Bilderberg og monopolborgerskapets organisering som klasse

26
Et utsnitt av en plansje som viser kontrollen over sentrale merkevarer. Kilde: Bloomberg

Bilderberg framstiller seg som «et uformelt diskusjonsforum» mellom Europa og USA. Institusjonen ble grunnlagt i 1954 og det første møtet ble holdt på Hotel De Bilderberg i Oosterbeek i Nederland, derav navnet. Siden har Bilderberg holdt årlige møter i mai/juni hvor noen av de fremste representantene for monopolkapitalen, de militære og deres politikere har møttes. Bilderberg er blitt framstilt som alt fra «verdensregjering» til ubetydelig. Ingen av delene stemmer, men hvordan skal man forstå et forum som Bilderberg, hvilken rolle spiller det og hvilken innflytelse har det?

Transatlantisk kontroll

Etter 1945 var det viktig for USA å få innflytelse og etter hvert kontroll over den økonomiske, politiske og militære utviklinga i Europa. På den andre sida sto den sosialistiske blokka med Sovjetunionen i spissen, og den politisk-økonomiske ledelsen i USA følte seg ikke sikre på hvilken vei Vest-Europa ville følge. Det var store og innflytelsesrike kommunistpartier i viktige land som Frankrike og Italia og vesteuropeisk fagbevegelse så til dels positivt på de sosialistiske landa.

Det å koordinere politikken, økonomien og den militære forbindelsen mellom USA og deres allierte/lakeier i Europa var maktpåliggende. Derfor ble det opprettet en rekke fora som hadde til formål å gjøre akkurat det. Og Bilderberg var et av dem. I 1961 ble Atlantic Council opprettet. Det hadde til formål å «fremme offentlig forståelse for den politikken og de institusjonene som trengs for å bygge kollektiv sikkerhet», les NATO og USAs politikk for Europa. Et annet slikt forum var Trilateralkommisjonen, som først ble etablert i 1973. Den sier om ser sjøl at den er «et forum for erfarne ledere i privat sektor for å diskutere viktige golbale spørsmål».

I 1971 ble World Economic Forum opprettet. Det kan oppfattes som en internasjonal interesseorganisasjon for de 1000 rikeste selskapene i verden, med en overvekt av korporasjoner fra USA. Men det er også en møteplass mellom kapitalen og ders lojale politikere og mediefolk.

Bilderberg må forstås i denne sammenhengen. Det er et forum for å samkjøre den «atlantiske» politikken. Og forumets agendaer og deltakerliste bærer preg av det. Se også lista over tidligere medlemmer av styringskomitteen.

Fra 1921 hadde den herskende klassen i USA hatt sitt Council of Foreign Relations, det er begrenset til borgere av USA, men er til gjengjeld svært innflytelsesrikt og medlemslista er nærmest en Who Is Who i det amerikanske oligarkiet.

kapitalens klasseorg2

Monopolborgerskapets organisering som klasse

I sin drøfting av klassenes historie skiller Karl Marx mellom det han kaller «klasser i seg (an sich)» og «klasser for seg (für sich)». Det første er klasser som objektivt eksisterer i form av sin økonomiske og sosiale rolle, men som ikke nødvendigvis er seg bevisst som klasser. Det andre er når denne klassen blir seg bevisst at den er en klasse med egne klasseinteresser – og begynner å organisere seg som det.

Alt jeg sitter med av data om det internasjonale monopolborgerskapet peker i retning av at det begynner å bli en «klasse for seg». Jeg er klar over at dette er et kontroversielt standpunkt innen marxistisk diskusjon, fordi man er vant til å knytte klasser til nasjonalstater. Men virkeligheten trumfer teori hver gang. Hvis virkeligheten forandres, må teorien justeres.

Bilderberg, Trilateralkommisjonen, World Economic Forum, de mektigste tenketankene og stiftelsene og liknende framstår i dette perspektivet som ledd i det internasjonale monopolborgerskapets organisering som klasse. De er fora for å samkjøre til dels motstridende interesser innen denne framvoksende klassen og fora for denne klassens maktutøvelse.

Nettverksorganisering

Denne organiseringa av «globalistene» som klasse er ikke tradisjonelt hierarkisk. Det finnes mer eller mindre mektige fora. Det finnes dem som har mye kontroll og tilsvarende dem som har mindre kontroll, men strukturen er ingen pyramide der all makt springer ut fra ett punkt. Det er et komplisert nettverk av forbindelser og strukturer der resultanten er den rådende retninga innen monopolborgerskapet. De interessene og grupperingene som har flest forbindelser og best forbindelser dominerer over dem som har få og svake forbindelser.

Og hvis man ser på gjengangerne i disse systemene som ser man dette veldig tydelig. Det er ca. 40 av deltakerne på Bilderbergmøtet som også deltok på WEF i Davos. Folk som Henry Kissinger, José Barroso, Jacob Wallenberg og Eric Schmidt (Google) er på begge deltakerlistene og ser man på det store bildet kan man føye til Peter Sutherland, David Rockefeller, Madeleine Albright
og Carl Bildt stikke seg fram.

Her er nettverket til Bilderberg, stor figur.

Her er et utsnitt av samme figur:

bilderberg utsnitt

Hvis vi går tilbake til den første figuren, så er det en skjematisk framstilling der jeg viser forbindelsene mellom noen av de viktigiste maktsentrene. (Alle relasjonene kan dokumenteres, hvis det skulle være interesse for det, men det vil føre for langt å gjøre det her.) Dette viser hvordan de største bankene, våpenindustrien, de største investeringsfondene og disse tenketankene, foraen og stiftelsene er knyttet til hverandre. Tradisjonelle politiske partier spiller ingen rolle i dette systemet, og de fleste politkerne dukker bare opp som mottakere og tilhørere som blir fortalt hva de skal mene. Et lite knippe politikere er inkorporert i systemet og er blitt nøkkelfigurer der fordi de har vist seg som lojale og effektive tjenere for kapitalinteressene.

Det som burde ha vært gjort er å lage en relasjonsdatabase over alle disse personene, maktsentrene og selskapene for å sa hvordan den underliggende strukturen ser ut. Til sjuende og sist handler det om å forstå hvordan det moderne monopolborgerskapet er organisert og hvordan det utøver sin makt. Den kinesiske militærfilosofen Sun Tzu har med rette sagt at «Hvis du kjenner fienden og kjenner deg sjøl, behøver du ikke frykte utfallet av hundre slag.»

Les også Vi er noen fordømte amatører.

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


26 KOMMENTARER

 1. Ja , etter at Gorbatsjov kom til makten i 1985 så kastet jo den sosialistiske blokken lett inn håndkledet , og realiteten i dag er at sosialsiter og kapitalister er en graut . På disse bilderberger møtene er jeg sikker på at der er både ‘sosialister’ og kapitalister hånd i hånd . Stoltenberg er vel tidligere ‘kommunist’ nå generalsekretær i NATO osv.

  I realiteten er der INGEN opposisjon mot dette ‘monopolborgerskapet’ !

  Kommunistene og kapitalistene gikk hånd i hånd under andre verdenskrig , og der står saka !!

   • Ja , jeg lurer egentlig på om ikke dette har vært planen fra begynnelsen.
    Disse ‘sosialistiske’ revolusjonene har ikke vært ‘arbeidermakt mot kapitalmakt’ som de så smukt sier.
    Jeg er ikke ekspert på Marx , men noe er galt med teori/praksis.

    Det ser nesten ut for meg at sosialistene har gått sammen med kapitalistene fra begynnelsen for å ‘foole’ hele verden !!

 2. Like viktig som å kjenne til dagens relasjoner, synes jeg det er å ta historien tilbake.
  Jeg husker mora mi snakke om røverbaronene og pengemakta, og hvordan de tilsynelatende hadde blitt sivilisert – selv om hun var skeptisk. Hun lærte meg også at Wallenberg hadde valgspråket : at verka – inte synas

  Jeg synes James Corbett har gjort en utmerket jobb i å avsløre mye av denne historien. William T. Still er en annen. Det er også blitt ganske mange varslere etter hvert.

  Internettet er fullt av dokumentarfilmer av varierende kvalitet – mye er bortkastet tid, men det finnes virkelige skatter der ute. Særlig finner jeg mange av vitnemålene interessante.

  G. Edward Griffins intervju med Norman Dodd fra 1982 er en juvel i denne sammenhengen.

  https://www.youtube.com/watch?v=YUYCBfmIcHM

  Norman Dodd etterforsket skattefrie stiftelsers virksomhet, for å lete etter uamerikanske virksomhet. Ved en inkurie fikk de faktsk tilgang til Carnegie-stiftelsens referaterer – den ferske direktøren var tydligvis ikke i «loopen».

  Jeg synes også hans erfaringer fra bankvesenet i tiden rundt 1929, er betegnende. Også yrkesforbudet.

  • Ja,viktig det intervjuet der.Det er sikkert. Har kjøpt boka » foundations,their power and influence» som Reece komiteen utgav.Interessant også at siden Dodd skulle være fair så havnet Kinsey granskningen deres i safen til en av infiltrørene i komiteen,» and it never saw the light of the day».

 3. Jeg tror at problemet er at folk flest ikke vil vite, og de vil ikke se. Rett og slett fordi de er så hjernevasket og indoktrinert. Folk flest har egne oppfatninger om at verden er slik og slik. Det har også sosialister, kommunister, liberale, kapitalister og fascister osv. Uansett hva man sier, og uansett hvor ofte og hvor mye, så hjelper det lite. For hvis et menneske først har begynt å tro på en ideologi eller religion, så gjør de det til de dør! Hvert enkelt menneske må finne ut av ting selv, hvis de er søkende, og DA kan det hende at det skrangler litt under topplokket. Men hvis man forsøker å fortelle folk noe vesentlig, så mener de alt er konspirasjonsteorier og tøv.

  Saken er den i sin enkelhet, at vi lever i en verden som er imaginær. Det er en verden som er innbilt og uvirkelig. For folk flest tror de kan stemme ved valg, og dermed har de innflytelse og alt er demokratisk. Folk i Norge går på jobb fra 8-16, og så lever de i en verden hvor alt er bare propaganda og reklame. Folk vil ha underholdning.

  Ideologiene og religionene styres. Kapitalen styres og alt er organisert på en slik måte som det er nesten umulig å finne ut av. Jeg kaller det for et «20-80 samfununn». Vi vanlige mennesker lever i en 20 % boble, hvor vi kanskje har kontroll på 20 % av økonomien i samfunnet og i verden. I den boblen inngår stat og kommune, banker, bedrifter, barnehager, helsevesen, skoler, infrastruktur og vårt næringsliv. Nesten alt vi kjenner til, eksisterer innen denne 20 % boblen. De som styrer verden, har ikke bare kontroll over 80 % av verdensøkonomien, men de har stort sett også kontroll over den 20 % boblen vanlige folk lever i. Den rikeste eliten i verden, som har makt og kontroll over 80 % av økonomien, har også kontroll over politikerne i hver enkelt land, bankvesenet, oljeselskapene, store multinasjonale konsern, våpenindustrien, osv. osv.

  Den familien som eier mest av 80 % økonomien, og som eier halvparten av verdens ressurser, er Rotschild-familien. Ellers er det mange bankierer og familier av jødisk avstamming. De eier de 20 største bankene i USA, FED-Federal Reserve, og sentralbankenes bank. Eliten som eier 80 %, har kontroll over Verdensbanken, IMF (valutafonet), NATO, EU og Bilderbergerne. De har også kontroll over alle mulige organisasjoner som CIA, Trilaterale kommisjon og Council of Forreign Relations.

  Hvordan har de skaffet seg denne kontrollen over verden? Jo, det har blant annet vært jødiske ideologer som Karl Marx og Ferdinand Lasalle (sosialdemokrati), som har oppfunnet ideologer som gir jødiske bankierer kontroll over arbeidere og proletariat. Fra før av kontrollerer de liberalisme og kapitalisme, fordi disse ideologiene er basert på grådighet. Går man lenger tilbake i historien, så er historien til denne eliten flere tusen år gammel. Det begynte i Mesopotamien og Sumer, hvor herskerne av bystater mente de var guder eller at gudene hjalp dem. Nomadestammene som befant seg i periferien av bystatene sa da at de var guds folk, og slik begynte en av nomadestammene å erobre land som ikke tilhørte dem, og det fortsetter de med den dag i dag.

  På grunn av konfliktene i Jerusalem, så .ble jødene forvist til Europa. Men fordi de allerede hadde vært innom mange land, så hadde de tatt i bruk en økonomi som de kalt for «kahal». De etablerte stater i statene, og betalte skatt til sine kahaler, som de igjen brukte til å få politisk og økonomisk innflytelse i de landene de var i. En kahal er egentlig en kommune, og derfor er jødenes kahal, og kommunisme noe av det samme. Forskjellene er at kommunismen er en ideologi som er etablert i 20 % økonomien for vanlige folk, og som har som mål å kontrollere vanlige folk. Det er Kahaler i alle land hvor det er jøder, og vi lever i en slags Verdens-Kahal hvor altså jødiske internasjonale bankierer har kontroll og makt over 80 % av økonomien. Altså, kommunisme er en ideologi som er til for vanlige folk i 20 % økonomien, og er utviklet av jøder. Kahaler er til for jøder, og de har kontroll over 80 % av økonomien.

  Når jeg sier internasjonale bank-jøder, så er ikke disse som religiøse jøder i f.eks. Israel. Bank-jødene er en egen elite, og de er til dels sionister, men de har utviklet og bygget opp noe eget. DENNE historien er litt over 1000 år gammel og startet i Khazaria, et land som lå i Øst-Europa for ca. 1000 år siden. I Khazaria levde et folk som var tyrkisk-urgere, og de trodde på en religion med 12 guder og hadde runeskrift, akkurat som norske vikinger. Khazarerne krevde inn dyre skatter og avgifter av folk som brukte silkeveien til Asia, og derfor ble de rike. Men Khazarerne var også hedenske og grusomme, og torturerte og plaget folk. Derfor sa nabostatene at de måtte skifte religion, og de skiftet til jødedom, men de fortsatte å praktisere sine hedenske og grusomme ritualer. På 1100-tallet kom det en falsk profet fra Iran, som fikk jødene til å tro på Sionisme, at de var verdens herskere og at de skulle erobre Jerusalem. Så sionisme og kahal-økonomi og kahal-politikk har ført til at verden ser ut som den gjør i dag. En av oppgavene til Bilderbergerne er rett og slett å beskytte og hjelpe Rotschild-familien.

  Ellers lever vi videre i 20-80 verdenen, hvor eliten i 20 % verdenen også kontrollerer kriger og kriser. Vi tror kanskje at verden vil dukke under i en finanskrise. Slapp av! Finanskrisene og krigene oppstår bare i 20%-verdenen, ikke i 80%-verdenen.

  • Hvis du med 20/80 også tar med alle medløpere så kanskje. Ellers tror jeg balansen heller mot 199. Det er svært få som har sin kunnskap fra utdanningsvesenet, som forstår penger, og hvordan de fungerer.
   Mora mi, som fikk sin opplæring i AUF på 40-tallet, hadde en mye dypere innsikt i slike ting, enn de jeg har møtt, som kaller seg økonomer.

   Når det gjelder jødenes rolle, så hadde de ikke statsborgerskap og gjorde som du sier «kollektive avtaler» med lokale herskere. Det var bare et fåtall jøder som var involvert, og tjente på denne ordningen, men alle jødene fikk bære skylden. Måten det var organsiert på er vel bare slik grupper har en tendens til å organsiere seg – særlig dersom de alt er definert som gruppe.

   Rothschild er en historie i seg selv, men det er et navn som er nært knyttet til zionismen. Zionismen som før annen verdenskrig hadde støtte som et norsk småparti, hos jødene selv. Ja, selv i dag er jøder bosatt utenfor Israel blant zionistenes hardeste kritikere.

   https://www.youtube.com/watch?v=nMQ9C6vni0w

 4. Veldig mye fint innspill fra Ove Andre Johansen som fortjener brede debatter. Men til dagens situasjon som starter med Bilderbergerkonferansen 9 juni-12 juni, Så har vi den viktige Stortingsavgjørelsen 13 juni om avståelse av norsk finanspolitikk til Brüssel.
  Hvordan skal man kunne forlange at folk lever i noe annet enn «bare propaganda og reklame» når det ikke finnes noe organisert miljø i Norge i dag som kjører fram disse sakene som viktige informasjonskriger? For ikke å snakke om klasseaksjoner, men det er jo gått ut på dato under postmodernismen.
  Det fortoner seg som om de som sminker seg som «venstre» syns det er helt greit med globaliseringen av norsk økonomi og helt greit at vår elite er representert i globaliseringsaristokratiet med selve Statsministeren.
  Når det er situasjonen i selvutnevnt avantgarde,hvordan forlange mye mer av folk som passer jobben fra 8-16?

  • Kjenner meg godt igjen i dette Haarstad,spurte flere i dag om de hadde hørt om den saken.Det hadde de ikke.Det var en som hadde lest et debatt innlegg,ellers lå tornerosesøvnen tung.Det er en makaber opplevelse,da man vet at det handler om fakta.stortingsproposisjonen ligger jo der.
   Lurer på om du kjenner til om saken mellom John mc Clair Akwei og NSA er fakta.Fant endel om NSA metoder.civil actuon 92-0449,er oppgitt.
   Det står endel på nettet om dette.Han oppgies å være varsler.Noen som vet?

 5. Norges Bilderberg-regjering fører hverken Høyre-politikk eller FrP-politikk.

  Det som nå praktiseres i Norge er BILDERBERG-politikk.

  Noen utslag av dagens Bilderberg-politikk er:

  – Tilnærmet fri flyt av fremmedkulturelle innvandrerere kalt «flyktninger»
  – Oppblåsing av statlig byråkrati og et voksende offentlig kontrollapparat
  – Strukturelle tiltak som presser norske arbeideres lønninger ned
  – Redusert respekt for private rettigheter (så som frihet, privatliv) i praktisk politikk.

  Norske media gir ikke relevant bakgrunnsinformasjon om Bilderberg.

  Her er en informativ og lettfattelig innføring i den svært alvorlige Bilderberg-problematikken:

  http://www.hansgaarder.info/produkter/bilderberg-og-forrige-stortingsvalg/

  • Bilderberg-politikk var et godt navn, synes jeg.

   Jeg er også bekymret for «den trengsel» som flykningestrømmen er, men jeg vet at de aldri hadde lagt i veg mot Europa hvis de ikke var desperate. Grunnen til desperasjonen er at de har levd under Bilderberg-politikk nærmest siden de fikk muligheten å stå på egne bein. Jeg viser igjen til John Perkins vitneforklaring – nå som e-bok :

   https://archive.org/details/ConfessionsOfAnEconomicHitman_257

   Hvis vi hadde latt dem få lov, hadde de dratt hjem og begynt å bygge hjemmet sitt igjen.

   Det statlige byråkratiet må i hovedsak legges på venstresidens kappe – jeg tror de blander stat og parti, eventuelt jobb og ideologi.
   Siden de ikke begriper et døyt av økonomi, har de fått det for seg at vi kan fikse alle «ekstrnalitetene» ved kapitalismen gjennom staten. Slik blir de nyttige idioter for storkapitalen – som er helt avhengig av et sterkt statsapparat.

   Jeg husker godt at Milton Friedman sto nede i sør-øst asia og erklærte at målet var at alle arbeidere over hele verden skulle betales likt – det han ikke sa noe om- var hvordan vi skulle få kjempe om betalinga.

  • Hei Hans Gaarder! Mye av det du skriver er bra og informativt. Men hvis du ser på innlegget mitt over, så nevner jeg en «20-80 verden». I 20%-verdenen har vi blant annet kommunisme, og kommunismen er laget med jødenes «kahal» som mønster. Meningen er og var, at de rike bank-baronene (supereliten) skulle kunne styre vanlige folk og arbeidere med kommunisme. Saken er at du er veldig flink til å beskrive hvordan frimurere og frimurer-organisasjoner er med på å styre verden. Saken er den i all sin enkelhet, at disse frimurerorganisasjonene opererer innen «20%-verdenen» som er både kapitalistisk og kommunistisk. Mitt tips er at du også begynner å interessere deg for «80%-verdenen» hvor de rike bank-jødene opererer. Men da må du være klar over at du kan bli kalt for antisemitt og nazist osv. For det er slik bank-jødenes Defamation League opererer for å beskytte «80%-systemet».

   For kanskje 5-6000 år siden, når de første bystatene oppsto i Sumer og Mesopotamien, så kalte herskerne av bystatene seg for «guder», eller at de «var av guddommelig avstamming» osv. De hadde medhjelpere som de kalte «demoner» (daimon). Demonene som hjalp herskerne, har ikke noe å gjøre med demonene som kristendommen har oppfunnet. I dag er det slik at det etter mitt syn er blitt en 20-80 økonomi. Bankjødene (bank-sionistene), eller «kahal-bankiererne», styrer glatt 80% av verdens økonomi og politikk, og de gjør det i skjul og på måter som er vanskelig for andre å finne ut av. Kahal-bankiererne styrer også (leker) med den 20% av verdens økonomi og politikk som vanlige folk lever i. Saken er den at Kahal-bankiererne kan styre denne 20% ved hjelp av «demoner», og disse demonene er blant annet politikere, kapitalister og medlemmer av frimurerorganisasjoner.

   Så Hans Gaarder, med all respekt, så beskriver du 20%-verdenen og dens demoner veldig bra. Men saken er den at det ikke er demonene og politikerne i 20%-verdenen som er avgjørende for verdens politikk. De er bare løpegutter! Du og jeg, og alle andre, må finne mer ut av hvordan 80%-verdenen fungerer, og hvem det er som står bak? Hva er historien bak? Lever vi en stor «verdens-kahal», hvor det er kahaler (stater i staten) i alle land? Er kommunisme det samme som kahal? Er kahal og sionisme som dynamitt? Vel, hvis man er søkende, og hvis man vil se, så finner man. Det er nok informasjon der ute til at man i hvert fall ganske raskt skal forstå det mest grunnleggende. Mye er skjult, men det er faktisk kahal-sionist-jøder som har gått ut og beskrevet en god del i bokform. Skal man forstå verden, så må man også sette seg inn i og forstå kahal-sionist-bankier-jødene. Frimurere er bare demoner som opererer som blinde høns i 20%-systemet.

   • Å studere religion og religionshistorie er nøkkelen til å forstå hva som foregår av skjulte ting.
    Dagens system , som ble fundamentert etter andre verdenskrig , må forstås i lys av religion og overtro.
    Det verste er at du må til og med studere begravelsesritualer i forskjellige religioner for å forstå den verden vi lever i !
    http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/510874/jewish/Why-Does-Jewish-Law-Forbid-Cremation.htm

    Å forstå hva som foregår , og hvordan verden utvikler seg , er et hesteveddeløp av en annen verden !!

    • Normann Dodd var I arkivene til Carnegie Ford og Rockefeller I forbindelse med Carroll Reece komiteen, og de fant ting I arkivene der fra lenge før 1 verdenskrig.
     Det var Kathrin Casey som jobbet med ham og sjekket blandt annet 1909 I arkivene. og der fant de at de stilte spørsmålet :
     Hvordan involverer vi USA I krig. Der ser du at de alt I 1909 jobbet I bakgrunnen. Les Norman Dodd transcriptet. Det vi ser I dag startet før disse «foundations planla å infiltrere State Department og overta utdanningen i USA som transcriptet viser til.»De skapte også sitt eget forum for historieundervisningen.

     • Ikke bare historieundervisningen, selv om den er sentral.

      Slik jeg er kommet til å tolke det har historien til organsert opplæring, hele tiden handlet om å styre kunnskap.
      Det var ikke slik at f.eks det norske folket ikke var alfabetisert før skolelovene. Jeg antar at de den gang, som nå, fryktet hva vi kunne bruke ukontrollert kunnskap til, og foretrakk å styre den i retninger som var mer betryggende.

      De har vært ganske åpne på at det ikke er meningen at vi skal lære mer enn de synes vi trenger, eller de trenger at vi kan/vet.

      Jeg fikk nærmest en åpnebaring, da jeg fant John Taylor Gattos «The underground History of American Education»

      Den gang lå store deler av boka ute på hans egne nettsider, men jeg vet han har helseproblemer og siden han hoppet av undervisningskarusellen, har han sikkert ikke råd til å gi bort den informasjonen han brukte ti år på å samle.

      Jeg anbefaler at dere kjøper boka og dere vil garantert lære mye og tvinges til å reflektere over mangt.

      Og selvfølgelig er «the ususal suspects» i høyeste grad tilstede.

 6. Apropos 12. juni: Den datoen i år fyller George H. W. Bush 92 år, og David Rockefeller fyller 101(!).

  Så kan man jo selv tenke seg hva slags feiring eliten steller i stand for å hedre hedersmennene og markere avslutningen på det siste Bilderbergmøtet som avholdes i den gamle verdensordenen.

  Litt offtopic, men JMG har en del interessante betraktninger om F-35 og annen moderne amerikansk militærteknologi her: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2016/06/they-died-of-progress.html

  Selv sluttet jeg å sjekke bloggen hans for noen måneder siden, da jeg mener han sa han skulle ta en tre måneder lang pause fra bloggingen. Men så oppdaget jeg altså nå nettopp at han er tilbake, og at han har vært det en stund.

  • «John Michael Greer is Past Grand Archdruid of the Ancient Order of Druids in America , current head of the Druidical Order of the Golden Dawn,»

   Ifølge Halvor Raknes (forøvrig en veldig smart fyr jeg har stor respekt for) eksisterer visst ikke Golden Dawn lenger. Da velger han altså å se bort fra JMG’s orden, samt de tusenvis av andre losjene som alle hevder de er den eneste sanne Golden Dawn.

   For ordens skyld: Jeg er enig i at Aleister Crowley er død.

 7. -Bilderberg og monopolborgerskapets organisering som klasse…

  Ja , hvordan har dette foregått ?
  Det er jo klar her at kommunistene og kapitalistene har slått seg sammen og inngått en symbiose.
  En ser jo egentlig dette i praktisk politikk i verden i dag.

  Dette skaper jo full forvirring blandt ideologene (hvis det finnes noen lenger)
  Teoriene må revurderes , og det må nye ‘koster’ på banen som kan forstå hva som foregår !!

  • Til Birgitta.
   Se videoen » The capitalist conspirasy» med Edvard Griffin.Han var den samme som laget videoen med Norman Dodd.
   Han har også skrevet boka om hvordan The Federal reserve startet,og boka heter » The Creature from Jekyll Island» og handler om da representantene for bankene møttes på Jekyll Island i staten Georgia,hvor de planla sammen.

   • Gjør som Gatekeeper sier Birgitta, men ikke gi deg over. For det er ikke det minste moro å lære hvordan vi er blitt lurt. Samtidig er det jo godt å få bekreftet at den ekle følelsen ikke var innbildning.
    Se «The Money Makers» også, og «Money as debt» , så er du på god veg til å øyne løsninger, tipper jeg. For løsningene er snublende nære.

 8. Da Jeff Berwick, sammen med Dan Dicks og Luke Rudkowski, «infilterte» fjorårets Bilderberg- hotell, fant de til sin overraskelse det hvite hus pressekorps der. De visste ingenting om Bilderberg og var bare på «mellom-landing» etter G7.

  På oppfording om å bli for å dekke den forestående begivenheten, var svaret:

  «They told us that they were flying out the day before Bilderberg starts and one of them told us, “We’re not real journalists, we’re actors, we just go where they tell us to go and cover what they want us to cover.”

  Read more at http://www.maxkeiser.com/2016/06/worlds-most-powerful-people-at-bilderberg-where-is-the-mainstream-media/#ro46cx6pDA1eW4d6.99

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.