Voldsom vekst i rapporterte tilfeller av familievold mot barn

0
Illustrasjon: Shutterstock

En inspeksjon statsadvokatene har gjort i Sør-Øst politidistrikt viser at vold i nære relasjoner der barn er involvert har doblet seg siden i fjor vår. Dette skriver Kjetil Kolsrud rett24.no. Han fortsetter:

I vinter kom en rapport som viste at vold mot barn hadde gått opp under pandemien. Da viste man til en alvorlig vekst på 36 prosent. Tallene som nå fremkommer i en fersk rapport publisert av Riksadvokaten, kan innebære at situasjonen er langt mer alvorlig enn som så. Rapporten dekker første tertial i år, altså årets fire første måneder. Disse tallene er så sammenlignet med samme periode i fjor, altså fra nyttår og frem til 1. mai.

Korona-nedstengningen skjedde som kjent den 12. mars.

I tallene som Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud har rapportert til Riksadvokaten, fremkommer en markant økning av anmeldelser både når det gjelder seksuallovbrudd og saker som gjelder vold mot barn.

Doblet siden i fjor

Spesielt ille er tallene for vold i nære relasjoner der barn er enten fornærmet eller vitne. I denne kategorien har antall anmeldelser økt med 113,4 prosent på ett år. Altså mer enn en dobling. Undersøkelsen gjelder Sør-Øst politidistrikt, som har hovedsete i Tønsberg, men i rapporten skriver statsadvokatene:

«Økningen av antall anmeldelser er ikke unikt for Sør-Øst politidistrikt. Tilsvarende økning er en nasjonal trend.»

vold barn.PNG

Barn og unge betaler en svært høy pris for den skadelige koronapolitikken

I et leserinnlegg i DN har Jørgen Hals Todalshaug, fysikar, PhD, og Tone Rose Gjøvik Todalshaug, sosiolog, gjort ei beregning av de samfunnsmessige kostnadene er av koronatiltakene. De bruker begrepet kvalitetsjusterte leveår som er en måleenhet for helsegevinster som benyttes for å kunne gjøre kost-nytte-vurderinger. Og her er deres beregning av helsekostnadene av lockdownpolitikken:

Nedstengingane som styresmaktene har iverksett i ulike sektorar i løpet av det siste året har gjeve oss:

  • 8000 sparte leveår frå avverging av koronadødsfall — 6900 kvalitetsjusterte leveår (KL) vunne. Dette er rekna ut som eit konservativt anslag basert på skilnaden mellom «Åpent“ og «Lukket“-strategiane som modellert av FHI.
  • 5000 færre leveår med koronasjukdomsforløp — 1700 KL vunne. Dette er rekna ut som førre punkt basert på tid med sjukdom, inkludert effekten av innlegging på sjukehus.

Nedstengingane har også tatt gode leveår:

  • 90.000 leveår i arbeidsløyse — 9000 KL tapt. Vi anslår her at 75 prosent av den ekstra arbeidsløysa skuldast nedstenging.
  • 100.000 leveår i einsemd og isolasjon — 16.000 KL tapt. Dette er estimert på bakgrunn av rundspørring frå Opinion.
  • 110.000 leveår prega av fysisk vald frå vaksenpersonar i oppveksten — 5000 KL tapt. Dette er framtidige leveår påverka av auke i vald mot barn og unge, estimert på bakgrunn av rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • 13.000 tapte leveår på grunn av redusert fysisk aktivitet — 10.000 KL tapt. Dette er eit grovt anslag basert på rundspørring frå Opinion.
  • 300.000 leveår med redusert sosial utvikling, livsutfalding og læring blant unge — 15.000 KL tapt. Her anslår vi at kring halvparten av dei unge opplever dette, med fem prosent reduksjon i livskvalitet i snitt.

Dette er forsiktige anslag av dei negative verknadane, og inneheld berre eit lite utval av negative verknader som vi har klart å talfeste. Talgrunnlag og utrekningar finst ope tilgjengeleg for innsyn og kritikk.

Kommentar:

Regjeringa Solbergs koronapolitikk, som snart blir ei «rødgrønn» regjerings koronapolitikk, har svært omfattende skadevirkninger som ikke kommer til syne i verken medieomtale eller regjeringsdekreter, men det er langtidsvirkninger, som ikke minst barn og unge vil få betale prisen for – mange år framover. Og slikt snakkes det ikke om i Arendal eller i NRKs Debatten.

Forrige artikkelKorona var gårdagens sak: Bill Gates engasjerer seg nå i «klimabeskyttelse»
Neste artikkelAfghanistan. Mali neste?