Hvorfor sluttet FHI å publisere data om covid-19-vaksineeffekt?

0

For fremtiden trenger vi å vite hvordan vaksinerte – komparert med uvaksinerte som en viktig, om enn ikke-randomisert kontrollgruppe – har en økt eller redusert sannsynlighet for covid-19-assosierte innleggelser og dødsfall.

Jarle Aarstad, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet

Jarle Aarstad.

I FLERE UKER var andelen av covid-19-assosierte sykehusinnleggelser høyere for vaksinerte enn uvaksinerte. Så sluttet FHI å publisere data om dette.

I kjølvannet av covid-19 har Folkehelseinstituttet (FHI) jevnt over publisert rapporter hvor instituttet sammenligner covid-19-assosiert innleggelsesstatistikk og dødsfall mellom vaksinerte og uvaksinerte. Dette er viktig informasjon siden vaksinen, til tross for å være anbefalt av helsemyndigheter, benyttet ny teknologi, ble hastegodkjent, har hatt alvorlige bivirkninger – og kan ha langtidseffekter vi ennå ikke kjenner.

INNLEGGELSER: – Andelen av covid-19 assosierte innleggelser var høyere for vaksinerte enn uvaksinerte i ukene før FHI sluttet å publisere disse dataene (øverst). Medianalderen for covid-19-assosierte dødsfall har også i det siste vært tilnærmet den samme for vaksinerte og uvaksinerte (midten), og andelen av covid-19 assosierte dødsfall blant uvaksinerte har vært fallende (nederst).
Foto: Grafikk av Jarle Aarstad, basert på data fra FHIs ukerapporter.

Videre ble vaksinasjonsstatus utslagsgivende for blant annet bevegelsesfrihet i mange land, og stigmakostandene blant uvaksinerte var også i Norge tidvis høye.

ENDRINGER. I siste ukerapport sluttet imidlertid FHI å publisere data om covid-19-assosierte innleggelser og dødsfall blant vaksinerte versus uvaksinerte.

 Allerede nå ser vi tendenser til økning i covid-19-assosierte innleggelser, men uten å kjenne til hvordan dette er relatert til vaksinasjonsstatus

Grunnen til dette er umulig for meg å vite, men vi vet at andelen av covid-19-assosierte innleggelser var høyere for vaksinerte enn uvaksinerte i ukene før FHI sluttet å publisere disse dataene. Medianalderen for covid-19-assosierte dødsfall har også i det siste vært tilnærmet den samme for vaksinerte og uvaksinerte, og andelen av covid-19-assosierte dødsfall blant uvaksinerte har vært fallende. I perioden med fallende tendens (se illustrasjonens grafikk nederst) har vaksinasjonsgraden vært høy – særlig blant eldre og komorbide – og den negative trenden gjenspeiler derfor sannsynligvis det de to øverste grafene indikerer; at vaksinasjonseffekten har vært avtakende og at det nå ikke er substansiell ulikhet i beskyttelse mellom vaksinerte og uvaksinerte. Grafene er utarbeidet på bakgrunn av data fra en rekke ukerapporter.

HVORFOR? Jeg har tidligere kritisert Folkehelseinstituttet for uriktige påstander om vaksineeffektivitet, men i min oppfordring til dem om et motsvar, responderte FHI med: «Takk for tilbudet, men vi har ikke anledning til å prioritere det denne gangen.»

Nå håper jeg imidlertid at Folkehelseinstituttet kommer på banen og begrunner hvorfor de for allmenheten utelater viktig informasjon om vaksineeffektivitet.

Subsidiært håper jeg FHI fortsetter å publisere data som forteller om innleggelsesstatistikk, antall dødsfall og medianalder for covid-19-assosierte dødsfall blant vaksinerte og uvaksinerte.

NØDVENDIGE DATA. Slike data er særlig viktige når høsten, som snart er i anmarsj, erfaringsmessig medfører økt virussmitte generelt, og covid-19-smitte spesielt. Allerede nå ser vi tendenser til økning i covid-19-assosierte innleggelser, men altså uten å kjenne til hvordan dette er relatert til vaksinasjonsstatus.

Av grunner jeg har påpekt, trenger vi derfor for fremtiden å vite hvordan vaksinerte – komparert med uvaksinerte som en viktig, om enn ikke-randomisert kontrollgruppe – har en økt eller redusert sannsynlighet for covid-19 assosierte innleggelser og dødsfall.

Dette innlegget ble først publisert i Dagens Medisin og er gjengitt her med forfatterens velvillige samtykke.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGribbene plyndrer Brasil
Neste artikkelKiev-regimet terrorbomber sykehus
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.