henhold til paragraf (1) skal ikke underlegges noen vilkår for reprogrammering under noen andre lovregler.

(f) Informasjonstilgangsmidler

(1) BEVIGNINGSMYNDIGHET – Senteret har myndighet til å skaffe til veie bidrag eller inngå kontrakter om finansiell støtte til sivile samfunnsgrupper, innholdsleverandører til media, ikke-statlige organisasjoner, regjeringsfinansierte forskings- og utviklingssentra, private selskaper eller akademiske institusjoner med følgende formål:

 • For å støtte lokale, uavhengige medier som er best plassert for å kunne imøtegå utenlandsk desinformasjon og manipulering i deres egne samfunn.
 • For å samle eller lagre eksempler på trykk, på internett og sosiale media, desinformasjon, villedende informasjon og propaganda rettet mot USA og landets allierte og partnere.
 • For å analysere og rapportere om taktikker, teknikker og prosedyrer i utenlandsk informasjonskrigføring med hensyn til desinformasjon, villedende informasjon og propaganda.
 • For å støtte innsats fra Senteret for å motvirke forsøk fra utenlandske enheter på å bruke desinformasjon, villedende informasjon og propaganda for å påvirke politikken og den sosiale og politiske stabilitet i USA og blant USAs allierte og partner-nasjoner.

(2) FINANSIERINGSTILGANG OG BEGRENSNINGER – Utenriksministeren skal stille som betingelse at hver organisasjon som søker om finansiering under dette avsnittet er utvalgt i overenstemmelse med relevante eksisterende forskrifter for å sikre deres ærlige hensikter, evner og erfaringer og deres kompatibilitet med USAs interesser og mål.

(g) Rapporter

(1) GENERELT – Ikke senere enn ett år etter datoen for Senterets etablering skal utenriksministeren legge fram for de angjeldende kongresskomiteer en rapport med evaluering av Senterets suksess i forhold til å gjennomføre sine funksjoner under avsnitt (b) og skissere tiltak for å forbedre mangelfulle områder.

(2) DEFINISJON – I dette avsnittet betyr «angjeldende kongresskomiteer» –

 • Komiteen for utenlandske forbindelser, Komiteen for væpnede tjenester, Komiteen for hjemlandets sikkerhet og regjeringsanliggender og Komiteen for Senatets bevilgninger; og
 • Komiteen for utenlandske anliggender, Komiteen for væpnede tjenester, Komiteen for hjemlandets sikkerhet og Komiteen for Representantenes hus’ bevilgninger.

(h) Begrensninger – Ingen av midlene autorisert til å bli bevilget eller på annen måte gjort tilgjengelig for å gjennomføre dette avsnittet skal bli brukt til andre formål enn å motarbeide utenlandsk propaganda og villedende informasjon som truer USAs nasjonale sikkerhet.

(i) Opphør – Senteret skal opphøre på datoen åtte år etter datoen for vedtaket av denne loven.

 

 

Forrige artikkelKan kapitalismen redde seg selv?
Neste artikkelMilitarisering av opinionsdannelsen og det hjernedøde begrepet «fake news»
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).