WHO i ferd med å begå åpent brudd på sine forpliktelser

0

Åpent brev om brudd på en prosessuell forpliktelse i endringsprosessen av det internasjonale helseforskriften (2005) av WGIHR. Brevet er undertegnet av Dr. Silvia Behrendt som er grunnlegger av Global Health Responsibility Agency for ansvarlighet og åpenhet for helsebeslutninger. Hun var tidligere konsulent for WHO på IHR og skrev sin doktorgradsavhandling om den utøvende myndigheten til WHO-DC under PHEIC.

Åpent brev til Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Generaldirektørens kontor Avenue Appia 20 1202 Genève- Sveits

Salzburg, 6. mars 2024

Kjære Dr. Tedros,

Byrået vårt vier sitt arbeid til institusjonell åpenhet og ansvar i global helse og er svært bekymret over intensjonen til ‘Working Group on Amendments to the International Health Regulations’ (WGIHR) om å legge fram et utkast til resolusjon om den endelige pakken av endringene til International Health Regulations 2005 (IHR) bare ved starten av den 77. Verdens helseforsamling (WHA).

For å være lovlig, må alle prosedyrer for å endre IHR utføres i samsvar med lovkrav angitt i IHR selv som gjeldende lex specialis-regime. Den relevante art. 55 stk. 2 IHR lyder som følger: «Teksten til enhver foreslått endring skal formidles til alle statsparter av generaldirektøren minst fire måneder før helseforsamlingen der den foreslås behandlet».

Ordlyden «skal» i art. 55 stk. 2 IHR indikerer tydelig at det er din bindende juridiske forpliktelse i henhold til IHR å kommunisere «enhver» IHR-endringer til alle statsparter fire måneder før forsamlingen. Dette inkluderer den endelige versjonen av endringene foreslått av WGIHR.

De gjeldende generelle reglene for traktattolkning fastsatt i artikkel 31 i Wienkonvensjonen om traktatretten krever at art. 55 stk. 2 IHR må tolkes i god tro i samsvar med den alminnelige betydningen som skal legges til vilkårene i art. 55 stk. 2 IHR i sin sammenheng og i lys av IHRs formål og formål. Dette bekrefter at det ikke finnes noe unntak for dagens situasjon. Art. 55 stk. 2 er lex specialis til hovedregelen nedfelt i art. 40 para. 2 i Wien-konvensjonen om traktatretten. I henhold til den uttrykkelige vilje og hensikt fra forfatterne av Art. 55 stk. 2 IHR, må partene gis minst 4 måneder til å vurdere enhver endring før forsamlingen. Dette gjør det mulig for statspartene å reflektere grundig over endringene, inkludert deres interne juridiske og institusjonelle implikasjoner, og hindrer statspartene i å skynde seg ut av forhandlingene til en forhastet vedtakelse av en resolusjon. Dette er desto viktigere gitt den unike statusen til IHR. Som et juridisk instrument binder det automatisk WHOs administrasjon ved sin status som en resolusjon. Vedtatte endringer vil også automatisk tre i kraft for alle statsparter som ikke melder seg ut innen den påkrevde tidsrammen i samsvar med art. 59, 61 og 62 IHR samt art. 22 i WHOs grunnlov.

I dette tilfellet må man huske den unike juridiske karakteren til IHR. Dette bindende juridiske instrumentet er registrert hos FNs sekretariat i samsvar med art. 102 i De forente nasjoners charter under kategorien som en multilateral traktat i U.N.T.S. Volum nummer 2509 (s. 79) via registreringsbevis nr. 56548. Følgelig er det ingen tvil om dets natur som en traktat under folkeretten som binder sine statsparter. Følgelig er både statspartene så vel som sekretariatet til WHO, sammensatt av generaldirektøren og WGIHR, som en underavdeling av helseforsamlingen, under en juridisk forpliktelse til å følge art. 55 stk. 2 IHR.

Med hensyn til den 77. WHA, fristen for lovlig å sirkulere de foreslåtte endringene til IHR-partene av generaldirektøren i samsvar med art. 55 stk. 2 IHR ble passert 27. januar 2024. Denne fristen gikk ut uten noen kommunikasjon fra generaldirektøren til partene om pakken med endringer utarbeidet av WGIHR. Foreløpig er ingen endelig utkast til endringene formidlet til partene av sekretariatet.

Dette fører til en situasjon som ikke tillater en lovlig presentasjon av et utkast til resolusjon om IHR-endringer til 77. WHA av WGIHR.

Til tross for WHOs utvetydige juridiske forpliktelse til å respektere art. 55 stk. 2 IHR, sekretariatet og WGIHR erklærte offentlig at de hadde til hensikt å bryte internasjonale juridiske forpliktelser som påhviler dem ved å fullføre pakken med endringene for mulig vedtak på 77. WHA, som bevist under det 7. møtet i WGIHR 5.–9. februar 2024 og i tillegg til tidsplanen for det siste 8. møtet 22. – 26. april 2024.

Hvis WGIHR og sekretariatet ikke overholder de juridiske reglene i IHR-endringsprosedyren, begår WHO en internasjonalt urettmessig handling i henhold til FNs utkast til artikler om internasjonale organisasjoners ansvar. Selv om disse artiklene ennå ikke er offisielt vedtatt av statene, er det tilstrekkelig doktrinær konsensus, inkludert statlig praksis, internasjonal rettsvitenskap og vitenskapelig mening, som vil kvalifisere denne ulovlige administrasjonen av IHR-endringsprosessen som en urettmessig handling fra WHO i samsvar med utkastet Artikler, som tiltrekker seg institusjonelt ansvar, inkludert opphør, ikke-gjentakelse (utkast til art. 30) og oppreisning (utkast til art. 31) fra WHO. Denne mishandlingen kan holdes ansvarlig av enhver av de 196 statspartene.

Ved siden av å påberope seg WHOs institusjonelle ansvar for å begå en forsettlig urettmessig handling ved å fortsette med å foreslå en resolusjon om IHR-endringene ved 77. WHA, kan det etableres et krav om individuelt ansvar i henhold til folkeretten til enhver person som handler på vegne av organisasjonen (utkast art. 66).

I denne forbindelse, medformenn for WGIHR, Dr Abdullah Asiri fra Saudi-Arabia og Dr Ashley Bloomfield fra New Zealand, samt nestlederne Dr Sultani Matendechero fra Kenya, Mr Colin McIff fra USA, ambassadør François Rivasseau fra Frankrike, og ambassadør Grata Endah Werdaningtyas fra Indonesia kunne og bør holdes ansvarlige for brudd på art. 55 stk. 2 IHR ved å ha til hensikt å sende inn den endelige versjonen av IHR-endringene til WHA uten å overholde fristen for 4-måneders varslingskrav.

Den offentlige webcasten av 2. oktober 2023 (tilgjengelig her) gir bevis på at WGIHR er klar over brudd på art. 55 stk. 2 IHR, som WHOs juridiske leder, Dr. Steven Solomon, uttrykkelig påpekte. Hans juridiske oppfatning om at art. 55 stk. 2 IHR kan fravikes av WGIHRs status som en underkomité av WHA er juridisk ugyldig, fordi IHR er en del av WHOs corpus iuris som ikke kan endres etter skjønn og bekvemmelighet av en nyopprettet underkomité av forsamlingen med mindre brudd på rettsstaten. Det er tydelig fra diskusjonene på det 7. møtet i WGIHR, at de bevisst og målrettet går frem i strid med art. 55 stk. 2 IHR og forhandle frem til den omtrentlige starten av forsamlingen.

Dr. Tedros, i din ærefulle funksjon som generaldirektør representerer du ubestridt WHO og enhver opptreden av en urettmessig handling er direkte å etablere WHOs internasjonale ansvar uten å utelukke potensielle krav om ditt individuelle ansvar. Som angitt, gjør dette på en lovlig måte i samsvar med art. 55 stk. 2 IHR er ikke lenger mulig, og å offentlig proklamere at IHR kan revideres ved den 77. WHA er en oppførsel som innebærer ansvar på din side. Derved krenker du også dine generelle plikter som generaldirektør for WHO for å sikre at organisasjonen og dens sekretariat handler i samsvar med folkeretten.

Vårt byrå ønsker å avslutte dette brevet med å oppfordre deg som generaldirektør for WHO og sjef for WHO-sekretariatet om å ikke presentere et utkast til resolusjon om endringene av IHR til 77. WHA. Å gjøre det vil utgjøre et forsettlig brudd på art. 55, para. 2 IHR og kan tiltrekke seg institusjonelt og individuelt ansvar under utkastet til artikler om internasjonale organisasjoners ansvar og alle andre tilgjengelige mekanismer. Derfor oppfordrer vi deg til umiddelbart å gi et klart pålegg til WGIHR og informere publikum om at IHR-endringene ikke kan vedtas på den 77. WHA.

Vennlig hilsen,

Dr. S. Behrendt

Intervjue med dr. Behrendt i Multipolar.

Pandemievertrag: „Das Dramatische ist, dass die Politik diesen Prozess dominiert“

Behrendt: «Det dramatiske er at politikk dominerer denne prosessen og at lovligheten åpenbart ikke interesserer noen, spesielt ikke politikken. Alt satses på fortellingen om at vi må være raske fordi neste pandemi venter. Derfor kan alt overstyres. Det har nå dukket opp brev fra Club de Madrid der noen høyprofilerte politikere har uttalt seg og oppfordret til å reformere WHOs oppgaver og fullmakter, ellers vil verden gå under i neste pandemi.

Dette er selvsagt en illegitim innblanding, for ikke å snakke om at en lov som vedtas så raskt og vil ha så alvorlige globale og nasjonale konsekvenser er ekstremt farlig. For alt som er satt i verk kan neppe oppheves. Enhver form for myndighet som en gang er overført til det globale nivået kan vanskelig tilbakeføres til det nasjonale, enn si til det regionale nivået, hvor også beslutningsprosessene kan overvåkes. Publikum bør stille spørsmål ved visdommen til WHOs nye makt gitt hastverket og falske begrunnelser for å ignorere en rettferdig prosess».


Les også:

WHO IHR Revisions & Pandemic Agreement

The ‘Negotiating Text’ of the new WHO Treaty on Pandemic Preparedness and Response: An Initial Analysis and Underexamined Points of Concern

Forrige artikkelIsraelske Knesset vedtar lov som tillater regjeringen å forby Al Jazeera
Neste artikkelFornybardirektivet legger opp til massive miljøødeleggelser, industridød og økonomisk krise
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.