Ti kniver i hjertet

0

– Bradford Hill-kriteriene og sannheten om mRNA-vaksinen.

Av Fritt Vaksinevalg.

Det finnes en metode som ofte benyttes i forbindelse med å avklare en eventuell sammenheng mellom en mistenkt årsak, og (bi-) virkningen den har, kjent som Bradford Hill-kriteriene (01). Dette er en liste bestående av totalt 10 logiske kriterier som danner et helhetlig bilde av en eventuell årsakssammenheng mellom en ny medisinsk tilstand, og det som kan ha utløst den. Når minst fem av de 10 kriteriene er oppfylt er det sannsynlighetsovervekt for en assosiasjon, og man har grunnlag for å si at det faktisk er en sammenheng, med mindre det er konkurrerende teorier som oppfyller flere av kriteriene. Oppfyller man alle 10 kriteriene er det overveiende sannsynlighet for en assosiasjon mellom årsak og (bi-) virkning.

Det et er viktig å vite at ett kriterium ikke er nok, og at samtlige ikke er nødvendig. Mange har sikkert hørt uttrykket «correlation is not causation», og dette er selvfølgelig helt riktig. En korrelasjon alene er ikke nok til å fastslå en årsakssammenheng, men det er det første av de fem nødvendige skritt som vil føre frem til en relativt sikker konklusjon. Dessverre har overnevnte utrykk blitt så misbrukt den siste tiden at man kan få inntrykk av at en korrelasjon faktisk utelukker en sammenheng, hvilket selvfølgelig er helt feil.

Det kan være helt naturlige grunner til at ikke alle kriteriene oppfylles i hvert enkelt tilfelle, dette svekker ikke mistanken på noen måte. Skulle man for eksempel fastslå sammenhengen mellom røyking og lungekreft ved hjelp av Bradford Hill-kriteriene, vil det av kriteriene som kalles «spesifisitet» ikke bli oppfylt. Dette er fordi det finnes andre grunner enn røyking som kan føre til lungekreft, som for eksempel asbest. To årsaker kan naturligvis ha samme virkning, og det ene utelukker ikke det andre. Man vil fortsatt kunne slå fast at røyking faktisk er kreftfremkallende ved hjelp av de resterende Bradford Hill-kriteriene.

Går man den eksperimentelle mRNA-vaksinen etter i sømmene, vil man høre at nesten all kritikken mot den er variasjoner av Bradford Hill-kriteriene. Det er innrapportert tusenvis av forskjellige bivirkninger etter mRNA-vaksinasjon, og de mest alvorlige er selvfølgelig knyttet til død, både i form av overdødelighet og ufrivillige svangerskapsavbrudd (02), (03). Verden opplever i dag en drastisk reduksjon i antall vellykkede svangerskap med friske og levendefødte barn, og en tilsvarende økning i overdødelighet, i forhold til tidligere år (04) (05).

I Norge var overdødeligheten i post-vaksineåret 2022 på 11,5% ifølge Folkehelseinstituttet, og samme året opplever vi en reduksjon i antall fødsler på 6%, sammenliknet med snittet av de fem årene før mRNA-vaksinen kom på markedet (06), (07). FHI velger å se glasset som halvfullt, og rapporterer en 1% økning i barnefødsler fra 2022 til 2023, uten å nevne at dette kommer fra et utgangspunkt med allerede fødselsunderskudd (08). Det er avgjørende å avklare om denne befolkningsreduksjonen er et resultat av mRNA-vaksineringen, eller om den kan ha andre årsaker.  

Adobe

26.oktober 2022 kunne vi lese at mange sykehus varslet om en økende strøm av pasienter, som ikke var koronasmittet (09), (10),  Dagen etter, 27.oktober, forteller Nakstad at den enorme overdødeligheten som har oppstått etter mRNA-vaksineringen heller er et forventet resultat av «befolkningsveksten», og «stadig flere eldre» (11). Dette er bortforklaringer som ikke oppfyller de nødvendige Bradford Hill-kriteriene, for å si det mildt. Ungdom, idrettsutøvere, militære og piloter dør verken som følge av befolkningsvekst eller alderdom (12), (13), (14), (15). MRNA-vaksinen derimot, oppfyller alle de 10 Bradford Hill-kriteriene, og da kommer man dessverre frem til følgende konklusjon: at mRNA-vaksinen er en alvorlig helserisiko, og at myndighetene undergraver sannheten.

Denne gjennomgangen setter mRNA-vaksinene i sammenheng med overdødelighet og fødselsunderskudd. Vi har valgt å illustrere dette ved å vise et utvalg av mRNA-vaksinens dødelige virkninger for å underbygge påstanden om at vaksinen ikke ble grundig nok testet før den kom på markedet, og at dette derved dreier seg om en systemsvikt i alle ledd. En svikt som fortsetter for hver dag som går. Det er til syvende og sist det totale antallet som utgjør overdødeligheten som er interessant, men for spesielt interesserte kan det være hensiktsmessig å gjenta prosessen kun i forhold til enkelte diagnoser, som for eksempel hjerte-karlidelser, kreft eller immunsvikt. 

Bradford Hill-kriteriet kan ha en litt annen betydning avhengig av forholdet det relateres til, derfor vil man finne litteratur som vektlegger andre aspekter enn det som beskrives her. Noen av de engelske oversettelsene har blitt supplert med ord og utrykk som er enklere å forstå for de som ikke behersker medisinsk terminologi. Totalt sett gir Bradford Hill-kriteriene et fullgodt, logisk rammeverk som kan brukes til å komme nærmere sannheten om årsak og (bi-) virkning. De 10 kriteriene er: temporalitet, styrke, biologisk gradient, konsistens, sammenheng, eksperiment, plausibilitet, spesifisitet, analogi samt eventuelt reversibilitet.

1)

Temporalitet (tidsforløp): Effekten må oppstå etter årsaken, og hvis det er en forventet forsinkelse mellom årsaken og forventet effekt, må effekten oppstå etter den forsinkelsen.

            I pandemi-året 2020, ble det ikke registrert noen ekstraordinær økning i antall døde, og det er ingen naturlig forklaring på hvorfor det skulle være en ett-års forsinkelse på overdødeligheten etter tiden da korona-viruset hadde høyest forekomst (16), (17).

            I studien “COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere” vises det at den samlede overdødeligheten på verdensbasis så langt utgjør over 17 millioner mennesker (18). De skriver:

“In the 17 countries, there is no evidence in all-cause mortality (ACM) by time data of any beneficial effect of COVID-19 vaccines. There is no association in time between COVID-19 vaccination and any proportionate reduction in ACM. The opposite occurs. All 17 countries have transitions to regimes of high ACM, which occur when the COVID-19 vaccines are deployed and administered.” (min utheving).

            Frem til det motsatte er bevist skal dette settes i sammenheng med mRNA-vaksinen. Det er rett og slett ikke tillatt å fortelle deltakerne i et medisinsk eksperiment at bivirkningene de opplever er tilfeldige eller har en annen årsak, med mindre man kan dokumentere at dette er tilfelle.

            I klartekst betyr dette at om lag 1/1000 doser nå har hatt dødelig utfall, hvilket plasserer bivirkningen «død» i kategorien «sjelden» og ikke «svært sjelden/aldri» der den hører hjemme (19). Vi ser nå også en svært høy økning i sykefravær. Dersom årsaken til dette inkluderer alvorlig sykdom med døden til følge, for eksempel kreft og hjertelidelser, risikerer vi at «død» snart må plasseres i kategorien «vanlig» bivirkning, med andre ord 1/100 doser (20), (21).

            Det er òg verdt å merke seg at det er en tilsvarende global reduksjon i antall fødsler og at the Lancet spår en dramatisk reduksjon i årene som kommer (22), (23), (24). Det er en anerkjent bivirkning at mRNA-vaksinen også påvirker reproduksjonssystemet (25). Statistiker og professor ved Luzern Universitet, Dr. Konstantin Beck, fant ut at antallet spontanaborter og dødfødsler i 2022 sammenfalt med mRNA-vaksinasjon blant gravide kvinner i Sveits nøyaktig ni måneder tidligere (26). Sammen med overdødeligheten, utgjør fødselsreduksjonen en samlet, global befolkningsreduksjon på 10-talls millioner mennesker. Da blir innsidehandel, fusk på masteroppgaver og svindel på pendlerboliger, for bagateller å regne i forhold.

Adobe

            Man har sett en vedvarende økning av overdødelighet og fødselsunderskudd i tiden etter mRNA-vaksinen, som fortsetter den dag i dag (27), (28). Dette til tross for at pandemien ligger langt bak oss. Selv når man kontrollerer for andre variabler, fremstår mRNA-vaksinen som den eneste årsaken som samsvarer med tidsforløpet. Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «temporalitet» er oppnådd i forhold til tidsforløpet knyttet til mRNA-vaksinens effekt på overdødelighet og fødselsunderskudd.

2)

Styrke (korrelasjon mellom ulike verdier): Når verdien på årsak og (bi-) virkning beveger seg samtidig, indikerer dette en sammenheng. Jo større tallmateriale, dess sterkere er assossiasjonen, men en liten korrelasjon utelukker ikke en sammenheng.

            Når det kommer til mRNA-vaksineringen, har vi nå et tallmateriale som overgår alle tidligere studier vi noen gang har sett. Det er til nå gitt 13,5 milliarder doser på verdensbasis, og hvis vi noen gang skal si vi har nok tallmateriale til å underbygge en årsakssammenheng, er den tiden nå (29). De landene som har vaksinert mest i forbindelse med pandemien, opplever nå den høyeste overdødeligheten, og de individene som har tatt flest doser, opplever flest bivirkninger (30).

            Prof. Dr. Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein ved Høyskolen på Vestlandet viser en korrelasjon mellom mRNA-vaksinasjon og overdødelighet i studien «Is There a Link between the 2021 COVID-19 Vaccination Uptake in Europe and 2022 Excess All-Cause Mortality?» (31). De skriver:

            Analyses of 31 countries weighted by population size show that all-cause mortality during the first nine months of 2022 increased more the higher the 2021 vaccination uptake; a one percentage point increase in 2021 vaccination uptake was associated with a monthly mortality increase in 2022 by 0.105 percent (95% CI, 0.075-0.134). When controlling for alternative explanations, the association remained robust.” (min utheving).

            Områder som Island, Irland, Danmark, Malta og Portugal har nå svært høy overdødelighet, mens Bulgaria, Romania, Slovakia, Kroatia og Slovenia er eksempler på det motsatte, helt i tråd med deres vaksinasjonsstatus, slik det vises i studien (32).

            Nakstads påstand om eldrebølge og befolkningsvekst underbygges ikke av Bradford Hill-kriteriet «styrke», da en jevn befolkningsvekst og en stabil gjennomsnittlig levealder ikke har en korrelasjon til en eksplosiv økning i overdødelighet. Hvert nye land som opplever denne kraftige økningen i overdødelighet, taler imot Nakstads påstand, da kun lokale forhold avgjør levealderen. Når «hele verden» opplever samme fenomen samtidig, handler det ikke lenger om lokale forhold, men globale, og da er ikke alderdom og befolkningsvekst lenger relevante årsaker. Ungdom, idrettsutøvere, militære og piloter «eksponeres» heller ikke for verken alderdom eller befolkningsvekst, det er dermed umulig å relatere disse gruppene til Nakstads bortforklaringer, når disse gruppene inngår i overdødeligheten. Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «styrke» er oppnådd i forhold til en sterk korrelasjon mellom mRNA-vaksinen og overdødelighet.

3)

Biologisk gradient (dose-avhengighet): Økt eksponering, bør generelt føre til økt forekomst av effekten, og i noen tilfeller kan bare tilstedeværelsen av årsaken utløse effekten.

            Man bør med andre ord bli mer beruset av å drikke fire glass med øl enn ett glass med øl. Samtidig kan det være nok med ett lite bistikk for å utløse et stort anafylaktisk sjokk.

            Den dose-avhengige effekten bevitnes i form av at de menneskene som opplever mest bivirkninger etter mRNA-vaksinen, også er de som har tatt flest doser. Ifølge tall fra U.K´s Office for National Statistics, har unge mellom 18 og 39 år eksponert for fire mRNA-vaksiner, 318% høyere forekomst av død, uavhengig av årsak, sammenliknet med den jevngamle, uvaksinerte delen av befolkningen (33). Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «biologisk gradient» er oppnådd i forhold til antall injiserte mRNA-vaksiner hos et individ, og forekomsten av bivirkninger.

Wiley

            Det er forøvrig observert svært ulik bivirkningsprofil i en og samme vaksine, når man identifiserer de med batchnummer. Dette fenomenet gjelder både Pfizer og Moderna sine vaksiner. I studien «Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine» fremkommer det at 4,2% av Pfizers vaksiner er ansvarlig for over 70% av Pfizers meldte bivirkninger (34). Disse to tallene burde selvsagt være tilnærmet identiske. Med andre ord, noen få uheldige har fått en vaksine som er potensielt dødelig, mens andre har fått en som knapt har en eneste innmeldt bivirkning. Dette kan forklare hvorfor så mange ikke opplever noen bivirkninger, mens andre har fått livene sine ødelagt av den samme vaksinen.

4)

Konsistens (reproduserbarhet): Konsistente funn observert av forskjellige personer på forskjellige steder med forskjellige prøver, styrker sannsynligheten for en sammenheng.

            Hjertelidelser som myokarditt etter mRNA-vaksinasjon er eksempel på en potensielt dødelig bivirkning som er observert hos forskjellige personer, på forskjellige steder, med forskjellige prøver, av forskjellige forskere. Dr. Mark Trozzi har opprettet et arkiv bestående av 1000 fagfellevurderte studier på mRNA-vaksinens bivirkninger, hvorav 228 av disse som viser årsakssammenheng med myokarditt (35).

Ett eksempel finner vi i studien “Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination” (36). Forfatterene skriver:

            “Overall, autopsy findings indicated death due to acute arrhythmogenic cardiac failure. Thus, myocarditis can be a potentially lethal complication following mRNA-based anti-SARS-CoV-2 vaccination”.

            Men enn så lenge, er det knapt noen myndighetspersoner som er villig til å ta i dette temaet med en 10-meter lang ildtang, og enda færre som er villig til å forholde seg til det vi allerede vet (37). Dette til tross for at unge idrettsutøvere fortsetter å falle om på banen med nøyaktig de samme hjertetilstandene som studien beskriver (38).

            Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «konsistens» er oppnådd i forhold til mRNA-vaksinen, og et mangfoldig utvalg av studier som viser årsakssammenheng med alvorlig og livstruende hjertesykdom.

5)

Sammenheng (samsvar med eksisterende kunnskap): Når eksisterende kunnskap samsvarer med en observert effekt, øker sannsynligheten for en sammenheng.

I studier er forskeren passiv og påvirker ikke selv resultatet.

            Hjerte-karlidelser som myokarditt og perikarditt, er blant de mest studerte områdene innen medisinen. Av den grunn kan man med sikkerhet si at de gruppene som globalt nå opplever den største økningen av hjerte-karlidelser, deriblant ungdom, idrettsutøvere, militære og piloter, på ingen måte er kandidater for hjerteproblemer av dette omfanget.

Adobe

            I studien “Determinants of COVID-19 vaccine-induced myocarditis” av Peter A. McCullough m.fl, leser vi (39):

            “We found the number of myocarditis reports in VAERS after COVID-19 vaccination in 2021 was 223 times higher than the average of all vaccines combined for the past 30 years. This represented a 2500% increase in the absolute number of reports in the first year of the campaign when comparing historical values prior to 2021. Demographic data revealed that myocarditis occurred most in youths (50%) and males (69%). A total of 76% of cases resulted in emergency care and hospitalization. Of the total myocarditis reports, 92 individuals died (3%) (…) COVID-19 vaccination is strongly associated with a serious adverse safety signal of myocarditis, particularly in children and young adults resulting in hospitalization and death. “(min utheving)

            Det har blitt hevdet at myokarditt etter mRNA-vaksinasjon fortoner seg som mild. Disse tallene indikerer det motsatte, da en stor andel krever sykehusinnleggelse. Normalt resulterer myokarditt i død i 28-44% av tilfellene innen fem år (40).

            Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «sammenheng» er oppnådd i forhold til eksisterende kunnskap om utvikling av hjertesykdom og sykdomsutviklingen vi ser etter introduksjonen av mRNA-vaksinen.

6)

Eksperiment (dyreforsøk og tilsvarende): Når kunnskap fra forskning samsvarer med en observert effekt, øker sannsynligheten for en sammenheng.

            I forskning er forskeren aktiv, og påvirker selv resultatet, som ved dyreforsøk og eksperimenter.

            I studien «Selectively Expressing Sars-Cov-2 Spike Protein S1 Subunit In Cardiomyocytes Induces Cardiac Hypertrophy In Mice» lærer vi to ting: for det første forteller studien oss at spike-proteinet er toksisk, særlig for hjertet (41). For det andre lærer vi at man må ta moderne legevitenskap med en stor klype salt. Alle mRNA-vaksiner som skal forhindre utvikling av covid-19 sykdom, har samme formål, at kroppen selv skal produsere et identisk spike-protein som man finner i SARS-CoV-2 -viruset, men i vesentlig større kvantitet og over vesentlig lenger tid (42). Er ikke spike-proteinet lenger identisk, slik som man ser ved overgangen fra en Delta-variant til en Omikron-variant, er man nødt til å lage en helt ny vaksine slik at man danner antistoffer mot riktig spike-protein (43).

Adobe

            Det er på det rene at det er spike-proteinet som fester seg på ACE-2 reseptorene og utløser den inflammatoriske reaksjonen som forårsaker peri- og myokarditt (44). Det ville vært et medisinsk mirakel dersom det identiske spike-proteinet man finner i mRNA-vaksinen ikke har samme effekt. Men til tross for at studien som er nevnt over anerkjenner spike-proteinets katastrofale effekt på kroppen, anbefaler den samtidig at dette best løses ved å genmanipulere kroppen til å produsere mer av nettopp dette spike-proteinet selv. Det er derfor av avgjørende betydning at studiens konklusjon ikke er relevant i forbindelse med de 13,5 milliarder doser som til nå er satt:

            «Researchers have demonstrated a potential route of the SARS-CoV-2 spike protein damaging the heart. In a study evaluating mice and human heart cells, the SARS-CoV-2 spike protein inflamed the heart muscle cells, which can lead to heart injury.”

            Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet om «eksperiment» er oppnådd i forhold til mRNA-vaksinens spike-protein og hvordan det samsvarer med observert utvikling av alvorlig og livstruende hjertesykdom.

            Et annet interessant tilfelle omkring forskning på mRNA-vaksiner, er fenomenet Antibody Dependent Enhancement (45). Ved ADE fester antigenet seg på antistoffene, men isteden for å bli nøytralisert av disse, får de bli med videre som en trojansk hest og derved passere uforstyrret gjennom immunforsvaret. Dette medfører et enda kraftigere sykdomsforløp, og derav navnet Antibody Dependent Enhancement.

            De første eksperimentene som omhandlet dette fenomenet, kom på 1960-tallet (46). Allerede da visste man gjennom dyreforsøk at mRNA teknologien kunne utløse denne bivirkningen som medførte kraftigere infeksjon og resultatet kunne minne om effekten av AIDS. Men der hvor AIDS er en svekkelse av immunforsvaret, er ADE en forstrekning av infeksjonen. Forsøksdyrene tålte godt den første infeksjonen etter vaksinen, derimot utløste immuniseringen en effekt som gjorde de mer utsatt ved fremtidige infeksjoner enn de ville vært dersom de ikke var vaksinert i utgangspunktet. ADE er altså AIDS onde tvilling.

            I starten av 2021, helt i begynnelsen av mRNA-vaksineringen, publiserte amerikanske helsemyndigheter en rapport hvor de refererte til denne effekten og konkluderte at dette ville kreve et eget separat samtykke hos den som skulle vaksineres (47). Rapporten kom fra National Institute og Health og het “Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease” (min utheving) og inneholder noe som må kunne sies å være essensiell informasjon for mottakerne av mRNA-vaksiner:

            “COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated (…) The specific and significant COVID-19 risk of ADE should have been and should be prominently and independently disclosed to research subjects currently in vaccine trials, as well as those being recruited for the trials and future patients after vaccine approval, in order to meet the medical ethics standard of patient comprehension for informed consent.” (min utheving).

            Man sa i klartekst at man risikerer å bli mer utsatt ved fremtidige infeksjoner dersom man lot seg vaksinere enn dersom man unnlot det. Dette ville ha forklart hvorfor et uforholdsmessig stort antall av mRNA-vaksinerte nå er innlagt på sykehus med korona-infeksjon, slik vi kan lese ut fra FHIs ukerapporter, og kommentert av professor Jarle Aarstad (48). Dette er altså et forventet resultat av vaksinen og et aspekt myndighetene og faggrupper i utgangspunktet var kjent ved.

7)

Plausibilitet (troverdig årsaksmekanisme): En troverdig mekanisme mellom årsak og (bi-) virkning, tilsier at det er en sammenheng.

            Under dagens sensur-regime, kommer ikke de fremste ekspertene frem med sine advarsler knyttet til mRNA-vaksineringen. Verdensledende eksperter som Nobelprisvinner Luc Montagnier (49), verdens mest siterte kardiolog og redaktør for to ledende medisinske tidsskrift Peter A. McCullough (50), mRNA teknologiens oppfinner Robert Malone (51), tidligere visepresident i Pfizers lunge-avdeling Michael Yeadon (52) og professor Angus Dalgleish (53), er kun en håndfull av mange eksperter som presenterer vitenskapelig fundamenterte årsaksmekanismer for hvordan mRNA-vaksinen fører til både den økte forekomsten av hjertesvikt, immunsvikt, kreft, infertilitet og andre livstruende tilstander. I denne systematiske gjennomgangen av mistenkte dødsfall etter mRNA-vaksinen, som involverte 325 obduksjoner, kan vi lese:

Fra “A systematic review of autopsy findings in deaths after mRNA-vaccination” (54):

            « Findings: The most implicated organ system in COVID-19 vaccine-associated death was the cardiovascular system (53%), followed by the hematological system (17%), the respiratory system (8%), and multiple organ systems (7%) (….)Interpretation: The consistency seen among cases in this review with known COVID-19 vaccine adverse events, their mechanisms, and related excess death, coupled with autopsy confirmation and physician-led death adjudication, suggests there is a high likelihood of a causal link between COVID-19 vaccines and death in most cases. Further urgent investigation is required for the purpose of clarifying our findings.” (min utheving)

            Rettsmedisinere slår her fast at det høyst sannsynlig er mRNA-vaksinen som har forårsaket dødsfallene i disse tilfellene. Særlig spike-proteinet går igjen i flere årsaksmekanismer, og har blitt belønnet med sitt eget navn for anledningen: «Spikeopathy», eller spike-sykdom på norsk (55). Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «plausibilitet» er oppnådd i forhold til troverdig årsaksmekanisme for mRNA-vaksinens livstruende egenskaper.

8)

Spesifisitet (unike egenskaper i forhold til hvem, hva og hvor): En sammenheng er sannsynlig dersom den omhandler en spesifikk befolkning, på et bestemt sted, og en sykdom uten annen sannsynlig forklaring.

            Rettsmedisinere har definisjonsrett når det kommer til å stadfeste dødsårsaken til et menneske. Disse har, sammen med begravelsesbyråer og kirurger, opplevd et helt nytt og unikt fenomen siden utrullingen av mRNA-vaksinen. Dette nye fenomenet består i hvite blodpropper som kan bli opptil én meter lange, og som har en gummiliknende konsistens da de består av et amyloid-protein (56). Mot normalt, kan de befinne seg i både arterier og vener, og de beholder den nøyaktige formen til blodåren de trekkes ut av. Normalt har en blodpropp en konsistens som kan minne om gele som løser seg opp og forsvinner når man gnir de mellom fingrene.

John Campbell – Youtube

            En spørreundersøkelse i USA blant flere, har fastslått at over 70% av begravelsesbyråer har sett disse blodproppene i 2023, hos et gjennomsnitt på 20% av de avdøde, uavhengig av dødsårsak (57). En hyggelig nedgang fra 30% i 2022. Dette plasserer fenomenet i kategorien «svært vanlig» hos de døde, opp fra å være et helt ukjent fenomen før pandemien. Det er viktig å understreke at fenomenet er observert spesielt ved balsamering, en prosedyre utført langt mer hyppig i USA enn i Europa.

            Faktasjekkere har forsøkt å forveksle disse nye blodproppene med andre kjente variasjoner av blodpropper. Imidlertid er de overnevnte ekspertene, som jobber med dette til daglig, krystallklare på at dette er et nytt, unikt fenomen. Det burde være en smal sak for de som bestrider dette, å dokumentere sitt syn ved å fremlegge medisinsk litteratur, bilder og video fra før pandemien, som viser at dette er et naturlig fenomen. Dersom over 70% av begravelsesbyråene har observert dette i løpet av pandemien, er det uunngåelig at noe så spektakulært ikke omtales i litteraturen.

            I dette tilfellet overlapper Bradford Hill-kriteriene «styrke» og «konsistens» spørsmålet om «hvor» og «hvem», da vaksinasjonskampanjen har vært global og det er en mangfoldig gruppe mennesker som opplever fenomenet. Det er derfor forventet at man observerer dette ulike steder og hos ulike mennesker. I forhold til «hva» er det blodproppenes særegne karakter som er en spesifikk bivirkning av mRNA-vaksinen. Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet «spesifisitet» er oppnådd i forhold til spike-proteinets evne til å forårsake unike blodpropper.

9)

Analogi (likhetstrekk med andre årsaksmekanismer): Likhetstrekk mellom den observerte effekten og andre tilsvarende effekter, indikerer at det er en sammenheng.

            Amyloidose er en sjelden, men kjent tilstand hvor amyloid-proteiner avleires i kroppens organer, og forårsaker sykdom der hvor det rammer (58). Ved spredt amyloidose, finnes avleiringene spesielt i leveren, nyrene, hjertet, milten og bukspyttkjertelen. Alzheimer er et annet eksempel på en sykdom som er assosiert med avleiring av amyloid-proteiner i hjernen (59).

            Spike-proteinet forårsaker også amyloidose, slik man ser av studien «Amyloidogenesis of SARS- CoV-2 Spike Protein» (60). De unike, nye blodproppene som man ser etter mRNA-vaksinasjon, er tilsynelatende en ekstrem form for den samme tilstanden.

            Det er også kjent at spike-proteinet forårsaker betennelser i blodårenes endotel, som kan forårsake en rekke tilstander relatert til hjerte- og karsystemet, også myokarditt. Det bør dermed ikke overraske at nettopp mRNA-vaksinasjon kan medføre de samme hjerte-karlidelsene vi nå ser (61).

            Det vi derimot ikke kjenner fra tidligere, er at ungdom, idrettsutøvere, militære og piloter faller døde om av akutt hjertestans som resultat av det som betimelig har blitt kjent som Sudden Adult Death Syndrome (62).

            Vi kan derfor si at Bradford Hill-kriteriet om «analogi» er oppnådd i forhold til spike-proteinets negative effekt på kroppen og dets likhetstrekk med utviklingen av livstruende kardiologisk og nevrologisk sykdom, mens den fantasifulle Sudden Adult Death Syndrome, ikke gjør det.

Eventuelt 10)

Reversibilitet (fjerning av utløsende årsak): Hvis årsaken elimineres, bør effekten også forsvinne. Reversibilitet anses for et eget kriterium kun i de tilfeller det er aktuelt.

            Reversibilitet er trolig ikke relevant i denne sammenhengen, da mRNA-teknologien tilsynelatende forårsaker vedvarende endringer i arvematerialet og følgelig ikke kan reverseres, i hvert fall ikke hos de som allerede har utviklet myokarditt, kreft eller andre livstruende tilstander etter mRNA-vaksinasjon (63). For de er skaden allerede skjedd. Forfatterne av studien «Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line” skriver:

            «Our study shows that BNT162b2 can be reverse transcribed to DNA in liver cell line Huh7, and this may give rise to the concern if BNT162b2-derived DNA may be integrated into the host genome and affect the integrity of genomic DNA, which may potentially mediate genotoxic side effects».

Adobe

            Skulle det noen gang vise seg at mRNA-teknologien lar seg fjerne helt fra kroppen, vil dette være en gledelig nyhet som forhåpentligvis vil medføre bedre prognoser for de som er rammet av mRNA-vaksinens katastrofale effekter. Vi kunne da også ha sagt at Bradford Hill-kriteriet om «reversibilitet» er oppnådd.

            Det ble lenge hevdet at mRNA-vaksinen ville forbli værende i skulderen, der hvor den ble injisert (64). Det tok ikke lang tid, 15 minutter for å være nøyaktig, før man fant den i kroppens mest sårbare organer, som hjerne og ovarier (65). Da måtte pipa få en annen lyd, og da mente man at mRNA-teknologien ville forsvinne så fort at den ikke rakk å gjøre noe skade (66). Men for å unngå denne kortvarige effekten, belønnet vi forskere med Nobels pris i medisin, som takk for at de fant ut hvordan man kunne unngå at immunforsvaret destruerte spike-proteinet (67). Måten man oppnår dette på, er ved å legge til pseudouridin i mRNA-vaksinen, men nå viser det seg at dette trolig er kreftfremkallende (68). Det er nesten som om denne nobelprisen har blitt tildelt av politiske grunner, og ikke vitenskapelige.

            For å gjøre ting ekstra vanskelig, oppdaget David Speicher at mRNA-vaksinen også inneholdt sekvenser fra det velkjente og høyst kreftfremkallende SV-40 viruset (69). Korte sekvenser av DNA materiale som dette, er ekstra lett å integrere med eget DNA, så dette kunne nok gitt grunnlag for bekymring i en normal verden (70). Men juryen er fortsatt ute, og legevitenskapen er forventet å komme med en dom om kort tid.

            Man har altså gått fra å si at injeksjonen kun ville ha en kortvarig og lokal effekt i skulderen, og gi opp mot 100% beskyttelse mot covid-19-sykdom, til at mRNA-teknologien kan gjøre varige, kreftfremkallende endringer i arvematerialet, og må gjentas flere ganger i året for å opprettholde en høyst tvilsom effekt (71), (72). V-safe data fra USA viser at om lag 7,7% av de vaksinerte, hadde behov for legehjelp, ofte flere ganger, etter injeksjonen(73).

Oppsummering:

            Og med dét kan man konkludere med at alle Bradford Hill-kriteriene er oppfylt i forhold til overdødelighet og mRNA-vaksinasjon. Fokuset har hovedsakelig vært på spike-proteinets alvorlige og livstruende egenskaper. Du oppfordres til å gjenta protokollen i forhold til alderdom, befolkningsvekst og Sudden Adult Death Syndrome og se hvor langt du kommer.

            Det er forventet at metoden angripes og i mindre grad argumentene. Én dåre kan som kjent spørre mer enn ti vise kan svare, og hvis man ønsker å kritisere Bradford Hill-kriteriene, klarer man det. Men metoden er uansett bedre enn den myndighetene har bestemt seg for, som tilsynelatende består i å flakse rundt som hodeløse høner, og stolt annonsere at de ikke finner noen verdens ting som kan forklare overdødeligheten, som om dét er en bragd.

Til slutt:

            For å få orden på den høye overdødeligheten, ser vi nå at land som Storbritannia har endret metoden antall døde telles på (74). Den gamle metoden kunne gjøres med en kuleramme, og bestod av å telle hvor mange mennesker som ikke levde lenger. Relativt vanntett metode der altså. Nå er dette erstattet med en uforståelig beregningsmodell, som angivelig skal være bedre egnet til å ta høyde for befolkningsvekst og alderdom, hvor man retrospektivt kan se at de gamle tallene blir redusert med opptil 30% når man kjører de gjennom den nye modellen. At man skal endre metoden midt i den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, har åpenbart ingen annen hensikt enn å så tvil om hvor alvorlig dette er.

            Koronavirus har ikke 3,5% dødelighet, slik Erna Solberg hevdet. Det bryter rett og slett med Bradford Hill-kriteriet «sammenheng», da eksisterende kunnskap om koronaviruset forteller oss at det i stor grad er harmløst. Med mindre Erna Solberg refererte til Bradford Hill-kriteriet «eksperimenter» da selvfølgelig, hvor hun i all hemmelighet allerede var klar over at viruset hadde sitt opphav ved det kinesiske Wuhan Institute of Virology, og var et resultat av Gain of Function-forskning (75), (76). Men det får vi først vite om 60 år, da hemmeligstemplingen av pandemi-håndteringen oppheves.

Adobe

            For de som ikke er helt oppdatert, er det nå på det rene at SARS-CoV-2 er menneskeskapt og stammer fra et laboratorium. Dette vet vi sikkert fra høringer i den amerikanske kongressen, som involverer han som har finansiert hele gildet, Anthony Fauci (77). Det man diskuterer, er hvorvidt viruset har rømt i forbindelse med forskning på medisiner, eller om det har blitt satt ut med vilje, som et biologisk våpen. Gain of Function forskning har aldri vist resultater i forhold til å utvikle medisiner eller vaksiner, men det er viktig å holde motet oppe selvfølgelig.

            Man kan spørre seg om myndighetene hadde rett i noe som helst av det de foretok seg under pandemien. Den Nobelsprisvinnende medisinen Ivermectin har vist seg å være et særdeles trygt og effektivt middel mot koronainfeksjon, men dette ble aggressivt diskreditert som livsfarlig hestemedisin (78), (79). Cochranes metaanalyse av maskebruk viser at de har liten eller ingen virkning med tanke på å stoppe koronainfeksjon og, ironisk nok, fører til 40% mer smitte blant de som bruker maske enn de som ikke gjør det (80), (81). Asymptomatisk smitte er en paranoid vrangforestilling, og PCR- testen klarer ikke engang å skille mellom de som dør av en forkjølelse og de som dør i motorsykkelulykke (82), (83). De utenfor risikogruppene har om lag like liten fare for komplikasjoner ved koronainfeksjon som ved vanlig influensa, og burde aldri være tatt ut av skole og jobb, slik at man kunne oppnådd en genuin flokkimmunitet som beskyttet de svakeste (84). Lockdown-politikken har hatt katastrofal effekt på nesten alle deler av samfunnet, både økonomi, kriminalitet, utdanning, helse, familieforhold og så videre (85). Vaksinen hindrer ikke smitteoverføring, så det var ingen grunn til å presse de utenfor risikogruppene til å ta den (86). Det var til og med trygt å synge julesanger, selv om enkelte medier diskuterte hvilke konsonanter som spredte viruset mest (87).

            Men det er et fritt land, og folk skal få lov til å isolere seg inne med maske på, og la seg genmanipulere så mange ganger de vil. Men den katastrofen vi nå er på vei inn i, ville blitt begrenset dersom vi alle var enige om at informert samtykke er et absolutt krav. Når vaksinen ikke hindrer smitteoverføring, er det ingen forholdsmessige tiltak som rettferdiggjør diskriminering av de uvaksinerte.

            Så hva mener du nå, professor Morten Kinander, nå som vi vet at spike-proteinet dukker opp i brystmelken hos ammende mødre (88)? Burde man innført lønnstrekk og nektet vaksinerte foreldre å levere barna sine i barnehagen, nå som vi vet at de utsetter barna sine for fare?

Morten Kinander VG 15.12.21

            Eller du, statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt? Er du like ivrig på fengselsstraff for de som nå donerer mRNA-vaksinert blod, og derved utsetter andre for livsfare, som det du var for de uvaksinerte (89)?

Bjørkholt – Facebook 28.07.20

            Menneskerettighetene eksisterer ikke for å beskytte majoriteten i fredstid, men minoriteten i krisetid. Med alle de brudd på informert samtykke, samt diskrimineringen som hendte under den såkalte pandemien, er det på tide å fornye ekteskapet med menneskerettighetene slik at vi forsikrer oss om at det samme aldri skjer igjen (90). Første steg er å lære av historien, deretter å holde de som løy til oss ansvarlige, både de såkalte ekspertene, media, legemiddelindustrien og myndighetene.

Adobe

            Flere steder i verden er dette arbeidet godt i gang, hvor fremtredende politikere og andre involverte har igangsatt etterforskning av folkemord på befolkningen (91), (92). Man kan diskutere om det er et uaktsomt, forsettlig eller overlagt folkemord, men overdødeligheten er udiskutabel. Frem til våre helsemyndigheter kommer med en troverdig forklaring hvorfor på de sunneste iblant oss har begynt å falle om på direkten av hjerteattakk og blodpropp, er vaksinen den eneste forklaringen som gir mening.

Les mer på frittvaksinevalg.no

Bli medlem og støtt oss i vårt arbeid!

Kilder:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4589117/
 2. https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/v-safe/index.html
 3. https://icandecide.org/article/v-safe/
 4. https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_2bd97450072f4364a65e5cf1d7384dd4.pdf
 5. https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline
 6. https://www.fhi.no/nyheter/2023/betydelig-overdodelighet-i-norge-i-2022/
 7. https://statistikkbank.fhi.no/mfr/
 8. https://www.fhi.no/nyheter/2024/okning-i-fodsler-i-2023/
 9. https://www.nrk.no/buskerud/flere-blir-syke-og-dor-_-lege-slar-alarm-1.16153563
 10. https://sykepleien.no/2022/07/sykehusene-opplever-okning-av-akutt-syke-men-vet-ikke-hvorfor?utm_source=Alle+I+NSF&utm_campaign=5524711134-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_08_11_38&utm_medium=email&utm_term=0_22c64ecf7b-5524711134-63214901
 11. https://www.nrk.no/buskerud/flere-blir-syke-og-dor_--koronavaksinen-er-ikke-arsaken-sier-espen-nakstad-i-helsedirektoratet-1.16155252
 12. https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline-by-age
 13. https://thehighwire.com/videos/why-are-healthy-athletes-collapsing/
 14. https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2021/12/15/military-covid-19-deaths-on-upswing-as-vaccination-deadlines-pass/
 15. https://thewhiterose.uk/sudden-death-and-incapacitations-among-pilots/
 16. https://www.fhi.no/op/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/
 17. https://www.fhi.no/op/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-2021/
 18. https://www.researchgate.net/publication/373989367_COVID-19_vaccine-associated_mortality_in_the_Southern_Hemisphere
 19. https://www.felleskatalogen.no/medisin/nyttig-om/bivirkninger
 20. https://www.hartgroup.org/rise-in-long-term-sickness/
 21. https://phinancetechnologies.com/HumanityProjects/US%20Absence%20Rates%20-%20Part1.htm
 22. https://link.springer.com/article/10.1007/s10680-023-09689-w
 23. https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-dramatic-declines-global-fertility-rates-set-transform
 24. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00550-6/fulltext
 25. https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/temarapporter-om-bivirkninger/bivirkningsrapporter-for-koronavaksiner/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser
 26. https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/09/Geburtenrueckgang-Europe-EN.pdf
 27. https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid
 28. https://www.fhi.no/publ/2023/arsrapport-for-medisinsk-fodselsregister-2022/
 29. https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_of_COVID-19_vaccines
 30. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland
 31. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/3062560
 32. https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid
 33. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland
 34. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998
 35. https://drtrozzi.org/2023/09/28/1000-peer-reviewed-articles-on-vaccine-injuries/
 36. https://www.researchgate.net/publication/365782650_Autopsy-based_histopathological_characterization_of_myocarditis_after_anti-SARS-CoV-2-vaccination
 37. https://www.youtube.com/watch?v=bJ23vr1Gs3w
 38. https://thehighwire.com/videos/why-are-healthy-athletes-collapsing/
 39. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38293564/
 40. https://www.legeforeningen.no/contentassets/f5a6c92decb848fda2841fd312c5180e/hjf-4-09.3-myokarditt.pdf
 41. https://www.researchgate.net/publication/352562646_Selectively_expressing_SARS-CoV-2_Spike_protein_S1_subunit_in_cardiomyocytes_induces_cardiac_hypertrophy_in_mice
 42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37650258/
 43. https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/11/understanding-the-science-behind-a-vaccine-booster/
 44. https://www.nature.com/articles/s44161-023-00222-0
 45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9647202/
 46. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14760584.5.4.409
 47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
 48. https://www.dagensmedisin.no/debatt-og-kronikk/hvorfor-sluttet-fhi-a-publisere-data-om-covid-19-vaksineeffekt/115939
 49. https://rumble.com/vv1grn-these-vaccines-are-poisons-luc-montagnier-jan-12-2022-luxembourg-eng-subtit.html
 50. https://rumble.com/v41ixfb-dr.-peter-mccullough-who-is-guilty-of-mass-negligent-homicide-for-promoting.html
 51. https://rumble.com/vqq7gc-dr.-robert-malone-before-you-inject-your-child.html
 52. https://www.bitchute.com/video/KIu0XdQDf46w/
 53. https://www.bitchute.com/video/UNNjGo8BtTrY/
 54. https://zenodo.org/records/8120771
 55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10452662/
 56. https://thehighwire.com/ark-videos/embalmers-worldwide-report-unexplained-fibrous-rubbery-clots-in-deceased/
 57. https://childrenshealthdefense.org/defender/blood-clots-embalmers-report-mid-2021-covid-vaccines/
 58. https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/andre-nyresykdommer/amyloidose
 59. https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nok-en-ny-medisin-mot-alzheimers-sykdom
 60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35579205/
 61. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.16.440215v1
 62. https://www.bhf.org.uk/informationsupport/conditions/sads
 63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8946961/
 64. https://www.vaccinestoday.eu/stories/why-are-covid-19-vaccines-injected-into-muscle/
 65. https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf
 66. https://www.nebraskamed.com/COVID/where-mrna-vaccines-and-spike-proteins-go
 67. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2023/summary/
 68. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
 69. https://osf.io/preprints/osf/mjc97
 70. https://www.zerohedge.com/medical/dna-contamination-covid-19-vaccines-may-explain-rise-cancers-clots-autoimmune-diseases
 71. https://www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison
 72. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious
 73. https://thehighwire.com/ark-videos/court-decision-forces-cdc-to-release-v-safe-free-text-data/
 74. https://www.youtube.com/watch?v=NoOgDwhWXYk
 75. https://childrenshealthdefense.org/defender/fauci-nih-covid-origins-leaked-messages/
 76. https://www.nbcnews.com/id/wbna3076748
 77. https://www.youtube.com/watch?v=zWzG9sFlFHE
 78. https://c19ivm.org/
 79. https://thehighwire.com/ark-videos/the-war-on-ivermectin-a-short-film/
 80. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/full?highlightAbstract=mask
 81. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37952983/
 82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679396/pdf/41467_2020_Article_19802.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMQABHV7QMP6UOacJeIXvMfeUq-t1azxE3grpMrgQp5qqPgEuX8BdGTUtl0Nk5Q_aem_AZcy9AY4UnPVEUdnYP2D_czloEn-bavmV9hLUEXBF5dvPua2MDD27u_KR3Y0kXlCbXY
 83. https://howbadismybatch.com/createapandemic.pdf
 84. https://gbdeclaration.org/
 85. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9295
 86. https://rumble.com/v1nm010-pfizer-director-admits-they-never-tested-whether-covid-vaccine-prevents-tra.html
 87. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7263261/
 88. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2796427
 89. https://www.preprints.org/manuscript/202403.0881/v1
 90. https://www.nettavisen.no/nyheter/fhi-mener-at-16-menneskerettigheter-har-mattet-vike-for-korona-tiltakene/s/12-95-3423964608
 91. https://abridgen.uk/andrew-bridgen-mp-seeks-meeting-with-met-commissioner-over-vaccine-programme/
 92. https://frittvaksinevalg.no/wp-content/uploads/2024/04/PDF-Kruse.pdf
Forrige artikkelHovedsponsor for Eurovision er fra Israel
Neste artikkelSetring: Ei økning på 5 og landbruksminister Pollestad (SP) skryter av resultater i politikken
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.