Meslinger og vaksiner

0
En passiv immunitet overføres fra mor i svangerskap og ammefase. Ofte så man at barn først fikk meslinger omkring 4-5 års alder. I en vaksinepopulasjon derimot vil de aller minste rammes i form av spedbarn.

I løpet av koronadramaet har vi sett overgrep på barn og unge uten sidestykke. På lik linje med de psykiske følgene av nedstengningen – har de medisinske ringvirkningene vært massive med høy bivirkningsfrekvens som følge av eksperimentell og overflødig vaksinering av opplagt feil aldersgruppe. 

Av Enigma.

Men, det starter ikke her: Pharma-skapte medisinske markedsnisjer er en historisk gjenganger. Oppskriften er enkel – og belager seg på å bringe et folkehelseproblem ut av kontekst med tilhørende finansiell gevinst. Meslinge-bedraget er av det grovere slaget – og dermed en sentral brikke for å forstå koronasituasjonen så vel som problematikken omkring det industrifinansierte organet WHO.

Arbeiderpartiet fremmet tvangsvaksinering

I 2015 fremmet Oslo arbeiderparti anført av tidligere statsminister og WHO-sjef Gro Harlem Brundtland forslag om tvangsvaksinering av alle barn i Norge på Arbeiderpartiets landsmøte. Prøveprosjekt med tvangsvaksinering ble vedtatt med 147 mot 123 stemmer.
Tone Tellevik Dahl, daværende ordførerkandidat i Oslo uttalte til VG at vaksinegraden i Oslo der 92 prosent av barna vaksinert er «helt på grensen til det ekspertene kaller flokk-beskyttelse, som alle nyter godt av.» Men kan vaksiner skape faktisk flokkimmunitet, eller kan det tvert i mot bidra til det motsatte?

Langtidsfølger av MMR-vaksinering: En informativ tidslinje

Mange tror at vi vaksinerer mot meslinger grunnet høy dødelighet. Tidvis presenteres tall som 3 av 1000 døde, statistiske data man må tilbake til de harde 30-åra for å gjenfinne i Norge. Hvorfor lyves det om dette? Det råder også en ukuelig tro på at meslinger er en sykdom som kan utryddes. Hvor sannsynlig er dette? Videre hevdes det at koblingen mellom MMR-vaksinen og autisme er avvist. På hvilket grunnlag? Erkjennelsen omkring bedraget som åpenbarer seg dersom man graver dypt nok i det statistiske grunnlaget – er i like stor grad skremmende som befriende.

Lav dødelighet

De siste 10 årene før vaksinen ble innført i 1969, så man at det i snitt døde 3 personer årlig av meslinger i Norge. Insidens var omkring 20.000 årlig sykdomstilfeller. Dødelighet blir altså i snitt 1 per 6500 tilfeller for 1960-tallet. På bakgrunn av trend de foregående årene var det ingenting som talte for at fall i dødelighet ville stagnere. Redusert generell dødelighet for meslinger i befolkningen var på omkring 95%, hvor letalitet (dødelighet blant smittede) var sunket med 94% mellom 1930 og 1970 – som følge av generelt forbedret folkehelse i form av ernæring- og hygienetiltak. I hvilken grad tilfellene er serologisk bekreftet fremkommer ikke, men man vet at 97% av befolkningen på dette tidspunktet var serologisk positive for meslinger.

FHI, MSIS, 12.03.2002

Lege Donald W Miller jr skriver at mortalitet for meslinger lå på 1 per 1 million tilfeller i forkant av vaksineoppstart, hvor 1 per 100.000 fikk hjernebetennelse:

«Med gode sanitære forhold og ernæring var dødeligheten av meslinger før vaksine i USA mindre enn 1 av en million (sammenlignet med 14 dødsfall per 100 000 i 1900); anfall oppstod hos 1 av 3000 personer; og encefalitt, 1 av 100 000, med full bedring i 75 prosent av disse tilfellene

På lik linje med forholdene i Norge, ser man altså at dødelighet falt dramatisk i forkant av vaksineoppstart.

«Fra 1900 til 1960, med forbedret sanitær, rent vann og bedre ernæring fremmet av rask levering av frisk frukt og grønnsaker sammen med rimelige kjøleskap, falt dødeligheten av meslinger i USA med mer enn 95 prosent

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

Av omkring 96.500 innrapporterte tilfeller mellom 1993 og 2013 for England og Wales finner vi at 3 døde som følge av akutt meslingeinfeksjon. En var medikamentelt immunkompromittert, en hadde komplisert utfall fra pneumoni, samt et tilfelle hadde medfødt immunologisk sykdom og var uvaksinert. De resterende hadde langtidsfølger av meslinger ervervet på tidligere tidspunkt. Altså en dødelighet på omring 1 av 30.000 for innrapporterte tilfeller. Ut fra disse tallene hadde dødelighet falt med 98,5% siden 1940. Og man ser at dødeligheten allerede før vaksineoppstart var sunket med 90%.

«Før 2006 var siste dødsfall fra akutte meslinger i 1992. I 2006 var det 1 dødsfall av meslinger hos en 13 år gammel gutt som hadde en underliggende lungesykdom og tok immundempende medisiner. Et annet dødsfall i 2008 skyldtes også akutte meslinger hos et uvaksinert barn med medfødt immunsvikt, hvis tilstand ikke krevde behandling med immunglobulin.

I 2013 ble det rapportert ett dødsfall hos en 25 år gammel mann etter akutt lungebetennelse som en komplikasjon til meslinger. Alle andre meslingdødsfall siden 1992 vist ovenfor er hos eldre individer og var forårsaket av seneffekter av meslinger. Disse infeksjonene ble ervervet i løpet av 1980-tallet eller tidligere, da epidemier av meslinger fant sted.»

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

Utbrudd i fullvaksinert populasjon og usannsynlig langsiktig bekjempelse

Debatten handler også om hvor realistisk det er å bekjempe barnesykdommer på lang sikt. Tatt i betraktning kompliserende forhold relatert til kortvarig vaksineimmunitet og potensiell smitte fra nyvaksinerte kan oppgaven synes utfordrende. Enkelte forskere mener at meslinger ikke lar seg utrydde. I henhold til Dr Levy`s kalkyle vil meslinger akselerere frem mot 2050.

«Men til tross for kortsiktig suksess med å eliminere sykdommen, viser langsiktige prognoser at andelen mottakelige i år 2050 kan være større enn i prevaksinetiden. Nåværende vaksineteknologi og folkehelsepolitikk må endres for å håndtere denne eventualiteten.»

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approachAmerican journal of epidemiology, Jun 1983

Fortsatt har en anselig del av befolkningen livslang naturlig immunitet, dette gjelder i hovedsak befolkning over 50 år. Hva vil skje når den naturlig immune delen av befolkningen dør ut? Vil svakere vaksineimmunitet være tilstrekkelig for å opprettholde flokkimmunitet? Hvor hyppig må man eventuelt vaksinere seg?

Man har gjentatte ganger sett meslingeutbrudd i fullvaksinert befolkning. Det er en kjensgjerning at vaksineimmunitet ikke kan måle seg med naturlig immunitet.

«Utbrudd av meslinger i en høyt vaksinert ungdomsskolepopulasjon: 87 laboratoriebekreftede eller klinisk bekreftede tilfeller av meslinger ble identifisert (for en angrepsrate på 7,7 %). Vaksinasjonsraten for meslinger var 94,2 %.»

P A Sutcliffe and E Rea,Outbrake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

«Lette meslinger og sekundær vaksinesvikt under et vedvarende utbrudd i en høyt vaksinert befolkning.»

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbrake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990

«Våren 1978 utgjorde studenter med tidligere vaksinasjon mot meslinger over tre fjerdedeler av 203 tilfeller av meslinger i et storbyfylke. Sytti tilfeller skjedde på to skoler der 99 % av elevene ble vaksinert.

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980

«Vi konkluderer med at utbrudd av meslinger kan forekomme i ungdomsskoler, selv når mer enn 99 prosent av elevene er vaksinert og mer enn 95 prosent er immune.»

T L Gustafson et alMeasle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987

«Under et meslingeutbrudd i Nord-Irland (mellom oktober 1988 og mars 1989) ble det registrert at en andel av tilfellene hadde oppstått hos barn som tidligere hadde blitt vaksinert mot meslinger. En studie ble derfor satt opp for å gi et raskt estimat av vaksinens effekt. Undersøkelse av dataregistrene 31. desember 1991 viste at 94 % av barna i studiekohorten hadde fått meslingvaksine.»

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programme, Communciable disease report. CDC review, Apr 1992

«Spesifikke IgM-antistoffer ble påvist i akuttfaseserumet til bare 30 (66,6%), hvorav 17 ble vaksinert. Da rekonvalescentsera ble testet, ble spesifikke IgM-antistoffer påvist i 25 av de 28 (89,2 %) vaksinerte.

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community, Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

«Indekssaken hadde to doser meslingholdig vaksine. Av 88 kontakter ble fire sekundære tilfeller bekreftet som enten hadde to doser meslingerholdig vaksine eller et tidligere positivt meslinger-IgG-antistoff. Alle tilfellene hadde laboratoriebekreftelse av meslingerinfeksjon, kliniske symptomer i samsvar med meslinger og høy aviditet IgG-antistoff som er karakteristisk for en sekundær immunrespons.»

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014

Smitte fra nyvaksinerte

Supplert spørsmål omkring svekket vaksineimmunitet, foreligger det forskningsrapporter som viser til smitte samt smittepotensiale fra nylig vaksinerte med levende virusvaksine. Slike forhold vil også influere når man estimerer sannsynligheten for vellykket bekjempelse av en sykdom.

«Analyse av urinprøver ved bruk av revers transkriptase-PCR ble evaluert som en rask analyse for å identifisere individer infisert med meslingevirus. For studien ble det tatt daglige urinprøver fra enten 15 måneder gamle barn eller unge voksne etter meslingvaksinering. Totalt sett ble meslingvirus-RNA påvist hos 10 av 12 barn i løpet av den 2 uker lange prøveperioden. I noen tilfeller ble meslingvirus-RNA påvist så tidlig som 1 dag eller så sent som 14 dager etter vaksinasjon. Meslingvirus-RNA ble også påvist i urinprøvene fra alle fire unge voksne mellom 1 og 13 dager etter vaksinasjon. Denne analysen vil muliggjøre kontinuerlige studier av utskillelse og overføring av meslingvirus og, forhåpentligvis, vil gi et raskt middel til å identifisere meslingeinfeksjon, spesielt i milde eller asymptomatiske tilfeller.»

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

«Midt i et lokalt meslingeutbrudd ble et nylig vaksinert barn undersøkt for et nyoppstått utslett av meslinger. Nukleinsyretesting identifiserte at et meslingvirus av vaksinetypen ble avgitt i urinen. Klinisk differensiering av meslinger fra utslett uten meslinger er utfordrende, men kan støttes av en grundig medisinsk historieevaluering. Utslett forventes å oppstå etter immunisering; nukleinsyretesting kan brukes når det er vanskelig å skille mellom ville og svekkede stammer.»

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

«Vi beskriver utskillelse av meslingevaksinestammen Schwarz hos et barn som utviklet feberutslett åtte dager etter primærvaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. Halsprøver og urinprøver ble tatt på henholdsvis den femte og sjette dagen av sykdommen. Genotyping viste meslingevaksinestamme Schwarz (genotype A). Hvis meslinger og røde hunder ikke var under styrket overvåking i Kroatia, ville saken enten blitt feilrapportert som røde hunder eller ikke gjenkjent i det hele tatt»

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

«Vi beskriver et tilfelle av vaksineassosierte meslinger hos en to år gammel pasient fra British Columbia, Canada, i oktober 2013, som fikk sin første dose meslingerholdig vaksine 37 dager før debut av prodromale symptomer. Identifikasjon av dette forsinkede vaksine-assosierte tilfellet skjedde i sammenheng med en utbruddsundersøkelse av en meslingklynge.»

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

«Vitenskapelig bevis viser at individer som er vaksinert med levende virusvaksiner som MMR (meslinger, kusma og røde hunder), rotavirus, vannkopper, helvetesild og influensa kan avsmitte viruset i mange uker eller måneder etterpå og infisere både vaksinerte og uvaksinerte. Videre kan vaksinemottakere bære sykdommer bak i halsen og infisere andre uten å vise symptomer på sykdom.»

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015.

Aldersforskyvning og sårbare grupper

I en vaksinepopulasjon vil de aller minste rammes i form av spedbarn. Det er nettopp den gruppen vi i aller størst grad bør beskytte. Tidligere var spedbarn i stor grad beskyttet av immuniteten fra mor som hadde gjennomgått meslinger – og derav hadde adekvate immunstoffnivåer. En passiv immunitet overført i svangerskap og ammefase. Ofte så man at barn først fikk meslinger omkring 4-5 års alder. En rekke studier har sammenlignet immunstoffnivå mellom barn av vaksinerte og naturlig immune mødre. Det viser seg at mødre med naturlig immunitet gir barna bedre immunstoffnivåer.

«Lavere antistofftitere mot meslinger ble observert hos barn hvis mødre var vaksinert, og disse falt til upåviselige verdier tidligere enn hos barn hvis mødre ikke var vaksinert, og som ble antatt å ha hatt naturlige meslinger.»

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

«Barn av mødre vaksinert mot meslinger og muligens røde hunder har lavere konsentrasjoner av mors antistoffer og mister beskyttelsen av mors antistoffer i en tidligere alder enn barn av mødre i lokalsamfunn som motsetter seg vaksinasjon. Dette øker risikoen for sykdomsoverføring i høyt vaksinerte populasjoner»

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverageThe journal of infectious diseases, Oxford Journals, 29.05.2013

Aldersforskyvning er tydelig i statistikk fra Beijing fra 1957 til 2011. Man kan se hvordan meslingtilfellene er forskjøvet til nye sårbare aldersgrupper i form av spedbarn under 1 år, hvor denne tendensen er økende. Det fremkommer også hvorledes eldre voksne i hyppigere grad rammes, det er tvilsomt at dette kan tas til inntekt for vaksines holdbarhet i et immunologisk perspektiv. Vaksinasjonsdekningen i Beijing er på 95-99%, den er således optimal. Man kan påminnes at gjentatta forskningsrapporter har vist at vaksineimmunitet i utgangspunktet er svak og i tillegg svekkes over tid.

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011,
BMC Public Health, 21.10.2013.

Kusma er også en av komponentene i MMR vaksinen. Man har også for denne sykdommen registrert uheldig aldersforskyvning. I forbindelse med flere utbrudd, har man sett at vaksinerte postpubertale menn blir smittet. Dette er uheldig – da det nettopp er denne gruppen vaksinen har til hensikt å beskytte på bakgrunn av faren for testikkelbetennelse, hvilket i neste omgang kan medføre sterilitet. Tidligere var kusma primært en sykdom som rammet prepubertale barn.

«Nesten 6600 mennesker ble syke av kusma, de fleste i åtte Midtvest-stater inkludert Nebraska, og den hardest rammede gruppen var studenter i alderen 18 til 24. Av de i den gruppen som visste om de hadde blitt vaksinert, hadde 84 prosent hatt to doser kusmavaksine, ifølge studien fra Centers for Disease Control and Prevention og statlige helseavdelinger.»

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

«Fra 28. juni 2009 til og med 27. juni 2010 ble totalt 3502 utbruddsrelaterte tilfeller av kusma rapportert i New York City, to delstatslige New York-fylker og ett fylke i New Jersey. Av de 1648 tilfellene som det var tilgjengelige kliniske prøver for, var 50 % laboratoriebekreftet. Ortodokse jødiske personer utgjorde 97 % av pasientene. Ungdom i alderen 13 til 17 år (27 % av alle pasienter) og menn (78 % av pasientene i den aldersgruppen) ble uforholdsmessig påvirket. Blant pasienter i alderen 13 til 17 år med dokumentert vaksinasjonsstatus, hadde 89 % tidligere fått to doser av en kusmaholdig vaksine, og 8 % hadde fått én dose.»

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

Metningspunkt

Man finner at det stilles spørsmål omkring antall vaksiner barn eksponeres for, hvilket stadig øker. I USA, som er blant de mest vaksinerende i Vesten, ser man at de kommer dårlig ut i henhold til spedbarnsdødelighet målt opp mot land som vaksinerer mer moderat, men med ellers tilsvarende oppvekstsvilkår. Det er for øvrig en rekke forhold som bør tas med i denne betraktningen.

«Til tross for å ha en av de mest aggressive vaksinasjonspolitikkene i den utviklede verden, som spesifiserte 22 vaksinedoser for totalt 12 sykdommer ved 1 års alder, hadde USA høyere spedbarnsdødelighet i 2009 enn 33 andre nasjoner.»

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?,
Opprinnelig publikasjon: The North American Journal of Medicine and Science, 25.07.2013.

Figur: statistisk fremstilling av vaksiner og dødelighet

Mulig er det slik at det finnes et metningspunkt, også for vaksiner, som med så mange andre forhold. Da må man prioritere hvilke vaksiner som er de viktigste. Dessverre ser man den motsatte trenden hvor Norge nærmer seg USA i antall vaksiner, med stadig nye innføringer. Den siste er rotavaksinen, hvilket en rekke fagfolk stilte seg kritisk til. Likevel ble den innført i 2014:

Norsk Barnelegeforening, Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012

MMR og nevrologisk autoimmunitet

Når man kommer til bivirkninger i henhold til MMR-vaksinen, må man også ta hensyn til at det fortsatt finnes forskning som indikerer en mulig sammenheng mellom autisme og meslingekomponenten. Enkelte hevder at debatten ble avsluttet med Wakefield-saken.

Lege og forsker Andrew Wakefield og han kollegaer var den første som pekte på en mulig relasjon mellom MMR-vaksinen og autisme. Gruppa som ble undersøkt var barn med regressiv autisme og kombinert tarmpatologi i etterkant av MMR. Regressiv autisme handler om symptomatologi oppstått hos barn med tilsynelatende normalutvikling innledningsvis, hvor en trigger tidvis vil utløse symptomatologi, i denne sammenhengen MMR-vaksinen. Wakefield undersøkte altså ikke alle grupper barn med autisme. I etterkant har det vært gjennomført en rekke studier som mener at det ikke er noen relasjon. Dette er gjerne studier som ser på alle typer autisme målt opp mot MMR, altså ikke kun gruppen som har normalutvikling fram til 15-18 mnd. alder med komorbiditet i form av tarmsymptomatologi og patologi. Det er naturlig at effekten ikke gjenfinnes i tilsvarende grad der man sammenligner pasienter med autisme uten tilsvarende etiologi og symptomatologi – da autisme også kan settes i sammenheng med genetikk, fødselsskader, meningitt, encefalitt og traumer.

Enkelte forskningsrapporter har sett på en mulig sammenheng mellom autisme og autoimmunstoffer mot sentralnervesystemet i kombinasjon med spesifikke vaksineantistoffer. Man kan mulig anta at enkelte barn har en medfødt sårbarhet for utvikling av slike antistoffer. Man kan stille spørsmålstegn ved immunologiske forhold dersom det foreligger sterk immunitet mot et patogen i utgangspunktet.

I enkelte studier har man sett at immunisering av barn før 12 mnd. alder har vært vanskelig nettopp grunnet god immunstatus overført fra mor som har gjennomgått meslinger naturlig. En slik immunitet er avtagende etter fødsel, men langt sterkere enn hva man finner hos barn av vaksinerte. I hovedsak har man sett uteblitt immunologisk reaksjon etter vaksinering. For øvrig kan man også tenke seg at hypersensitivitet og kryssreaksjoner kan forekomme basert på kunnskap omkring generell immunologi og autoimmunitet.

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The Ne England Journal of Medicine, 01.11.2001.

Forskeren V. K. Singh har bidratt med en rekke forskningsrapporter som går i dybden av hypotesen omkring MMR og autisme i et autoimmunt perspektiv. Forskningen hans gjør overbevisende funn i denne relasjonen. Det er viktig å understreke at han undersøker sammenhengen mellom spesifikke MMR-antistoffer kombinert med autoimmunantistoffer relatert til sentralnervesystemet. Enkelte mener at forskningen hans er motbevist av rapporter som kun har sett på antistoffer mot meslinger, og derav altså ikke kombinasjonen relatert til autoimmunstoffer, hvilket er kjernen i hans forskning. Singh er dermed ikke motbevist. Under følger utdrag fra hans forskning.

«ELISA-analyse viste en signifikant økning i nivået av MMR-antistoffer hos autistiske barn. Immunoblotting-analyse avslørte tilstedeværelsen av et uvanlig MMR-antistoff i 75 av 125 (60 %) autistiske sera, men ikke i kontrollsera. Dette antistoffet detekterte spesifikt et protein på 73-75 kD av MMR. Dette proteinbåndet, som analysert med monoklonale antistoffer, var immunpositivt for meslinger hemagglutinin (HA) protein, men ikke for meslinger nukleoprotein og røde hunder eller kusma virale proteiner. Dermed oppdaget MMR-antistoffet i autistiske sera HA-protein fra meslinger, som er unikt for meslinger-underenheten til vaksinen. Videre var over 90 % av MMR-antistoff-positive autistiske sera også positive for MBP-autoantistoffer, noe som tyder på en sterk assosiasjon mellom MMR og CNS-autoimmunitet ved autisme. Basert på dette beviset antyder vi at en upassende antistoffrespons på MMR, spesifikt meslingerkomponenten derav, kan være relatert til patogenesen av autisme.»

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002.

«Autoimmunitet ble demonstrert ved tilstedeværelsen av hjerneautoantistoffer, unormal viral serologi, hjerne- og virale antistoffer i CSF, en positiv korrelasjon mellom hjerneautoantistoffer og viral serologi, forhøyede nivåer av proinflammatoriske cytokiner og akuttfasereaktanter, og en positiv respons på immunterapi. Mange autistiske barn hadde myelin-basisproteinautoantistoffer i hjernen og forhøyede nivåer av antistoffer mot meslingvirus og meslinger-kusma-røde hunder (MMR) vaksine. Meslinger kan være etiologisk knyttet til autisme fordi meslinger og MMR-antistoffer (en viral markør) korrelerte positivt med autoantistoffer i hjernen (en autoimmun markør) – fremtredende trekk som karakteriserer autoimmun patologi ved autisme. Autistiske barn viste også forhøyede nivåer av akuttfasereaktanter – en markør for systemisk betennelse.

Det vitenskapelige beviset er ganske troverdig for vår autoimmune hypotese, noe som fører til identifisering av autoimmun autistisk lidelse (AAD) som en hoveddel av autisme. AAD kan identifiseres ved immuntester for å bestemme immunproblemer før immunterapi administreres. Forfatteren har avansert en spekulativ nevroautoimmun (NAI) modell for autisme, der virusindusert autoimmunitet er en nøkkelspiller. Sistnevnte bør være målrettet av immunterapi for å hjelpe barn med autisme.»

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

«Antistoffet mot dette antigenet ble funnet hos 83 % av autistiske barn, men ikke hos normale barn eller søsken til autistiske barn. Autistiske barn har således en hyperimmun respons på meslingevirus, som i fravær av en vill type meslinginfeksjon kan være et tegn på en unormal immunreaksjon mot vaksinestammen eller virusreaktivering.»

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

«Med tanke på en autoimmunitet og autisme-forbindelse, har hjernens autoantistoffer mot myelin-basisprotein (anti-MBP) og neuron-axon filamentprotein (anti-NAFP) blitt funnet hos autistiske barn. I denne nåværende studien undersøkte vi assosiasjoner mellom virusserologi og autoantistoff ved samtidig analyse av meslingvirusantistoff (meslinger-IgG), humant herpesvirus-6-antistoff (HHV-6-IgG), anti-MBP og anti-NAFP. Vi fant at meslinger-IgG og HHV-6-IgG titere var moderat høyere hos autistiske barn, men de skilte seg ikke signifikant fra normale kontroller. Dessuten fant vi at et stort flertall av virusserologipositive autistiske sera også var positive for hjerneautoantistoff: (i) 90 % av meslinger-IgG-positive autistiske sera var også positive for anti-MBP; (ii) 73 % av meslinger-IgG-positive autistiske sera var også positive for anti-NAFP; (iii) 84 % av HHV-6-IgG-positive autistiske sera var også positive for anti-MBP; og (iv) 72 % av HHV-6-IgG-positive autistiske sera var også positive for anti-NAFP. Denne studien er den første som rapporterer en sammenheng mellom virusserologi og hjerneautoantistoff ved autisme; den støtter hypotesen om at en virusindusert autoimmun respons kan spille en årsaksrolle i autisme.»

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Varsler i CDC avslører autisme-MMR assosiasjon

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte [Centers for Disease Control and Prevention er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet] ut med informasjon omkring større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd. alder. Informasjonen ble holdt tilbake av CDC siden 2004.

«Og nå har Dr. William Thompson, en CDC-ansatt-forsker, nylig kommet frem som en varsler, og avslørt det faktum at CDC har skjult sannheten om vaksinefarer for publikum, spesielt med hensyn til MMR-vaksineindusert autisme. Som en Edward Snowden i CDC har han avslørt for Dr. Brian Hooker (Glenn Greenwald i stykket) at CDC har begått vitenskapelig svindel. Dette skjedde i en artikkel fra 2004 publisert i tidsskriftet Pediatrics, skrevet av Dr. Thompson og andre CDC-ansatte, som skjulte funnet om at MMR-vaksinen hadde forårsaket en 340 prosent økt risiko for autisme hos afroamerikanske babyer. Dr. Hooker avslørte dette i en artikkel fra 2014 publisert i tidsskriftet Translational Neurodegeneration. Men typisk for sensuren og undertrykkelsen som praktiseres i dagens medisinske politistat, tvang det redaktøren av det tidsskriftet til å be om unnskyldning for å ha publisert denne artikkelen og trekke den tilbake (som har vært tilfelle med andre studier som impliserer MMR-vaksine med autisme, spesielt en av Dr. Andrew Wakefield publisert i Lancet i 1998). Men i en nylig utvikling har presidenten gitt Dr. Thompson «offisiell varslerstatus og immunitet» for å vitne for kongressen»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

Dr. Brian Hooker angående CDC, vaksiner og autisme

Oppsummering

I vesten har dødelighet for meslinger falt med nærmere 100% siden slutten av 1800 tallet og fram til i dag. Effekten gjenfinnes i all hovedsak i perioden før vaksineoppstart.

Vaksinering gir ikke livslang immunitet. Erfaring angående denne tematikken gjenfinnes i gjentatte forskningsrapporter som viser smitte og meslingsykdom hos vaksinerte, sist observert under den såkalte «Disneyland-epidemien» i 2015.

Vi har per nå en befolkning hvor de over 50 år i stor grad har solid immunitet i form av naturlig gjennomgått sykdom. Man vet ikke hva som skjer med flokkimmuniteten når denne gruppen tynnes ut.

Grunnet redusert passiv immunitet fra vaksinerte mødre, blir spedbarn en sårbar gruppe.

Aldersforskyvning med tanke på kusma hos postpubertale menn utgjør en annen sårbar gruppe på link linje med spedbarn og eldre relatert til meslinger som følge av MMR.

En matematisk kalkyle viser at meslingetilfeller vil eskalere fram mot 2050.

Det er lite sannsynlig at man kan utrydde meslinger, dette på bakgrunn av ulike genotyper, høy grad av smittsomhet, redusert vaksineimmunitet samt potensiell smitte fra nyvaksinerte.

Det foreligger troverdig forskning som viser en mulig sammenheng mellom MMR og autoimmunitet relatert til sentralnervesystemet og autisme. Denne er ikke motbevist.

I 2015 lekket forsker Dr. William Thompson hos CDC, informasjon om funn av assosiasjon mellom MMR og autisme for enkelte grupper. Informasjonen skal være holdt tilbake av CDC siden 2004.


Denne revidert artikkel ble opprinnelig publisert hos Fritt Vaksinevalg 31.10.23
Les også Fritt Vaksinevalgs artikkel omkring pågående mRNA-vaksineeksperimenter på norske barn


Kilder:

FHI, MSIS-rapport, 12.03.2002

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approachAmerican journal of epidemiology, Jun 1983

P A Sutcliffe and E Rea,Outbreake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990.

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980.

T L Gustafson et alMeasle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987.

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programmeCommunciable disease report. CDC review, Apr 1992.

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community,Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014.

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverageThe journal of infectious diseases, Oxford Journals, 2013

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 2013.

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, The North American Journal of Medicine and Science, 29.05.2013.

Figur: Fremstilling av vaksiner og dødelighet

Norsk Barnelegeforening, Priorithttps://www.dagensmedisin.no/politikk-og-okonomi/helseministeren-krever-vaksine-omkamp/205993eringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012. (Ny link)

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The New England Journal of Medicine, 01.11.2001.

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Opprinnelig versjon: Meslinger, dødelighet og sannsynlighet for bekjempelse

For ytterligere informasjon:

Dr Donald W Miller jr. MD. Article: «Measles vs MMR: risks and benefits» 12.02.2015

Dr Robert J Rowen MD. Measles spread by those vaccinated

Dr Suzanne Humphries MD. Article: «Vaccine strain of measles vaccine found i measles outbreak» 11.02.2015

B L Fisher, Report. «The emerging risk of live virus & virus vectored vaccines: Vaccine strain virus infection, shedding and transmission», The National Vaccine Information Center, 2014.

Forrige artikkelAladdin – et skummelt finanseventyr?
Neste artikkelGuernica