Hvem har ansvar for klimakrisa – og hvem tar ansvar?

0
Fra et av møtene under COP24 i Katowice. Foto: IISD.org

Av Erik Plahte.

Norske medier jubla over at landene ble enige om en avtale på klimamøtet i Katowice, men har sagt lite om hva de ble enige om, og enda mindre om det avtalen ikke inneholder. Møtet bekrefta det vi har sett fra tidligere toppmøter: Det er de rike landene i Nord som har ansvaret for at klimaproblemet i det hele tatt har oppstått, men de løper fra ansvaret for å løse det. Det er de fattige landene i Sør som nok en gang blir svikta og som først og fremst får merke følgene.

«Så lenge avtalen plasserer ansvaret for å fastsette utslippsmål tydelig på det nasjonale nivået, er det begrenset hva internasjonale toppmøter kan bidra med», skriver Erlend Andre Tveiten Hermansen og Bård Lahn fra CICERO, og fortsetter:  «Men uten den politiske viljen på nasjonalt nivå er det liten grunn til å tro at dialogprosesser og ‘stocktakes’ i seg selv vil bringe oss nærmere Parisavtalens mål.»

Her er noen andre stemmer enn ukritiske norske medier

Toppmøtet i Katowice var en dundrende fiasko. Hvor stor fiasko det var, må vi se opp mot hvor presserende den utfordringa vi står overfor er. Bare seks uker tidligere hadde IPCC advart verden om at utslippene av CO2 må reduseres med 45 % innen 2030 og ned til null innen 2055 om planeten fortsatt skal være levelig i det 21. århundret. Men konferansen brydde seg ikke om advarselen.
    Det ble ingen enighet om finansiering, og ikke engang noe særlig om metodene for å verifisere og godskrive utslippsreduksjoner. Konferansen kom ikke engang til enighet om å redusere målet for temperaturøkinga i 2100 fra 2 grader til 1,5 grader.

(Prem Shankar Jha, Hindustan Times)

Vi står fast ved vårt standpunkt at verden kan bare ta fatt i klimakrisa gjennom klimarettferdighet. For oss er det klimarettferdighet eller døden.
    De utviklede landene må kutte utslippene sine drastisk ved tiltak i sine egne land og oppfylle sin plikt til å yte finansiell støtte for å gi utviklingslandene bedre muligheter til å hanskes med følgene av klimaendringene og til å innføre en bærekraftig og egalitær utvikling.             Klimaendringene er en kamp for å overleve, og vi taper den. Tida er ikke på vår side. Alle land må bidra med en rimelig andel av den globale innsatsen.  De utviklede landene,  mer enn noen andre, må handle nå, og de må handle raskt.

(Jinky Esguerra fra Philippine Movement for Climate Justice)

Målet i Paris var å finne en utvei for å unngå de ufattelige ødeleggelsene som mer en 1,5 graders oppvarming vil føre til, og ta tak i klimasammenbruddet som vi er utsatt for ved å betale tilbake den enorme økologiske gjelda de rike landene har til de fattige.
    I stedet har vi fått retningslinjer om regnskaper og rapporter for de verdiløse forpliktelsene dere så brutalt sier er bidragene deres. Rike land som er så dypt involvert i fossil produksjon, har løpt fra forpliktelsene sine. Vi har hørt dere si at dere vil verken bidra med virkelige penger eller virkelige løsninger i fattige land, heller ikke starte en kontrollert nedbygging av fossilindustrien og en rettferdig overgang [til fornybar energi] i deres egne land. Vi har sett at dere bagatelliserer behovene til land og samfunn som står overfor irreversible og ødeleggende følger av klimaendringene. Vi vil ikke sitte rolig mens livet til de mange blir ofra for luksusen til de få.

(Amalen Sathananthar fra Climate Justice Now)

Vi har ikke kommet hit for å trygle verdens ledere om å bry seg. Dere har neglisert oss før, og dere vil neglisjere oss igjen. Dere har ikke flere unnskyldninger, og vi har ikke mere tid. Vi har kommet hit for å si dere at forandringene kommer, enten dere liker det eller ikke. Den virkelige makta ligger hos folket.
Slik avslutta den svenske 15-åringen Greta Thunberg en av appellene sine i Katowice. (De tre siste sitatene er oversatt fra The World At 1°C.)

Hvem har skapt klimaproblemet?

USA, EU, Kina, Russland og Japan ansvarlig for 75% av utslippene og temperaturøkinga siden førindustriell tid. Siden 1990 har andelen til de samme landene blitt mindre, men er fortsatt over 50%. Samtidig har de årlige, globale utslippene økt med over 60%.

Samlede (kumulative) utslipp fordelt på land siate 20 år

Samlede (kumulative) utslipp fordelt på land siden 1850. Kilde: World Resources Institute.

Det er de rike landene i Nord som har de største utslippene og de største finansielle og industrielle ressursene. Det er de rike landene i Nord som driver den økonomiske veksten som opprettholder og forverrer klimaproblemet og miljøet. Det er de rike landene i Nord som først og fremst må kutte utslippene sine. Er det altså de rike landene i Nord som har skapt klimaproblemet? Det ville være en upresis slutning. Nå er det på tide å henge bjella på katten.

Det er de ledende finansielle, industrielle og politiske kreftene i disse landene som i praksis har neglisjert de gjentatte advarslene fra IPCC siden den første rapporten kom i 1990. Trass alt deres prat om klimaproblemet, planer om klimatiltak og utslippsreduksjoner, grønn energi, karbonprising, kvotemarkeder og karbonfangst har de årlige utslippene fortsatt å øke jamnt, fra ca 6 GtC (gigatonn Carbon) i 1990 til ca 10 GtC i dag. Så mye har de fått til i løpet av 18 år.

Det er de som sitter med makta og som nekter å ta klimaansvar. Som nekter å forplikte seg til utslippsredusjoner. Som nekter å inngå avtaler om hvor mye og hvor raskt hvert enkelt land skal kutte i utslippene. Som nekter å forplikte seg til å støtte landene i Sør med å finansiere klimatiltak, men vil nøye seg med klimalån i stedet, som Klassekampen meldte 20. desember.For dem er ikke kampen mot klimaendringer og miljøkriser som er jobb nr 1. Jobb nr 1 er å sikre den økonomiske veksten, sikre avkastning på kapitalen, sikre konkurranseevnen i en verden der store og små imperialistmakter står mot hverandre og kniver om hegemoni, økonomisk herredømme og profitt samtidig som de driver nyliberalistisk politikk på hjemmefronten for å drive velferdsstaten tilbake og sikre fortsatt profitt.

Sjølmotsigende norske framtidsperspektiv

For den norske politiske og økonomiske eliten er det viktigere å opprettholde olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen og Barentshavet så lenge det går å trekke penger ut av den. Oljefondet er nå på ca 8200 milliarder kroner. Å bruke av dette fondet for å finansiere klimatiltak er bare helt utenkelig. Det har ikke engang vært et diskusjonstema. Målet for fondet skal fortsatt være «høyest mulig avkastning».

IPCC advarer om omfattende økonomiske, sosiale og politiske følger dersom ikke utslippene av klimagasser blir raskt redusert – halvert innen 2030 og ned til omtrent null innen 2050. Solbergregjeringas ynkelige ambisjon er 14% reduksjon av norske utslipp innen 2030. Samtidig regner den med at fastlands-BNP (brutto nasjonalprodukt) pr person skal øke med 1,2% pr år fram til 2060. Det tilsvarer en økning på omlag 70 %. Når de også antar at folketallet i samme periode skal øke fra ca 5,2 millioner til 7 millioner, svarer dette til at BNP være mer enn fordobla i 2060. (Tall fra Perspektivmeldingen 2017)

Dette henger ikke på greip. De økonomene som har regna ut dette, må leve i en egen drømmeverden der det ikke fins noen begrensninger i tilgjengelig ressurser, ingen økende miljøproblemer, ingen av de kastastrofale klimakonsekvensene som en slik vekst ifølge IPCC vil medføre. I klartekst: Slik vekst vil knapt være mulig, men iallfall ikke uten kraftige og snarlige klimatiltak. Men regjeringa planlegger ikke slike klimatiltak som veksten forutsetter.  Dette viser i et nøtteskall hva som er regjeringas fremste mål: Vekst, ikke klimatiltak.  Å sikre den økonomiske veksten er viktigere enn å sikre en levelig framtid. Stemmene fra Sør som jeg siterte ovafor, har innsett det som folk flest i Norge ennå ikke har erkjent – at de ikke lenger kan «sitte rolig mens livet til de mange blir ofra for luksusen til de få».

Les også: Maktesløse politikere og den virkelige klimapolitikken

Hva ble oppnådd i Katowice – gir avtalen løsninga på klimaproblemet?

Forrige artikkelGoodYears fabrikk i Venezuela legges ned på grunn av sanksjonene
Neste artikkelSammenhengene i kraftpolitikken