USA sitt folkemord på Filippinane – rundt 1900

65
Slaget i Manila-bukta 1898. Shutterstock.
Terje Valen

Av Terje Valen.

Den store geografen Halford MacInder skreiv i 1904 ein artikkel i med tittelen The geographical pivot of history. Det han ville vise, ut frå geografiske og transportøkonomiske moment, var at verda utvikla seg slik at eit kjerneområde rundt Russland ville bli det dominerande maktområdet i verdshistoria fordi fordelen med den maritime makta ville minke over tid. Og han avsluttar artikkelen sin med å seie at viss dette området også laga ein allianse med Kina, så ville det auke makta til desse geografiske områda svært mykje, fordi dei i tillegg til å vere eit dominerande kontinentalt område også ville få tilgang til det maritime området. (The Geographical Journal, 1904, 23, sidene 421–37.)

Columbismen i historia

Etter denne viktige digresjonen kjem eg til poenget mitt i denne samanheng. Heilt i starten på artikkelen, skriv MacInder følgjande:

“Når historikarar i fjern fortid kjem til å sjå tilbake på den gruppa av hundreår som vi nå går gjennom, og ser dei i perspektiv, slik vi i dag ser dei egyptiske dynastia, kan det godt hende at dei vil beskrive dei siste 400 åra som den Columbiske epoken, og vil seie at den tok slutt kort etter år 1900.”

Eg har adoptert omgrepet den columbiske epoken, men definerer han annleis enn MacInder. Han meiner at denne epoken tar slutt rundt 1900 fordi han tar utgangspunkt i at Columbus var ein oppdagar. Og i 1900 var heile verda oppdaga. Dermed var oppdagingsepoken slutt.

Eg ser på Columbus som ein erobrar og folkemordar som innleia den erobringa, det folkemordet og røveriet og den utbyttinga over heile den ikkje-columbiske verda som dei kvite europearane utførte etter Columbus. Ved bruk av desse verksemdene kunne dei føre verdiar frå heile verda inn i sitt eige område og det gjorde at dei etter kvart kunne opprett verdsdominansen sin. Det vart fullbyrda rundt 1800, då England steig fram over Kina som den mektigaste og rikaste makta i verda.

Landgangen til Christofer Columbus 11. oktober 1492, maleri av Currier & Ives, 1846.

Ut frå mi oppfatninga har dei leiande columbiske statane, i kronologisk rekkefølgje, vore Spania og Portugal, Nederlanda, England, Frankrike, Tyskland, og USA, med dei to første, pluss England og USA som dei viktigaste. Elles har heile det vi ofte kallar den «vestlege» verda vore med på den columbiske sida.

Elles er det og interessant å merke seg at MacInder meinte at når den columbiske epoken var slutt så ville ikkje dei som hadde makt over hava, men dei som hadde makt over det eurasiske kjerneområdet stige fram som maktsenteret i verda på grunn av utviklinga av landverts kommunikasjonar. Dette området meinte han ligg omtrent der du finn Russland i dag. MacInder meinte og, som sagt, at dersom dette området slutta seg saman med Kina så ville det auke makta si svært mykje, fordi det då ville kunne bli ei maritim makt i tillegg til ei kontinental.

Ut frå min definisjon av den columbiske epoken ser vi at han ikkje tok slutt rundt 1900, men at han ser ut til å ta slutt no med framveksten av eit enormt maktsenter i Kina og elles i Asia. Det gjer at dei «kvite» maktene sin verdsdominans står for fall. Det er ei enorm verdshistorisk endring. Viktige nye opplysningar om dette finn du i Peter Frankopan, The New Silk Roads (2018) , og Parag Khanna, The Future is Asian (2019).

Det er viktig å avsløre kor brutal den columbiske epoken har vore og kor umenneskeleg og urettferdig dei «kvite» herskarane har behandla dei ikkje-columbiske folka. Då kan vi også skjønne litt meir av mange ytringar av motstand og kamp mot columbiarane som vi og ser no og vil sjå frametter. Eit slikt eksempel er USA sitt folkemord på Filippinane. Det er lite kjend. Eg vil no gå inn på forhistoria og historia om dette.

Viss du googlar “Americans in the Philippines” og følgjer opp lenkjene der, finn du svært mykje om kor godt tilhøve USA har til dette landet. Wikipedia sine artiklar om emnet står fram som utilslørt proamerikansk propaganda. Under «Philippine-American War» finn du fleire detaljar om det som skjedde, men nyare undersøkingar har avdekka at det USA gjorde på Filippinane i høve denne krigen som varte frå 4. februar 1899 til 2. juli 1902, var mykje verre.  Saka er at dette er eit av dei blodigaste kapitla i USA-imperialismens historie. Og det seier ikkje lite. Samstundes vil vi finne at spor av dei grunnleggande metodane som USA har brukt i regimeendringar heilt fram til no. Men la oss først gå til Cuba som er utgangspunkt for det heile.

Den columbiske makta USA mot Spania på Cuba

Dette var ein del av USA sitt definitive gjennombrot som imperialistisk stormakt som følgde den Amerikansk-spanske krigen i 1898. Her gjekk USA til krig mot Spania sitt herredøme på Cuba for å hjelpe cubanske opprørarar med å fri landet frå utanlandsk dominans. Då hadde det lenge vore motstand mot Spania på Cuba. Mellom 1868 og 1878 var det til dømes ein ti års frigjeringskrig som Spania vann. Frå 1895 leidde også den berømte revolusjonære, José Martí nokre grupper som reiste inn på Cuba for å starte eit opprør. Det lukkast ikkje, men førte til ein periode med geriljakrig. Etter kvart sette Spania inn harde tiltak for å kvele opprøret. Det blei mellom anna oppretta konsentrasjonsleirar for dei som kunne stø opprørane. Dette førte etter kvart til ei stemning i USA for å hjelpe dei til å kaste ut Spania for å få stabile tilhøve for amerikansk kapital som hadde store interesser på øya.

Den direkte opptakten til krigen mellom USA og Spania og resultatet av krigen er svært likt det som elles har skjedd i liknande tilfelle rundt om i verda. Etter ein eksplosjon om bord eit amerikansk krigsskip, som låg ved hamn i Cuba, skreiv dei store presseorgana eigd av Hearst og Pulitzer, og som kom ut i New York, at Spania hadde skulda. Dei laga emosjonelle og sterkt farga reportasjar om kor fæle spaniarane var. Nokre av desse bygde på fakta, men var vinkla for å piska opp stemninga mot Spania. Andre var oppdikta. Men president McKinley i USA brukte artiklane som eit påskott til å starte krigen. Spania tapte etter ti vekers kamp. Resultatet blei at USA i praksis overtok som dominerande makt i landet.

Etter at Spania hadde tapt krigen blei det i desember 1898 inngått ein fredsavtale i Paris mellom USA og Spania der USA fekk herredøme over Puerto Rico, Guam og Filippinane.

USA mot Filippinane

Så skal vi sjå litt på kva som skjedde på Filippinane. Som på Cuba, var det og fridomsrørsler mot Spania på desse øyane. Nasjonalhelten José Rizal starta ei protestrørsle som gjekk inn for omfattande reformer i landet og etter kvart gjekk det over i det som vart den filippinske revolusjonen. Den enda med eit slags kompromiss der nokre krav blei godtekne og dei revolusjonære leiarane fekk amnesti mot at dei gjekk i eksil.

Amerikanarane var også her og starta krigen mot Spania 1. mai 1898. Her var det mykje rivalisering mellom stormaktene om kven som skulle dominere området. På eit tidspunkt låg det flåtestyrkar frå England, Frankrike, Tyskland og Japan på Manila hamn. Tyskland var svært interessert i å vinne hegemoni. Men amerikanarane trua med meir omfattande konflikt og tyskarane trekte seg ut.

Den amerikanske admiralen, Dewey fekk så tak i en filippinsk revolusjonær og sette han i land på Filippinane. Han samla fleire av opprørsgruppene og fekk kontroll over store delar av øyane. 9. juni 1898 kunne han proklamere Filippinane som uavhengig stat.

Det blei så inngått ein fredsavtale mellom USA og Spania 12. august 1898. Dagen etter erobra den amerikanske styrken Manila. Dei skal ikkje ha visst om fredsslutninga. Gjennom internasjonale forhandlingar blei det, utanfor Filippinane, bestemt at USA skulle halde landet okkupert og dette blei stadfesta i Paris-avtalen 1. desember 1898. Men opprørsrørsla på Filippinane som hadde erklært ein sjølvstendig stat, ville ikkje godta Paris-avtalen.

USA sette då i verk okkupasjonen sin og overtok dei spanske kommandopostane på Filippinane. Den nye Første filippinske republikk motsette seg dette og den Amerikansk-filippinske krigen starta i 1898. Filippinarane såg på denne krigen som ei fortsetting av fridomskampen mot spaniarane, mens USA sjølvsagt sa at det var ein oppreist mot deira lovlege okkupasjon, som var støtta av det som var det «internasjonale samfunnet» på den tida, nemleg dei som skreiv under på Paris-avtalen. Dette minner jo litt om den gangen Norge blei gitt til svenskekongen etter Napoleons-krigane. Og vi kjenner att mykje av dette i det som har skjedd i Afghanistan og Syria.

USA hadde på denne tida annektert eit store landområde, New Mexico, frå Mexico i 1848 og i 1898 annekterte dei den sjølvstendige staten Hawaii. Texas, som faktisk var ein sjølvstendig stat, tok dei i alt 1845. Dessutan hadde dei jo etter kvar i det store og heile utrydda den opphavlege folkesetnaden innan det territoriet i USA som dei kvite innvandrarane tok eigedomsrett til. Det var jo eit svært grueleg folkemord på mellom 10 og 20 millionar personar. Den vesle resten som var att blei stort sett konsentrert i leirar på dårleg jord. Så må vi vel nemne at dei kvite herskarane bygde mykje av rikdommen og makta si på slavar som mellom anna skapte billeg bomull til spinnerieigarane i England. Dei hadde og gjennom Monroe-doktrinen frå 1823 sikra seg tilgang til å dominere Mellom- og Sør-Amerika.

No var det tid for å begynne erobringa av resten av verda. I først omgang tok dei altså over frå det svekka spanske imperiet, og okkupasjonen av Filippinane skulle vise at utryddinga av «indianarane» ikkje var noko unnatak. Nett som atombombane over Hiroshima og Nagasaki heller ikkje var det.

Folkemordet som er skjult

I Encyclopædia Britannica finn vi desse opplysningane om talet på drepne i denne krigen:

“The human cost of the war was significant. An estimated 20,000 Filipino troops were killed, and more than 200,000 civilians perished as a result of combat, hunger, or disease. Of the 4,300 Americans lost, some 1,500 were killed in action, while nearly twice that number succumbed to disease.”

Wikipedia gjer talet 300 000 daude i høve okkupasjonen, men seier at nokon meiner at det var ein million.

Ein artikkel i Brits in the Philippines har fleire opplysningar som viser at dette nok er altfor låge tal. Der viser dei til forskjellige framstillingar av kampane som underbygger dette. I A People’s History of the United States (1980) finn vi at 300 000 filippinarar blei drepne berre i området Batangas (ein del av Luzon). I American Neocolonialism av William Pommeroy (1970) blir det hevda at 600 000 var drepne fram til og med 1902, og brigadegeneral James Franklin Bell, som var med på kampane og fekk medalje for det, uttalt sjølv at «vi antok at vi drap ein sjettedel av folkesetnaden eller om lag 600 000 på Luzon, den største øya.» Bell var elles innrullert i den avdelinga som sto for massakren ved Wounded Knee, men han var på permisjon då det skjedde, så han deltok ikkje personleg.

I artikkelen The Theory and Fallacies of Counterinsurgency i The Nation, 2 august 1971 skreiv E. Ahmed at denne krigen var “den blodigaste kolonikrigen (i høve folkesetnad) som nokon gong var ført av ei kvit makt i Asia; han kosta 3 000 000 filippinarar livet.»

Den filippinske historikaren, Luzviminda Francisco, utførte ei grundig undersøking av det ho kalla folkemordet på filippinarane og kom til 1,4 millionar daude – The End of an Illusion (London, 1973.) Dette dekka berre perioden frå 1899 til 1905 og ikkje dei påfølgande to tiåra då ikkje så mange vart drepne, men drepinga fortsette likevel for å halde ned folket og heller ikkje dei tusenvis av filippinske muslimar som vart brutalt drepne er med i talet.

Det er argumentert med at folketalet i høve folketeljingar ikkje minka i denne tida, men innvendinga er at desse teljingane ikkje var mykje å lite på og kan vere meir eller mindre tilfeldig sett opp. Augevitne fortel også om den enorme brutaliteten dei amerikanske soldatane for fram med.

Brigadegeneral James Franklin Bell skreiv: «Med svært få unnatak var praktisk tala heile folket fiendtleg innstilt mot oss.» Og USA sette ut i livet ein politikk med å brenne  og øydelegge landsbyar eller dei gjorde dei om til konsentrasjonsleger og brente området rundt dei og bygde vakttårn som overvaka soner der ein skulle skyte alle som prøvde å komme ut av landsbyen. I desse landsbyane utvikla det seg mykje sjukdom og opp til 20 % av innbyggarane døydde av dette.

Ein soldat frå New York skreiv at ein by kalla Titatia hadde overgjeve seg og to kompani okkuperte han. Då dei etter nokre dagar fann ein soldat drepen og magen kutta opp fekk dei ordre frå general Wheaton til å brenne ned byen og drepe alle som budde der og det blei utført fullt ut. Om lag 1000 menn, kvinner og barn blei meld drepne. Og soldaten avslutta slik: «Eg er kanskje blitt hardhuda for eg har det heilt storarta når eg får ein mørkhuda i siktet og kan trekke av.»

Ein korporal Sam Gillis skreiv at dei drap 300 innfødde den første natta. Ein engelskmann som var augnevitne til det som skjedde sa at «Dette er ikkje ein krig; det er rett og slett ein massakre og mordarisk nedslakting.»

Og president McKinley som bestemte dette sa at ein dag då han fall ned på kne for å be til Gud, så kom det for han at dei ikkje skulle gi Filippinane tilbake til Spania, og at tyskarane og franskmennene i alle fall ikkje skulle få de,i for det var ikkje bra for amerikansk business. Og fordi han meinte at filippinarane ikkje var i stand til å styre seg sjølv, så skulle amerikanarane ta heile landet og ikkje berre Manila der dei alt var, for å gi folket opplæring og å kristne dei, for å fortsette det arbeid som spaniarane alt hadde begynt.

Terje Valen, torsdag 4. juli 2019.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Dei kvite europearane! (…men ikkje dei arabisk-liknande europearane, altso? …og ikkje dei jøde-kvite som styrte slavehandelen?)

  Men kan du ikkje berre hoppe ut for ein fjellskrent, då, Terje Valen? So kan du gjere slutt på den onde kvitleiken din, og vi slepp fleire av dine skribleri dryppande av østrogen og identitetspolitikk.

 2. Avatar for Hammer Hammer says:

  Huff, huff! Stakkars thormothr! Her har vi fått ennå en selvplager på nettsiden til Pål. Det må jo være som et endeløst mareritt, å til stadig lese all denne “dritten”, som serveres på denne jævla hjemmesiden! At du orker? Men, men, det er vel slikt selvplagere må ha det, når det er blitt en livsstil?

 3. Hammer, du viser jo ikkje sjølv korleis du meiner eg les artikkelen feil, men påstår berre ut i lufta at den handlar om noko anna enn eg trur. Då skuldar eg deg eigentleg ikkje noko svar, men tar likevel utfordringa med å utdjupe mitt poeng.

  Trass tittelen til artikkelen vil eg seie at desse sitata kan tolkast som ei oppsummering av Terje Valen sitt uklåre bodskap:

  Kvite europearar, kvite makter, og kvite herskarar. Den raude tråden er kvitleiken, og ein må vise korleis kvitleiken har behandla ikkje-kvitleiken for å skjønne motstanden mot columbianismen - som har det grunnleggande trekk at den er kvit. Det er smått formildande at Terje Valen anar kor svakt perspektivet hans er, og eit par gongar over set “kvite” i hermeteikn, men det forandrar ikkje at han faktisk brukar “dei kvite” som fellesnemnar.

  Terje Valen brukar altso ein fellesnemnar som er uinteressant for både imperialisme generelt, og for det særskilde folkemordet han beskriv på Filippinane. Ein seriøs student av vitenskap og historie veit at mennesket er eit apedyr med valdeleg potensiale, at menneskehistoria definerast av maktkamp, og at energioverskudd og teknologiske fordelar tillet ekspansjon. Menneskeleg valdsbruk kan ikkje assosierast med hverken kvitleik, svartleik, brunleik, raudleik eller gulleik. Ein reell fellesnemnar i den såkalte columbiske epoke kan seiast å være skipsteknologi, og ein skal heller ikkje gløyme at det i den nemnde epoke har vore mykje innbyrdes maktkamp og blodspilling mellom “kvitleiken”.

  I tilllegg viser vietnamesarar si raske tilgjeving av amerikanarane etter den nylege Vietnam-krigen at ein ikkje utan vidare kan projisere tidlegare imperialisme som ei årsak til diverse motstand i notida mot urett. Vitskap handlar om å observere, ikkje projisere, og det er eit stort problem i humanistisk “vitskap” at dei “lærde” kan komme unna med å projisere sine emosjonelle ideologiar inn i faga.

  So, om Terje Valen sitt hovedfokus på “kvitleik” er uvitenskapeleg, kva skuldast då Terje Valen sitt uvitskaplege perspektiv? Eg skreiv min forrige kommentar utan å vite kven Terje Valnes er, men etter et nettsøk viser det seg at Terje Valen er tidligere marxist-leninnist/maoist og tilsynelatende fortsatt er marxist. Det gjer det lett å forklare Terje Valen sitt perspektiv, og berre styrkar det moralske imperativet i at Terje Valen må hoppe utfor ein fjellskrent.

  Marxismen er som utgangspunktet ein irrasjonell ideologi med sitt mantra om å “ta over alle produksjonsmidler” - at staten/ein gjeng partipampar kontrollerer absolutt all kapital er i seg sjølv ein enorm kapital-/maktkonsentrasjon, og ikkje ei løysing på problemet med kapital-/maktkonsentrasjon i samfunnet. Men du har ogso “frivilleg marxisme”, som er den absurde dagdraumen om at samfunnet vil organisere seg på ein “marxistisk måte” om berre ein øydelegg det noverande makthierarkiet - dette er den same dagdraumen som anarko-kapitalistane har, som trur at samfunnet vil organisere seg på ein “kapitalistisk måte” om ein berre fjernar staten. --Naturen er eit mønster, og om du kikar på verdenskartet, so finn du korleis mennesket naturleg organiserar seg - i territoriale organisasjonar med generelt maktmonopol i sitt territorium.

  Marxismens sentrale ideologar var frå byrjinga jødar, som gjev meining fordi marxismen er i harmoni med ein talmudisk messianisme, der profetien er at verda skal gjerast til eit utopi styrt av jødar med ikkje-jødar som undersåttar. Og dette fungerte “strålande” i Sovjet, fram til jødane mista makta der, og den politiske marxismen feila. Som eit alternativ oppstod “kulturmarxismen” - også med jødar som sentrale ideologar, der det “kvite patriarkalske hierariket” er fienden som må øydeleggast gjennom kulturell og språkleg påverknad. Den felles drivkrafta for politisk og kulturell marxisme er jødar som utviser eigeninteresse som utprega etno-nasjonalistar på tvers av landegrenser. Europeisk og europeisk-amerikansk nasjonalisme står i vegen for jødisk makt, og jødar er åndssterke i sin bruk av kulturmarxisme som verkemiddel, og i sin kontroll av sionist-høgre som motpol. I kampen mellom marxist-venstre og sionist-høgre kjem jødiske interesser godt ut lell, medan europeisk og europeisk-amerikansk kamp for sjølvstyre vert demonisert frå begge kantar gjennom utdanningsinstitusjonar og jødemedia - som har klart det kunststykket å stemple kvitleik og nasjonalisme som vondskap (soframt det ikkje er snakk om jødisk etno-nasjonalisme, som det er anti-semittisk å kritisere).

  Og so kjem du då til våre eigne kulturforrædarar; tomme, identitetslause skal som åndssvakt gjentar jødane sine perspektiv som om det var deira eigne meiningar, og som om det representerar deira eigne interesser - og det gjer det jo på snevert vis, sidan vi har eit sosialdemokratisk partidiktatur i Norge som brukar fellesskapets verdiar (naturressursar) til fordel for mindretallsinteresser, som t.d. kulturforrædarane med sosialdemokratisk/marxistisk tankegods i statlege utdanningsinstitusjonar. Derfor får dessverre patetiske “menn med vaginaer” som Thomas Hylland Eriksen, Terje Valen, & Co., store månadlege utbetalingar frå staten sjølv om dei målt etter norske interesser er mindre verdt enn produksjonsdyra dei konsumerar.

  Og derfor…avventar eg at Terje Valen hoppar utfor næraste fjellskrent, slik at han for seg sjølv kan gjere ende på sin erklærte “kvite vondskap”, og slik at den yngre generasjon europearar ikkje vert utsette for meir demonisering og skuldfølelse på falskt grunnlag.

  Den opplyste har tala.

 4. Nope. Dette er en myte som genetiske studier har motbevist.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg- Ingen, men så jobber jeg ikke som akademiker, men tar tapet ved å jobbe som snekker, og jeg skriver ikke under eget navn og jeg er ikke organisert på noen som helst måte som gjør at byråkratiske virkemidler kan igangsettes, slik som behov for å nøytralisere undergravende russisk virksomhet, organisert hatvirksomhet, osv.

  Hva jeg synes er ekkelt er overvåkningen, ikke at en fyr fra PST skal følge med på at du ikke gjør noe galt, da de glemmer, men at høyre-ekstreme skal overvåkes som forskningsobjekter slik at de skal kunne motarbeides på best mulig måte.

  Det er ekkelt å skrive en personlig mail eller ta en telefonsamtale når du vet forskere skal gå gjennom og analysere alt sammen, slik at de kan konstruere måter å lage livet jævelig for andre som har blitt smittet av så mye hat at de mener at etniske nordmenn har en rett til å være en klar majoritet i Norge.

  Forskerne har tilgang til en 20-30 personer, og da er det nok 100% sikkert at jeg blir valgt, når jeg har hatt så mye å gjøre med de forhatte memene de forbyr om dagen.

 6. Avatar for Hammer Hammer says:

  Hei Erland, ikke slit deg ut på en tofronts-krig! Den ene har satt seg fast i at jøder er noen forferdelig mennesker og den andre er redd for mennesker som ikke er av vår “rase”.
  Hovedpoenget til Valens artikkel var USAs herjinger på Filippinene. Dokumentasjon på dette overgrepet finnes og da burde vi være enige om det.
  Det viktigste som skiller jøder fra annet folk er deres særegne religion. Å være så frenetisk opptatt av å anklage jøder for allverdens elendighet, er ikke noe annet enn at vedkommende mangler saklige og fornuftig argumenter.
  Så til klassespørsmålet: Den Norske Arbeiderklassen teller sånn ca. 70 - 80% av folket i Norge. Etnisk er vi en herlig blanding av ulike folkeslag fra Europa og østover til Ural. Om vi blir i fremtiden født med litt mer brunfarge gjør ingen ting, bare vi vet å ta vare på klasseinteressene våre. Beklager: Menneskeraser finnes ikke! Den biologiske grunnen for det, er at det er ikke nok arvemessig biologisk forskjell mellom de ulike folkene i verden til at vi kan skille oss ut som forskjellige raser. Parrer vi oss med hverandre (mellom ulike folkeslag) så får vi alltid sunne og friske barn.
  Valen skriver at det er i ferd med å oppstå en nytt maktsenter i verden: Sør-øst Asia og at dette kan sette en definitiv slutt på Columbianismen, den vestlige dominansen! Dette var et svært vesentlig poeng i hans artikkel.

  Erland, ikke slit deg ut på tulldiskusjoer! :wink:

 7. Jeg vet at du mener nordmenn eksisterer og må få være en majoritet i Norge, men det er det så og si ingen andre på venstresida som sier, Stoltenberg og Støre inkludert, og da må man jo spørre seg hvorfor det er slik?

  De er internasjonalister.
  Dessuten : Det har kanskje noe med George Soros å gjøre ? ( se neste kommentar )

  Jonas Gahr Støres internasjonale kontakter :

  Blandt annet Børge Brende, World Economic Forum, og George Soros, som står for det de fleste kjenner til fra før, som vi ser her i oversikten over kontaktene hans :
  https://relationshipscience.com/connections/jonas-gahr-store-137657056

  Jonas Gahr Store, Minister of Foreign Affairs, Norwegian Labour Party, DNA,
  Foto av Støre på talerstolen, Sosialist International :


  https://www.socialistinternational.org/congresses/xxiii-congress-of-the-socialist-international-athens/

  Bak sceneteppet er høyre og venstresiden sammen som globalister.
  HER : Erna og Jonas sammen i European council on foreign relations :

  Norway

  • Leiv Lunde - Senior Asia Advisor, Ministry of Foreign Affairs
  • Erna Solberg - Prime Minister of Norway
  • Ine Eriksen Søreide - Minister of Foreign Affairs
  • Jonas Gahr Støre - Leader of the Labour Party; former Minister of Foreign Affairs
  • Ulf Sverdrup - Director, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)
  • Henrik Thune - Director, Norwegian Center for Conflict Resolution (NOREF)

  https://www.ecfr.eu/council

 8. Åååkei…nå begynner jeg å forstå. I det globale perspektivet til tredje-verden-maoisme, så er den europeiske arbeiderklassen en konstruert hvithet som brukes til å utnytte “ikke-hvite” land av kapitalistene, og i imperialismens dialektikk så er alt som kan gjøre slutt på denne hvite kapitalismen progresjon, noe som gjør at islamsk ekspansjon faller under de undertrykte nasjoners proletariat i form av å være en motsetning til den hvite kapitalismen. Å erstatte den hvite arbeiderklassen med ikke-hvite er en nødvendig del av å dekonstruere idéen om at den hvite arbeiderklassen finnes, slik at kapitalisme basert på hvithet ødelegges.

  Men hvordan kan du bytte ut noe som ikke finnes men noe annet som ikke finnes? :thinking: Her skulle vi hatt mer kunnskap fra Per Dorull’s marxistiske forskningsinstitutter, for jeg føler meg fremmedgjort av logikken. Det er som om jeg har anti-revolusjonær logisk sans. :anguished:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

57 flere kommentarer

Deltakere