Den nordlige fronten mot Russland

0

Stortinget vedtar denne uka en utvidelse av baseavtalen. Vi får åtte nye amerikanske militærbaser, plassert på eksisterende norske forsvarsanlegg. Dette er et direkte resultat av USAs kamp for verdenshegemoniet, der Norge lar seg bruke stikk i strid med våre egne interesser.

Av Terje Alnes.

SDCA er den engelske forkortelsen for «Supplementary Defence Cooperation Agreement», eller «Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid», som den heter på norsk. Torsdag 30. mai skal Stortinget debattere og votere over Prop. 73 S. I februar undertegnet Norge og USA en avtale om endring av vedlegg A i SDCA, om å inkludere åtte nye såkalte «omforente områder» i avtalen.

Endringsavtalen anses å være av særlig stor viktighet, slik at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd. Men siden det ikke sies noe om flertallskrav i denne paragrafen, er det tilstrekkelig med alminnelig flertall i Stortinget for at avtalen skal godkjennes. Siden baseavtalen betyr å avstå nasjonal suverenitet, og å avstå jurisdiksjon på eget territorium til en fremmed makt, burde selvsagt Grunnlovens § 115 krav om ¾ flertall være gjeldende. Men dette vil Regjeringen og Stortingsflertallet glatt se bort ifra.

Det er derfor ikke noe politisk spenning knyttet til om avtalen går gjennom eller ikke. Den vil bli vedtatt.

Norden som nordlig front mot Russland

Stortingsflertallet gir dermed USA rett til å etablere seg militært på i alt 12 steder i Norge, inne på allerede eksisterende norsk militæranlegg. I Prop. 73 S. sier regjeringen at «Etter at SDCA ble undertegnet i 2021 har den negative sikkerhetspolitiske utviklingen i Europa akselerert.» Dette er kort sagt essensen i begrunnelsen for å forkaste all forsvarspolitisk tenkning som det har vært bred politisk enighet om i hele etterkrigstiden, og for å anbefale enda flere amerikanske militærbaser på norsk jord.

Les også: USAs militære gis bruksrett til de viktigste norske forsvarsanleggene

I Stortingsproposisjonen sier regjeringen videre:

«Det er i europeiske alliertes interesse at man legger til rette for amerikanske militære bidrag til europeisk sikkerhet gjennom planlagte og forutsigbare ordninger for mottak og tilstedeværelse. USAs bilaterale forsvars- og samarbeidsavtaler med forskjellige stater, basert på samme mal som SDCA, er en integrert del av dette. Gjennom slike bilaterale avtaler får USA et oppdatert rammeverk for militær aktivitet hos allierte.»

I desember 2023 inngikk Sverige, Finland og Danmark også bilaterale avtaler om forsvarssamarbeid med USA. Avtalene har samme utgangspunkt som SDCA. De tre avtalene legger opp til opprettelse av 17 «omforente områder» i Sverige, 15 i Finland og tre i Danmark. I alt får USA dermed 47 militærbaser i de nordiske landene.

16 av disse 47 amerikanske militærbasene er plassert nord for polarsirkelen i Norge, Sverige og Finland. Nordkalotten er rett og slett blitt militarisert. Se dette i sammenheng med den økende militariseringen av hele Arktis. Nylig deltok norske spesialsoldater fra Marinejegerkommandoen for første gang i øvelsen «Arctice Edge«, ledet av USAs nordkommando. Øvelsen foregikk over store deler av Arktis, fra Alaska ved polarsirkelen, gjennom Canada og inn i Grønland.  

Alle de nordiske regjeringen går dermed inn for den samme militære opptrappingen, og anser permanent amerikansk militær tilstedeværelse på nordisk jord som et nødvendig tiltak. Implisitt ligger det en forestilling om at Russland er en militær trussel mot Norden, en trussel som vi alle daglig indoktrineres med gjennom en stri strøm av medieoppslag.

En total omlegging av forsvarspolitikken

Norsk forsvarspolitikk har historisk hatt som mål å dempe den militære spenningen i nordområdene. Derfor kom den norske regjeringen med en erklæring til Sovjetunionen i forbindelse med medlemskapet i NATO i 1949. Regjeringen forsikret at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium, så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Senere kom regjeringen med forsikringer om at det ikke skulle lagres atomvåpen på norsk jord. Heller ikke skulle allierte skip ha atomvåpen om bord hvis de anløp norske havner. Alt dette for å vise Sovjetunionen at vi ikke ville tillate at norsk territorium ble brukt til offensive operasjoner østover.

Nå skrotes alt dette. Vi får amerikanske baser, der norske myndigheter har frasagt seg retten til å kontrollere hva amerikanerne holder på med. Vi kan risikere at USA lagrer atomvåpen på norsk jord, mest sannsynlig på Rygge. Amerikanske atomubåter og militære fartøyer kan fritt ta seg til rette på Haakonsvern og Ramsund orlogsstasjoner. Norske myndigheter har etter amerikansk press valgt å avgi nasjonal suverenitet.

Vi har en servil og underdanig politisk elite, som virker marinert i det amerikanske verdensbildet. Det kan ende i tragedie for Norge.

USAs militære opptrapping mot de russiske grensene styres av egeninteresser

I det giftige politiske klimaet er det bortimot forbudt å forestille seg hvordan Russland oppfatter situasjonen. Alle løfter som vestlige ledere ga til Sovjetunionens siste ledere, om at NATO ikke ville ekspandere en tomme østover, er brutt. Løftene blir til og med benektet, selv om de er lett dokumenterbare. Se f.eks. her, her og her.

NATO har også med viten og vilje krysset de røde linjene som Russland trakk opp i 2008, da alliansen åpnet opp for fremtidig medlemskap for Ukraina og Georgia. Det hadde ikke vært krig i Ukraina i dag om USA/NATO hadde akseptert en nøytral status for landet. Men et nøytralt Ukraina kunne ikke USA/NATO akseptere, de valgte å fremprovosere en krig der ukrainerne ofres for å svekke Russland.

Det er grunn til å være alvorlig bekymret for at baseavtalene vil gjøre Norge og Norden til en krigsskueplass. Norske politikere ser ut til å være blinde for den geopolitiske utviklingen, der USAs tid som verdens ubestridte supermakt går mot slutten.

Det er krampetrekningene som følger av dette som gjør at USA utplasserer stadig større styrker på stadig flere militærbaser rundt omkring i verden. Amerikanerne vil sikre sin posisjon med militære muskler. Derfor får vi amerikanske militærbaser over hele Norden.

Se Glenn Diesens foredrag: Blir vi tryggere med amerikanske militærbaser?

Dette skjer ikke fordi USA skal forsvare oss mot et tenkt russisk angrep, men fordi USA forsøker å forsvare sin posisjon med militære muskler og om nødvendig med militære konfrontasjoner. Dette gjør de av egeninteresse, ikke av norske eller nordiske interesser. På samme måte som de politiske haukene i USA villig ofrer ukrainerne, kan de lett ofre Norden om de ser seg tjent med det.

Studer kartet som illustrerer denne artikkelen. Det er laget av det svenske «Totalförsvarets forskningsinstitut», og viser alle amerikanske militærbaser i Norden og i de baltiske landene etter inngåelsen av baseavtalene. USA har plutselig fått 65 militærbaser i Russlands naboland, der det for kort tid siden ikke var noen.

Hvilke tanker hadde du gjort deg hvis din oppgave var å forsvare Russlands grenser?


Denne artikkelen ble publisert av Spartakus.


Les også:

Forrige artikkelIsraelske jetfly åpnet ild mot ‘sikker sone’ i Rafah og drepte dusinvis
Neste artikkelKrigsdagbok del 111 – 18. til 22. mars 2024