Kva er det Pål Steigan driv med?

11
Faksimile fra nettsidene til Raud Tid

Marxisme – eller borgarleg nasjonalisme?

Av Vegard Holtås, Raud Tid.

Det ser ut til at Pål Steigan har forlatt marxismen til fordel for ein vulgær borgarleg nasjonalisme. Dette er kanskje mindre rart enn det kan sjå ut som. Marxister har lenge hevda at hovudmotseiinga i verda i dag står mellom imperialismen på den eine sida og dei undertrykte landa på den andre. Dette er i tråd med Lenins tese om at vi lever i imperialismens tidsalder. Om ein erstattar «imperialisme» med det meir vage omgrepet «globalisme», er det lett å kome til konklusjonen at kuren er nasjonalisme – gjerne i meir uskyldig språkdrakt.

I artikkelen “Krisa og enhetsfrontens og folkefrontens problemer” (ei tilvising til Dimitrov), tar Pål Steigan til orde for ein “folkefront” mot Solberg-regjeringa. Grunngjevinga er at “[r]egjeringa Solberg er globalister på sin hals”. Klagemål om “globalisme” har forresten dukka opp oftare og oftare på bloggen dei siste par åra. Vi er einige i at det er viktig å kjempe mot den borgarlege politikken til Solberg-regjeringa, og at det bør vere mogleg å samle folk på tvers av partiskillelinjer til denne kampen. Vi er også einige i at Solberg-regjeringa har forsøkt å utnytte pandemien og den økonomiske krisa til å stilne opposisjon. Raud Tid skreiv om kriselova då han blei diskutert, og har publisert fleire innlegg som tar til orde for klassekamp mot krisa.

Der vi skil lag med Steigan grunnlaget for kritikken mot Solberg-regjeringa. Mens vi meiner problemet er den borgarlege politikken, meiner Steigan at problemet er at dei er “globalister”. Det er noko uklart kva definisjon på “globalisme” Steigan eigentleg legg til grunn, men på ytre høgre inngår termen “globalisme” i ein konspirasjonsteori om at ein kosmopolittisk elite søkjer å etablere ein “ny verdsorden” kor nasjonalstatane er underlagt overnasjonal styring. Ifølgje Conservapedia: “A one-world government is an ultimate goal of the Left.”

På ytre høgre har anti-globalismen ikkje sjeldan antisemittiske overtonar, og er gjerne forbunde med ein teori om at venstresida bruker “kulturmarxisme” for å svekke nasjonalstaten mot “invasjon” utanfrå. Teorien om “kulturmarxisme” har i sin tur opphav i den nazistiske ideen om “kulturbolsjevisme”. Poenget her er ikkje å stemple Pål Steigan som antisemitt, men det er vanskeleg å nekte for at innhaldet på nettsida hans liknar meir og meir på det ein kan finne på dei rasistiske og konspirasjonsteoretiske bloggane Resett og Document.no.

Kven skal så inngå i ein “folkefront mot globalismen”? Dei nasjonalkonservative som peiker ut “globalismen” som trugsmål, ser gjerne på politikarar som Trump, Putin, Bolsonaro og Le Pen som frontkjemparane mot “globalismen”. Blant dei meir ytterleggåande “anti-globalistane”, kan ein i Noreg nemne SIAN og DNM. Er det desse Steigan meiner at arbeidarklassen skal danne folkefront med? Om det er dét Steigan meiner, vil det seie at han har forlatt kommunismen og gått over til reaksjonær, borgarleg nasjonalisme. Om det ikkje er det Steigan meiner, bør han velje presise omgrep som ikkje kan misforståast som rasistiske hundefløyter.

Ein raud-brun allianse vil ikkje vere til gagn for arbeidarklassen, som ifølgje Steigan har blitt forlatt av venstresida til fordel for “identitetspolitikk”. Tvert om vil ein “raud-brun” allianse drive ein kile tvers gjennom arbeidarklassen.

Eit fleirtal av den norske arbeidarklassen er kvinner, og eit ikkje-ubetydeleg innslag i arbeidarklassen har innvandrarbakgrunn. Kvinnene i arbeidarklassen blir undertrykt både som klasse og kjønn. Kvinnelege arbeidarar med innvandrarbakgrunn blir undertrykt som klasse, kjønn og kulturell gruppe. Ein raud-brun allianse som vulgært appellerer til å kjempe for interessane til den “norske arbeidarklassen”, og avfeie spesifikke kampar mot kjønna og kulturell undertrykking, vil berre vere til gagn for eit mindretal i klassen.

Det er stadig behov for ei revolusjonær medieplattform!

Då aktivistar frå SUF(m-l) starta avisa Klassekampen, var det fordi dei såg behovet for ei revolusjonær avis som kan utfordre det borgarlege mediemonopolet og vere ein reiskap i kampen for kommunismen. Etter krisa i AKP, gjekk Klassekampen gradvis meir og meir i retning av å vere ein tradisjonell, borgarleg avis med eitt og anna venstre-standpunkt.

Kapitalismen er i ferd med å øydeleggje sjølve livsgrunnlaget vårt. Slagordet om at vi har valet mellom sosialisme og barbari, er meir aktuelt enn nokon gong. For alle revolusjonære bør det vere klart at vi treng ei revolusjonær, uavhengig medieplattform, som kan utfordre det borgarlege tankehegemoniet og bidra til å byggje opp eit nytt. Raud Tid ønskjer å fylle det behovet, sjølv om vi enno har ein lang veg å gå.

Det vi kan slå fast, er at Steigan.no ikkje fyllar behovet. “Systemkritikk” utan eit klart marxistisk standpunkt blir ein ganske vassen suppe, og fører til reaksjonære standpunkt. Steigans flørting med nyfascistisk retorikk er spesielt farleg når Steigan blir lese av ærlege kameratar på venstresida. Konspirasjonsteoriar om ein “globalistisk elite” er ei farleg avsporing. Røynda er ille nok, og der er det borgarskapet som herskar.

Dette innlegget har også vært publisert i Raud Tid.

Sjefredaktør Pål Steigan i steigan.no svarer her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  NEI, Rødt har ingen mulighet til å samle arbeiderklassen til kamp! Identitetspolitikken, stemplinga av norske arbeidere som rasister har skapt en mistro dere vil slite lenge med. Dere tar ikke kritikk, dere lytter ikke, og stemmene henter dere hos de med lang utdanning og høye inntekter, arbeiderne har dere sviktet, så de vil ikke vite av dere.

  Slike ord fletter man gjerne inn i en artikkel for å sverte/rakke ned på motstanderen!

  Men dette er jo sant!

  Og her er beviset, dette er satsingsområdet til en identitetspolitiker. Polariseringa identitetspolitikken skaper ser de ikke disse blinde menneskene. Men, hvis man tar opp kvinneundertrykkingen i Islam og hvordan vi kan bekjempe den religiøse undertrykkinga, da blir det spetakkel, dette jo er deres kultur får vi høre!

 2. Vegard Holtås virker kraftig sinnsforvirret og lettere tilbakestående.

  Konspirasjonsteoriar om ein “globalistisk elite som skal danne en verdensregjering” ??? Javel ?

  Hver eneste en av toppeliten holder flotte foredrag om New World Order og en klovn fra Rødt har ikke en gang fått det med seg, hva i all verden skal man met et parti Rødt som så til de grader mangler elementær kunnskap om verden og de som bor i den.
  Ønsker Rødt seg virkelig et Tredje Rike 2 skapt av samme gjeng som fikk det Tredje Rike 1 til makten ?

  Dette viser jo hvor vannvittig farlig det er med en kontrollert presse som har som hovedoppgave å gjøre folk til kunnskapsløse idioter som er lette å kontrollere.

  Med dette innlegget så beviser i det minste Rødt at de er det samme som Gjøkerede, bare med nytt navn. De er til fare for seg selv og andre og må legges ned så fort som mulig.

 3. Jeg tror alle bør lese statistikk innimellom. Her fra sept 2019 :
  Ofte bunner skepsisen hos nordmenn ut i kriminaliteten. Denne utgjorde over 1,3 millioner fengslingsdager f.eks i 2017.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Vegard Holtås er 19 år, han er bare et barn, og pga hans lave alder vi får unnskylde hans manglende forståelse av hvordan verden fungerer. Og alle skjellsordene Vegard Holtås fletter inn i artikkelen, det er slik de snakker i Rødt, og vil du klatre, må du ule med. Vegard Holtås vet ikke hva globalisering er, og dette kunne selvsagt Pål Steigan forklart på en bedre måte. Vegard Holtås har heller ikke fått med seg at politikerne i Rødt liker å prate sosialisme, de liker ideen sosialisme, men å leve som sosialister, aldri i verden!

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Kan ikke noen fortelle Vegard Holtås at globalisering handler om “globalisering av kapitalen”, om at Norge skal inn i EU, bort med tollmurene, bort med nasjonalt selvstyre, og knus fagforeningene. Globallistene vil ha fri arbeidsinnvandring og større konkurranse på arbeidsmarkedet slik at lønningene presses nedover.

  I følge globallistene på venstresiden har Norge/nordmenn ingen nasjonal kultur, verdigrunnlag, eller en felles kulturarv som er verd å ta vare på. Derfor skal Norge bli et multikulturelt samfunn, bestående av en rekke kulturrike middelalderlignende religiøse klansamfunn der barneekteskap, æresdrap, steining, skyting og bombing er dagligdags. Se bare på foregangslandet Sverige! Og hvem trenger velferdsstaten, klanen/parallellsamfunnet du tilhører tar helt sikkert vare på deg!

  Men hva med den etnisk norske arbeiderklassen, disse rasistiske menn med korte utdannelser? Vel, de har ingen identitet, de forstår ingenting, de er verdiløse, vi i RØDT hever oss over dem, de får klare seg selv, eller aller helst rømme landet!

  Og med slike tanker skal RØDT samle folk på tvers av partiskillelinjer til deres kamp mot borgerskapet? :roll_eyes:

 6. Til Vegard Holtås:

  Connect the dots.

  Se dette “Global citizen” foredraget i forbindelse med Global Citizen serien i forbindelse med FN dagen på Universitetet i Oslo 2012. Nrk var til stede og filmet det, og det ligger i arkivet.

  Halvor Moxnes foredragsholderen på UIO , assosierer etter spørsmål fra publikum, sangen “Jesus elsker alle barna” når en mann resier seg og lurer på hvordan man kunne legge fram det med global citizen greia i skolen. ( 44.15 i videoen under )
  Er det bare tull, eller er det noe seriøst som Halvor Moxnes holder på med her ?

  Noam Chomsky:
  “Through the Davos system, private capital now merge with lucrative government funds, causing the rise of oligarchs replacing democratic rule of nation states. Global private capital has an unprecedented access to taxpayer money.

  https://www.hannenabintuherland.com/europa/noam-chomsky-on-non-democratic-elites-in-the-free-western-world/

  I Davos 2017 Spytter Erna inn en milliard sammen med Bill Gates, som også bidrar med det samme, og kickstarter vaksineprosjektet CEPI .
  TV2 har en video om dette. https://www.tv2.no/v/1137580/

  Etter nedstengningen, hvor alle fokuserer på å vaske hendene : 27. mars 2020 ( Dagbladet ) :
  “Norge går inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til CEPI , som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot coronaviruset.”

  Vaksinen ser ut til å ha sammenheng med de 17 bærekraftsmålene til Agenda 2030, som Erna er pådriver for, og jeg mistenker at de fleste ikke ser denne sammenhengen.

  ( Se 32.30 i videoen )
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1963&v=2Psbv9xqI_M&feature=emb_logo

  Her er veikartet til regjeringen :

 7. Så hva med Ernas doble rolle her, både som en slags budeie som melker skattekroner , og som paralellt bringer melka inn der hun har pådriverrolle for en FN Agenda, som folk ikke vet hva er.

  Dessuten har “Big Pharma” en stor rolle.
  Det må da bety store inntekter, for ikke å snakke om hva denne vaksinen vil inneholde.
  Vil vi få alt på bordet ?

  Google dette : ( WHO )
  “Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind”

  Er det noe etisk betenkelig med bruke norske skattekroner for å indirekte bidra til nedbygging av nasjonalstaten til fordel for et sentralisert overnasjonal verdens agenda som nordmenn aldri har stemt over ei heller forstår konsekvensene av ?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere