NATO trapper opp krigsforberedelser mot Russland

49

NATOs forsvarsministermøte i Brussel 26. oktober 2016 å utplassere 4000 kamptropper i Øst-Europa kort fra den russiske grensa. Dette er frontstyrker som skal backes opp av en hurtigreagerende styrke på 40.000 soldater.

Dette er den største militære opptrappinga i Europa siden høydepunktet i den kalde krigen mellom USA og det daværende Sovjetunionen.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg sa at troppene vil bli stasjonert i Polen og de tre baltiske statene. Og han gjentok at «et angrep på et medlemsland vil bli sett på som et angrep på oss alle».

Den tidligere NATO-motstanderen Stoltenberg sa at tiltakene ikke var ment som en trussel mot Russland. (Hvem skriver talene til denne mannen?) Han sa også at NATO vil sende flere marinefartøyer inn i Svartehavet.

«And I’m pleased to confirm that several nations indicated their willingness to contribute to our presence in the Black Sea region, on land, at sea and in the air.»

USAs forsvarsminister Ashton Carter sa at USA vil sende 900 soldater i en kampklar bataljon til det østlige Polen. I tillegg sender USA en panserbrigade komplett utstyrt med tanks og tungt artilleri, samt Black Hawk angrepshelikoptre til grensa mot Russland.

Dette kommer samtidig med vedtaket om å stasjonere 330 soldater fra USA i Norge, noe som aldri har skjedd før, ikke en gang under den kalde krigen.

Storbritannia vil stasjonere 800 soldater i Estland fullt utstyrt med tanks, panservogner og droner. De vil få støtte av avdelinger fra Frankrike og Danmark. For første gang siden nazi-Tyskland oppmarsj mot Russland skal nå også Tyskland sende soldater mot den russiske grensa. De kommer som en bataljon med 400 til 600 soldater som skal plasseres i Litauen. Canada og Italia sender soldater til Latvia. (Se kart.)

Det er ingenting som tyder på at Russland verken planlegger eller har noen interesse av å angripe noe naboland. Dette er en ensidig aggressiv opptrapping fra NATOs side, og den øker faren for krig og bidrar til å destabilisere Europa. Krigsforberedelser er godt for våpenindustrien og de fungerer godt for å undertrykke indre opposisjon. Europa lykkes jo verken økonomisk, politisk eller sosialt, og da er også krigsforberedelser gode å gripe til. Og servile medier hjelper til så godt de kan.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


49 KOMMENTARER

 1. Nato er den væpna avdelinga til finanskapitalen.

  Men finanskapitalen har møtt veggen: Eksponentiell vekst er ikkje lenger mogleg på det området av planeten som er kontrollert av Wall Street, City of London m.fl.

  Samanbrotet til Sovjetsamveldet var som manna frå himmelen: Eit enormt landområde blei plutseleg opna opp, der eigendom ikkje var belånt med fem øre.
  For eit utruleg lykketreff!!

  For finanskapitalen må ha realverdiar som trygging for sine fordringar dersom desse skal vere truverdege.
  Og her kunne plutseleg eit halvt kontinet med realverdi belånast til pipa!
  Samtidig, ved berre å utstede lån, eig finanskapitalen dei realverdiane som blir belånte, heilt til låna er betalte.
  Det veit alle som har kjøpt seg ein bolig.

  Så enkelt er det også å skaffe seg kontrollen over eit land.

  Kapitalismen var inne i ei djup krise på starten av -90-talet.
  Ekspansjonen inn i Aust-Europa kunne ikkje ha kome på eit meir beleileg tidspunkt.
  Men som ved all eksponetiell vekst: Det går fort på slutten.
  Før dei fikk sukk for seg var heile Aust-Europa belånt både til pipa og forbi.

  Og helsike: Så dukka denne Putin opp, og insisterte på at Russland skulle utvikle sin eigen kapitalisme.

  Noko så usannsynleg og utilgiveleg frekt!

  Å nekte å la den russiske landmassa, med alle sine ressursar, bli belånt, og dermed med eit knips bli eigendomen til vestleg finanskapital, dette er med finanskapitalen sine auger det same som eit ran!

  For det er ikkje tilfeldig at ein av finanskapitalen sine spydspissar, Soros, er den som leiar an i kampen mot denne erkedjevelen Putin.

  Det knakar verkelg i samanføyingane til finanskapitalen, veksten kjem nesten kun som finansielle «produkt», som i mangel på underliggande reelle verdiar til slutt mister sitt truverde.

  Vi er der igjen, som vi var i 2007-2008. Systemet er i ferd med å bli avslørt som det det er: Eit pyramidespel.

  Det må ikkje få skje!

  Eit pyramidespel kan kun fungere på to måtar: Vekst, eller kollaps.

  At kollapsen kjem før eller seinare vil vi ikkje snakke om.

  Då står berre ein utveg att: Krig.

 2. Tyskland i mellomkrigsåra er eit godt eksempel på kapitalisme utan vekst.
  Gjeldskrise, kollaps i pengesystemet, massiv arbeidsløyse, ingen framtidsutsikter.
  Ikkje så ulikt store delar av EU i dag.

  Og løysinga: Lebensraum, rom til å leve direkte omsett.
  Men rom til vekst var det som eigentleg måtte til.
  Og tilgang på ressursar: Drang nach Osten: Ekspander mot aust, der er det plass og ressursar slik det tyske folket har fortent.

  Krupp, Thyssen og resten av dei Tyske industrimagnatane forstod sjølvsagt dette.

  Men folket ønskte seg ikkje krig.

  For å sitere Hermann Gøring:

  “Sjølvsagt ønskjer ikkje folket seg krig. Kvifor skulle ein stakkars slitar på eit gardsbruk ønske å risiskere livet sitt i ein krig, når det beste han kan håpe å få ut av det, er å kome heim til garden sin i live?
  Naturlegvis ønskjer ikkje den vanlege mann seg krig, hverken i Russland, eller i England, og for den saks skuld heller ikkje i Tyskland. Så mykje er forstått.
  Men det er leiinga i eit land som bestemmer politikken, og det er alltid ei enkel sak å dra folket med seg, anten det er i eit demokrati eller i eit fascistisk diktatur, eit parlamentisk system eller eit kommunistisk diktatur.

  Leierane kan alltid skaffe seg folkets støtte. Det er svært enkelt.

  Alt du treng å gjere er å fortelje dei at dei er under angrep, og fordømme dei som ønskjer fred for deira manglande patriotisme, og for å utsetje landet for fare.

  Dette fungerar på same måte i alle land.»

  Korporalen frå Austerrike fekk makthaverane si støtte fordi han nettop klarde å appelere til folket sine kjensler, gjennom å fortelle at dei var under angrep, og gjennom å rette sinnet mot konkrete syndebukkar for misæren i Tyskland.

  Ein misære som med ein viss rett kan seiast å skuldast vestmaktene si finansielle skruestikke.
  Men først og fremst skuldast det manglande rom til å vekse: Kein Lebensraum.

  Så denne austerrikaren slapp fram fordi tysk industri måtte ut av skruestikka, og massene måtte masserast kjenslemessig for å godta krigen.
  At han seinare kom ut av kontroll ( slik ting gjerne gjer når kjenslene heilt får ta styringa.. ) er ei anna sak.

  Slik fekk vi Das Dritte Reich.

  I dag er det vi som har nådd grensene for vekst.
  Og igjen er det mot aust det er mogleg å ekspandere.
  Og igjen skal kjenslene våre masserast for å godta krigen som løysing på problema våre.

  Eg er ingen relegiøs person, men det ligg mykje livsvisdom også i religion..

  «Du ser flisa i din nestes auge, men ikkje bjelken i ditt eige» gjeld vel så mykje når ein sivilisasjon ser på ein annan som mellom individ.

  Det konkurrerast om å skildre andre sine relegionar som meir eller mindre skadelege.
  Men vår eigen relegion er: Evig vekst!
  Ein katastrofalt skadeleg relegion, langt verre enn alle andre.

  Kjenn deg sjølv er det noko som heiter.

  Men vi kjenner ikkje oss sjølve i det heile.

  For kven er vi andre enn: Das Vierte Reich, Det fjerde Riket.

  Klare til på nytt å gå til krig.

  Dersom du påpeikar dette er det ikkje lenge no til du blir stempla som ein landssvikar.

  • Garob: Takk for innleggene – de var interessante. Men jeg har i hvert fall ett spørsmål å tenke på:
   Hvis det var slik at Tyskland gikk til krig pga. kapitalens vekstbehov, hvordan forklarer man hvorfor Tyskland gikk til krig akkurat da, siden de allerede helt siden 1933 hadde utrolig sterk økonomisk framgang og generelt gode leveforhold?

 3. Et spørsmål som ingen har svart på, er hva disse 330 soldatene har til oppgave.

  Dersom de er vanlige geværsoldater, som på generelt grunnlag skal styrke det norske forsvaret, fremstår deres oppdrag som bortimot absurd. Det et overhodet ikke behov for dem, i et slikt perspektiv.

  Dersom de derimot er spesialtrente soldater på avanserte våpen, våpensystemer, som for eksempel langttrekkende missiler, får deres oppdrag et helt annet logisk perspektiv.

  Herunder faller det seg naturlig å tenke på atomvåpen. Slike våpen, eller komponenter til slike våpen, kan være forhåndslagret i det aktuelle området. Om ikke kan de raskt flys inn og da passer det å allerede ha en spesialstyrke på plass.

  Det er altså en reell mulighet til stede for at dette dreier seg om mye mer enn spørsmålet om Norge nå endrer sin basepolitikk. Det er også et spørsmål om Norge skal tillates brukt som en plattform som involverer bruk av atomvåpen. Forstår jeg sentrale politikere rett er svaret på spørsmålet ja, atomvåpen er en del av NATOs våpenarsenal, og følgelig må vi som medlem underorde oss strategien knyttet til disse våpnene.

  Det sies ikke rett ut, men lest mellom linjene kombinert med logikk, kan man trekke den konklusjon at Norge fra nå av integreres i nettverket bygd opp rundt atomvåpnene. Og dette gjøres i hemmelighet, uten debatt og uten forankring i demokratiet.

 4. Fokus US-marines: jeg tror det kloke vi kan gjøre nå alle sammen er å skrive overalt det er mulig i Norge, om US Marines på Værnes Garnison. Internasjonal presse er mere opptatt av dette enn norsk. Og åpenbart ønsker ikke våre Nato-rikspolitikere at det skal bli en debatt om dette i Norge.
  Det er nå engang slik at US Marines på Værnes interesserer det norske folk mens opptrappingen i Baltikum/Polen/Romania har et langt mindre øre. Det var ønskelig at folk fra Stjørdalsregionen oppgraderte oss om nytt fra Vestfronten.

  • Bra oppfordring om holde fokus og skrive om dette.

   For dem som vil forsøke å grave og resonnere litt rundt det, er det to hovedlinjer her slik jeg ser det:

   De 330 betraktet militært og signalmessig. Det sies av folk som har sett noe av det ferske materiellet på vei inn i fjellhallene i Trøndelag at det er påfallende mye utstyr av offensiv karakter som roper invasjonskrig mer enn forsvar av eget territorium. Mye amfibier og mindre landgangsfartøy, bl.a.

   Og:

   De 330 betraktet som synlig militær førstekolonne i et prosjekt for gradvis økende amerikansk grep om og kontroll over norsk territorium og «forsvar», styrende organer og økonomiske anliggender. Continuing the soft invasion.

   Å, for en lykke hun Soereide er for krigssirkusets direktører. De sier nok om henne som de sier om Hillary Clinton; she’ll do anything we want. Du ser det i grunnen på henne nå, at hun vet selv at hun har gjort et nærmest eksistensielt valg i sitt unge liv, og kan aldri snu eller være ordentlig fri mer. Hun har nå forsvart flykjøp, bagatellisert russisk opplevelse av trussel og knallhardt nektet å kommentere på hvorvidt amerikanerne aldri har kunnet kritiseres for dårlige strategiske og sikkerhetspolitiske valg, eller egennytte som eneste opplagte målestokk for sånt som utplassering av egne styrker i Norge, så ivrig og liksom-skråsikkert og demonstrativt lojalt at alle skjønner at her er det ambisjoner og søknad om en jobb til etter hvert ute og går. Og bevares, det er mange i dag som får godt betalt for å sykle uten hode, så det ordner seg sikkert for Soereide også, det.

   • «offensiv karakter som roper invasjonskrig»

    Jepp. Og landet som skal invaderes offensivt er ikke nødvendigvis Russland, for å si det sånn … Det er et land som ligger nærmere. Omtrent så nært som det går an å få det, faktisk.

 5. Det fine med USA er at de ikke er i stand til å vinne en krig. Det er jo derfor de nå tyr til «moderate opprørere» (IS, osv.). De vet at disse «opprørerne» er bedre enn deres egne soldater og våpen, så de væpner dem og trener dem opp.

  Når Russland, Kina, India, Syria, Iran m.fl. går sammen for å uskadeliggjøre USA, kommer de til å lykkes.

  Kun usle, ubrukelige land som Norge lar seg invadere av amerikanerne og andre «moderate opprørere».

 6. Gammelkommunisten Steigan svikter aldri når han skriver: Det er ingenting som tyder på at Russland verken planlegger eller har noen interesse av å angripe noe naboland. Dette er en ensidig aggressiv opptrapping fra NATOs side, og den øker faren for krig og bidrar til å destabilisere Europa.
  08. april 1940 hadde NKP avisa i Bergen, Arbeideren, følgende oppslag: Faren truer fra England. Resten av historien kjenner vi.
  Her må frie demokratiske nasjoner stå sammen i NATO mot en psykotisk despot som Putin. Vi har en gang tidligere hatt «peace in our time». Landene i Øst Europa og Baltikum vet hva det vil si og ikke ha frihet under det russiske åket.

  • Helge: Kommentaren din fortener eigentlig ikkje eit svar..

   Om det ikkja hadde vore fordi han så elegant viser at du er ein av desse Hermann Gøring snakka om: Totalt fanga av kjensler og utan evne til logisk tenking.

   Som du skriv: » Her må frie demokratiske nasjoner stå sammen i NATO mot en psykotisk despot som Putin. »

   Som Gøring sa:

   «Alt du treng å gjere er å fortelje folket dei at dei er under angrep, og fordømme dei som ønskjer fred for deira manglande patriotisme, og for å utsetje landet for fare.

   Dette fungerar på same måte i alle land.»

   Der er akkurat denne typen retorikk NATO med USA i spissen spreier for å massere oss mentalt for å vere klare til angrepskrig.

   For:

   Kven var det som gjekk til angrep på Irak, med opp mot ein million døde, og med eit land i totalt kaos som resultat, eit kaos som ingen ende vil ta?
   Kven var det som brukte argument som i ettertid har vist seg å vere reine løgner som påskot for krigen?
   Kven var det som sa: «Irak stod bak angrepa 9. september. USA er under angrep!»

   Kven var det som gjekk til angrep på Libya, landet i Afrika med høgst levestandard fram til det blei knust?
   Resultat: Eit land i totalt kaos som ingen ende vil ta.

   Kven er det som driv det same spelet i Syria, også fram til krigen eit rimeleg velfungerande, sekulært land der ulike variantar av Islam, saman med kristne levde side om side?

   Kven er det som har gjort heimeleksa si, og tatt orda til Gøring til seg?

   Kven er det som lyg om å vere under angrep, medan det er dei sjølve som går til angrep?

   Det er berre eit svar på desse spørsmåla: USA, med sine skjødehundar i Europa gjennom NATO.

   Og det ser alle som ikkje er forblinda av sine eigne kjensler, som ikkje har latt seg massere mentalt av løgnene!

   OK, du vil sjølvsagt svare med at det var fæle diktatorar som styrde desse landa.

   Og at landa måtte øydeleggast for at folket skulle bli frie.

   Som det vart sagt frå USA i Vietnam: We had to destroy the village to save it!

   Det er rørande kor USA sitt hjarte blør for dei undertrykte.

   Eg skal tru det, den dagen dei går til angrep på Saudi Arabia, eit av dei aller blodigaste av diktatura i Midt-Austen.

   Inntil det kjem bevis på det motsette er det klårt at ALT det USA held på med er basert på løgner.
   Løgner som skal få fokus bort frå det økonomiske uføret USA og Europa er i.

   • Irak: invasjonen var basert på en løgn, helt rett. Men de ble kvitt en obskur despot som to ganger tidligere hadde startet kriger mot nabolandene og drevet folkemord mot egen befolkning. Spør Kurderne hva de synes om USA og George Bush? USA gjorde to feil etter at Saddam var tatt. De oppløste Bath partiet og hæren. At Irak sto bak 9/11??? Den var ny for meg.
    Libya. Her var en annen obskur despot på vei til å utføre folkemord samtidig som det var ett opprør på gang. En berettiget aksjon.
    Syria. Skyld ikke på USA her.
    På den annen side så makter ikke muslimske land å bygge frie liberale demokratier. Noe som i all hovedsak skyldes fredens religion. Islam. Den er ikke kompatibel med et moderne sekulært system tuftet på humanismens verdier.
    Du nevner også Vietnam. Hadde USA nedkjempet kommunistene i Nord, hadde Vietnam i dag ligget foran Thailand i utvikling. I stedet gikk de inn en 20 års natt med kommunisme og diktatur. I dag er det kapitalisme og perlevennskap med USA.
    Saudi Arabia. Et skrekkens regime. Men politikk er politikk.
    Men er det ikke merkelig at noen av verdens mest frie, demokratiske og opplyste stater går sammen i NATO med USA i førersetet? Vet ikke landene i Øst Europa, som tidligere har opplevd hva Russerne står for, sitt eget beste når de allierer seg med NATO og USA?
    Merkelig at det kun er SV på Stortinget som vil ha Norge ut av NATO.
    Eneste jeg savner er at du konkluderer med at det er Israel og jødene sin skyld.

   • PS: Hva Gøring har sagt er like lite interessant i denne sammenhengen som hva Bill Clinton måtte mene om seksuell avholdenhet.

    • Hallo?

     Å forføre det tyske folket til å omfamne nazisme, industrielt folkemord og den mest destruktive krigen i historia ( – til no ) var på sine premissar ein kjempesuksess.
     I denne saka hadde Gøring verkelg spisskompetanse på det han uttalte seg om.

     Men kompetanse er noko du meiner vi ikkje skal bry oss om …

     USA laug om grunnlaget for invasjonen av Irak.

     1 million menneske er døde på grunn av desse løgnene:
     Har nokon blitt stilt til ansvar?

     Og no skal vi tru på desse same løgnarane, når dei piskar opp stemninga på nytt, omkring Ukraina, Syria, og heilt sikkert snart fleire.

     Samstundes som dei er aktivt inne og støttar kriminelle Saudia Arabia sin krig i jemen?

     Fortel meg kven dinne vener er og eg skal fortelje deg kven DU er ..

     Det Gøring hadde spisskompetanse på var at makta får det slik makta vil.

     Det står om livet å avsløre spelet som no pågår.

     Takk til Steigan for å bruke kreftene sine på det!

  • Jeg tror ikke Putin er psykotisk. Han er helt rasjonell. Men ellers er jeg helt enig. Det en farlig feil å tro at Baltikum bare er brikker i et større spill, at de er i lomma på CIA. De ønsker faktisk den tryggheten som NATO gir. Dette vet Putin godt. At han kommuniserer noe annet er imidlertid ikke overraskende.

 7. Helge Bøe: Den 8. april 1940 minela de allierte norsk farvann med planer om å invadere Norge og Sverige, så NKP avisa i Bergen hadde nok mye rett i det de skrev. At de allierte skulle okkupere deler av Norge som beskyttelse mot Tyskland er velkjent, men som alle vet kom Tyskland dem i forkjøpet.

  Bestefaren min som opplevde to verdenskriger brukte å si: «Før første verdenskrig truet de Europa med det aggressive Russland, men det var tyskerne som startet krigen. Før andre verdenskrig truet de oss med et aggressivt Russland, men det var Tyskland som angrep, og russerne som befridde oss. Før tredje verdenskrig vil de true oss med et aggressivt Russland, men det er USA (det nye Tyskland) som vil angripe!»

  • Det hadde jo vært en fordel om England besatt Norge før tyskerne, slik de gjorde med Island og Færøyene. WW1: Skuddene i Sarajevo og diverse allianser, her var Russland alliert med vestmaktene. WW2. Her var Tyskland og Sovjet defacto allierte, de delte Polen samtidig som Russland angrep det fredelige Finland. WW3 Får stå for din regning. På Stortinget er det kun SV som er i mot NATO. Merkelig at noen av verdens fremste demokratier og siviliserte stater med full pressefrihet går inn i en allianse som NATO med USA som største bidragsyter? Merkelig at landene i Øst-Europa som har kjent russernes vrede på kroppen vil være med NATO og ha tette bånd til USA. Vet de ikke sitt eget beste?

 8. Vil du FRED, så forbered deg på KRIG sier et visdomsord.

  Russland ønsker FRED (den fryktelige erfaringen av å bli invadert under andre verdenskrig sitter i russernes ryggrad og folkesjel), derfor kan Obama-Bombama og Jens «nå må vel pappa snart være stolt av meg» Stoltenberg vite at Russland følger med på NATO-bandens minste bevegelser og har klart et mottrekk eller flere for enhver eventualitet…for å bevare FREDen.

  Her er litt hardware-betraktninger knyttet til bruk av våpenmakt:
  Eksempler på Russlands militære overlegenhet:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2016/10/eksempler-pa-russisk-militaer-overlegenhet/

 9. «Som Gøring sa:

  «Alt du treng å gjere er å fortelje folket dei at dei er under angrep, og fordømme dei som ønskjer fred for deira manglande patriotisme, og for å utsetje landet for fare.

  Dette fungerar på same måte i alle land.»»

  Også i Russland. Eller? Russland har invadert Ukraina, og Russland har hatt en massiv opprustning. Det er greit å hate USA og NATO, men jeg blir bare matt av å se hvor naive dere er når det gjelder Russland.

  Jeg støtter ikke at amerikanske soldater stasjoneres i Norge. Men dette er vel et politisk mer enn et militært svar? Et svar er det helt klart. Men Putin er ikke så paranoid at han ikke forstår hva dette betyr. Og det som skjer med utplasseringer på baltikum er noe av det samme. Putin er rasjonell og kald og vet at dette er en del av spillet. Spillet dreier seg fortsatt om Ukraina.

  • Russland har ikkje invadert Ukaraina.
   Har du kjelder for noko anna, så kom med dei.
   Russland støttar kampen som blir ført for eit føderalisert Ukaraina, der dei områda som tidlegare var russiske skal ha rett til eige språk og rett til si eiga historie.

   Krim er ei historie for seg, og 90% av folket der stemte for å bli ein del av Russland.
   At Krim havna inn under Ukraina var ei rein adiminsstrativ handling den gongen det skjedde, folket vart ikkje spurde.
   Denne gongen vart folket spurde, og svaret var klart.

   NATO hevdar at stasjonering av styrker i Baltikum skjer for å «møte russisk aggresjon i Baltikum».
   Kan nokon kome med eit eksempel på slik aggresjon?

   Kva skulle Russland forøvrig ha å vinne på å okkupere dei baltiske statane?

   Det ville bli ei svært kostbar affære, og det er ingenting å hente i dei baltiske statane som ikkje Russland har nok av frå før.

   Russland er eit kapitalistisk land, og må difor også ha vekst.
   Men det er svært langt fram til at Russland må inn på andre land sitt territorium for å få til det.

   Russland sine utgifter til forsvar er forøvring omlag 1/10-part av NATO sine.

   Og den som tek seg bryet med å følge med på kva Russland og Putin seier, vil sjå at det er det prega av rasjonelle analyser av verdssituasjonen. Ingen emosjonell nedrakking av andre, tvert om brukar Putin framleis uttrykket «våre partnerar i vest», utruleg nok, når han omtalar NATO.

   Det verkar som om han framleis trur at vi i vest skal kome på betre tankar, og skjøne at fred og samarbeid er det beste.

   Der tek Putin feil, er eg stygt redd.

 10. Det som er den største faren for Norge og Nordmenn i dag er oljefondet.

  Ved å få Norge okkupert, vil den regjeringen som da sitter, få kontroll med oljefondet i eksil og dette vil bli konvertert til krigskasse. Nordmenn og Norge kan bli dratt inn i en krig ene og alene for oljefondet.

  Jeg betrakter Norge som en drita full tulling med gullringer, gullkjede og Rolex som vaser rundt i fylla i en Brasiliansk Favela.

  Det er liksom bare et tidspørsmål for man blir drept og så ranet.

  Selve tegnet på at ranet er under anmarsj vil være Stoltzenberg som NATO sjef, Støre som statminister i Norge og F35 som er har innebygget dronefunksjonalitet til å trigge eventen ved false flag mot Russland i nordområdene.

  Norge kjøpte nemlig ikke bare et jagerfly, men også en drone i jagerflyet. Problemet er at de som kjøper flyet ikke får med fjernkontrollen til det. Derfor takket mange land nei.

  De skarpeste blandt oss husker sikkert hva Eurofighter representanten sa om F 35 og den «lille boksen» med software kunden ikke får evalurere.Og hva kan denne lille boksen så være?
  En aldri så liten og kjekk BUAP kansje?

  http://21stcenturywire.com/2014/08/07/flight-control-boeings-uninterruptible-autopilot-system-drones-remote-hijacking/

 11. Erland:
  Har Russland hatt en massiv opprustning? Russland bruker bare en brøkdel av hva NATO bruker på det militære, dette kan du se på forsvarsbudsjettet 2015 for forskjellige land. http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp

  Russland har ikke invadert Ukraina, men de har tatt tilbake Krim etter ønske fra flertallet av befolkningen som bor der!
  Når Sovjetunionen gikk i oppløsning søkte Krim om løsrivning fra Ukraina, men USA og Ukraina nektet å følge befolkningens ønske.

 12. Vel, hvis NATO forbereder en krig med Russland (gal), du trenger bare å nordmenn forbereder seg på atomvinter . For de som overlever etter en kjernefysisk «regn». Er du klar til å utveksle den velfødde, rolig liv, det er gøy ??

 13. […] Решение разместить дополнительные войска в Восточной Европе показало, что альянс готовит самую масштабную эскалацию вооруженных сил в Европе со времен холодной войны, пишет норвежское издание Steigan blogger. […]

 14. […] Решение разместить дополнительные войска в Восточной Европе показало, что альянс готовит самую масштабную эскалацию вооруженных сил в Европе со времен холодной войны, пишет норвежское издание Steigan blogger. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.