Om krisa og kampen mot fascismen og rasismen

24
Albanske båtflyktninger på vei til Italia.

Skriver du om innvandring kan du være 100% sikker på at noen drar rasisme-kortet før du får sagt «fri flyt». Det skjedde da også etter at jeg i går skrev om den globale elitens arbeiderfiendtlige innvandringspolitikk. Men ellers er reaksjonene overveldende positive. Det er tydelig at det var på tide å ta opp dette problemet fra et marxistisk ståsted. Man kan ikke la være å snakke om problemer bare fordi ytre høyre også snakker om dem.

Vi lever i farlige tider

aftenposte hitler
Aftenposten 17. juli 1935

Kapitalismen er inne i sin verste krise noensinne. Den har vart lenger enn krisa på trettitallet og den rammer hundrevis av millioner mennesker. Den formen for fascisme som mange trodde ble gravlagt i 1945 er på banen igjen, slik som i Ukraina, hvor den støttes og oppmuntres av det tradisjonelle borgerskapet – denne gang som forrige gang. Land etter land får økonomien sin knekt og millioner av mennesker sendes ut på desperat jakt etter jobb og ei bedre framtid – men havner ikke så sjelden i arbeidsløshet eller i elendige og underbetalte jobber. Noen ganger i reint slaveri.

Dette er tider for demagoger og folkeforførere. De egentlige makthaverne i verden utgjør bare 0,01 % av befolkninga. For å holde på makta er de nødt til å sette arbeidsfolk opp mot hverandre og skape falske agendaer og nøre opp under motsetninger. Faren for storkrig er i høyeste grad til stede, og det samme er faren for flere fascistiske kupp.

Avsløre elitens agenda

Eliten framstiller alltid sin agenda som den mest humane, den mest progressive og den beste for menneskeheten. De eier og kontrollerer massemedier som har til oppgave å servere oss denne fortellinga 24/7, som de sier. Derfor er det nødvendig for enhver som ønsker ei annen framtid å gjøre sitt ytterste for å kle av eltens agenda og vise hva den egentlig er.

Det er nyttig å lese dokumenter fra World Economic Forum for der sier milliardærklubben mer rett ut hva de ønsker og hva de vil oppnå. Og det er viktig å se hva 0,01%-erne faktisk sier. Ta en mann som Peter Sutherland. Han er sjef for Goldman Sachs International, har vært EU-kommisær for konkurranse og sjef for WTO. Han var sjef for Trilateralkommisjonen i 10 år. Han har vært sjef for BP. Han møter regelmessig på møtene i Bilderberg-gruppa. Og han var en av drivkreftene bak opprettelsen av Global Forum on Migration and Development der han nå er en av sjefene. Du finner ikke noen mer reindyrka 0,01%-er enn ham.

Da han møtte House of Lords i Storbritannia for å snakke om migrasjonspolitikk, sa han at: EU bør «gjøre sitt beste for å undergrave homogeniteteten» i medlemslanda. Han argumenterte hardt mot ethvert forsøk på å begrense innvandringa og sa at tvert om burde Storbritannia og EU konkurrere om å «trekke til seg flest mulig innvandrere på et globalt nivå». Og han sa naturligvis at dette handlet om å «skape et åpent og tolerant samfunn».

Marx om Irland og England

Noen ønsker kanskje å tro at når en av sjefene for verdens største finansbank går så tungt ut i migrasjonsspørsmålet så gjør han det utelukkende for å fremme solidaritet og menneskeverd. Men det kan jo tenkes at han har en annen agenda.

I 1870 skrev Karl Marx et brev om forholdet mellom Irland og England. Han gjorde det for at de andre medlemmene i Internasjonalen skulle forstå hvor sentralt dette forholdet var for å skjønne en rekke konflikter i samtida. Først skisserer han hvor viktig Irland var for den engelske landadelen, fordi det var der de hentet sine største fortjenester og grunnlaget for sin makt – også i England. Og så pekte han på det engelske borgerskapets interesser i Irland:

Men det engelske borgerskapet har også langt viktigere interesser i Irlands nåværende økonomi. På grunn av den stadig større konsentrasjonen av leilendigekontrakter, sender Irland stadig mer av sitt overskudd til det engelske arbeidsmarkedet og presser på den måten ned lønningene og forverrer den materielle og moralske stillingen til den engelske arbeiderklassen.

Altså: det engelske borgerskapet ønsket å ødelegge livsgrunnlaget for irske småbønder for å drive dem i massevis inn i engelsk industri der de bidro til å senke lønningene – og dermed øke profittene. Og Marx føyer til:

Og viktigst av alt! Ethvert industrielt eller kommersielt senter i England har nå en arbeiderklasse som er delt i to fiendtlge leire, engelske proletarer og irske proletarer. Den vanlige engelske arbeideren hater den irske arbeideren som en konkurrent som senker hans egen levestandard.

Altså, kapitalen oppnår både billigere arbeidskraft og en sterkt splittet arbeiderklasse. Og siden den engelske arbeideren var påvirket av det kolonialistiske engelske borgerskapet:

I forhold til den irske arbeideren regner han seg sjøl som medlem av den herskende nasjonen og blir dermed et redskap for de engelske aristokratene og kapitalistene mot Irland, og styrker dermed også deres kontroll over ham sjøl.

Ut fra dette trakk Marx den konklusjonen at for å frigjøre seg sjøl måtte den engelske arbeideren forstå at han måtte støtte den nasjonale frigjøringa av Irland, «ikke utfra abstrakt justis eller humanitære følelser, men som en første forutsetning for å frigjøre seg sjøl».

Den nyliberale globalismen

Peter Sutherland og hans like gjør ingen hemmelighet av sin agenda. De ønsker færrest mulige nasjonale hindringer for den globale kapitalismens utplyndring av ressurser og arbeidskraft. De ønsker å fjerne nasjonale handelshindringer, nasjonale arbeidsmarkeder og nasjonal kontroll. De ønsker å gjøre EU til en superstat høyt hevet over innbyggernes kontroll. De ønsker TTIP for at selskaper som Goldman Sachs og deres klienter kan erobre markeder over hele verden. Og de ønsker å kunne flytte titalls millioner av folk over jordas overflate for å kunne høste mest mulig profitt. Om nødvendig ødelegger de noen land først, slik som Somalia, Irak, Syria, Libya – eller slik som Jugoslavia eller Ukraina, slik at folk blir nødt til å begi seg på vandring for å selge seg på et stadig tøffere arbeidsmarked. Det en del på den såkalte venstresida ikke skjønner er at de imperialistiske krigene, den globale utbyttinga, rovdriften, raseringa av nasjonalstatene – og migrasjonspolitikken – alt sammen er deler av den samme imperialistiske agendaen til de 0,01% for å gjøre dem enda rikere og alle oss andre mye fattigere.

Splittelsen av arbeiderklassen

I Vesten finnes det to typer anti-rasisme, en er borgerlig-humanistisk og en er proletarisk, og den borgerlig-humanistiske er absolutt dominerende. Den borgerlig-humanistiske anti-rasismen ser på dette som en holdningskamp der det er om å gjøre å støtte gode holninger og bekjempe dårlige holdninger. I deres forståelse er globalister som Sutherland, Stoltenberg og Bill Gates på den gode sida, fordi de snakker om toleranse og åpenhet, mens en hvit arbeider som blir rasende fordi han mister jobben når innvandrere tar den til langt dårligere vilkår, er tilbakeliggende og reaksjonær. Overfor dem snakker borgerskapet som slik Fredrik Reinfeldt gjorde da han sa til svenskene at de «måste öppna era hjärtan». Eller man kan sjekke om de begår tankeforbrytelser i kommentarfeltene på nettet.

I et borgerlig-humanistisk perspektiv skal man synes synd på fattige folk og eventuelt gi dem bistand og gjøre dem til klienter. Det kan man fint kombinere med at man plyndrer landa deres, væpner banditter og bomber byene deres til ruinhauger. Men de borgerlige humanistene snakker ikke om frigjøring eller om klasser og klassekamp. For en borgerlig humanist er rasismen det sentrale, og ikke klasseundertrykkinga.

En proletarisk anti-rasisme måtte ta det stikk motsatte utgangspunktet. Den må legge til grunn at det er klasseundertrykkinga som skaper splittelsen i arbeiderklassen og som derfor legger grunnlaget for rasismen. Svaret på det kan ikke være å moralisere over arbeiderklassen, men å reise kampen mot klasseundertrykkinga og forene arbeidere av ulike nasjoner og grupper i en felles klassekamp for frigjøring. Og da er heller ikke massemigrasjon noe svar. Svaret er frigjøring av de undertrykte landa, og oss alle, fra imperialismens utplyndring.

Romas utkanter er tidsinnstilte bomber

I november 2014 har det vært flere opptøyer i Romas utkant. Det er særlig bydelen Tor Sapienza som har vært rammet. Demonstranter har protestert mot innvandrerne, mot asylmottakene, mot politikernes neglisjering av utkantbydelen og mot Romas borgermester, Ignazio Marino, partifelle i av Matteo Renzi i Partito Democratico (PD).

Pressa skriver om at «Periferien er en tidsinnstilt bombe» (Il Messagero). Avisa skriver at det handler om:

… forfall, romleire, giftige gasser, ulovlig bosetning, usikkerhet og ukontrollert immigrasjon. En sosial vev som er i kraftig forfall som frambringer mikrokriminalitet, prostitusjon og mange familier som lever under fattigdomsgrensa.

En del av demonstrantene er åpenbart høyreekstreme og de har opptrådt med «romersk hilsen» og paroler som «negrene vekk». Men det er også vanlige innbyggere som er rasende og fortvilte. De har store økonomiske og sosiale problemer fra før, og den mer eller mindre ukontrollerte innvandringa har ikke gjort situasjonen noe lettere. På den andre sida er innvandrerne også rasende og fortvilet. Mange har risikert livet for å flykte over Middelhavet til det de håpet skulle bli et nytt liv, og så møter de bare fattigdom og håpløshet.

Økonomien i Italia har vært i en langsom, men svært merkbar nedgang på hele 2000-tallet, og nå kan igjen det statistiske sentralbyrået Istat melde om ny rekord i arbeidsløshet:

Arbeidsløsheten løper videre uten stans: første kvartal 2014 er det registrert den ellevte semmenhengende kvartalsmessige økninga fra 2004. Og  dataene fra Istat er dramatiske: de første tre månedene i året er arbeidsløsheten økt til 13,6%, en økning på 0,8% fra samme periode i fjor.

For ungdommen er situasjonen enda verre: blant unge fra 15 til 24 år er arbeidsløsheten nå 46%. I absolutte tall er det nå 3,5 millioner arbeidsløse i Italia. Det er 200.000 flere enn i fjor. Samtidig har Italia tatt i mot 150.000 båtflyktninger på ett år i Middelhavet. Man skal ikke være veldig skarp for å finne ut at denne miksen ville gi en eksplosjon. Og igjen står fattige mot fattige, eliten gjør som den vil og fascistene mobiliserer.

innvandringsgallup

– Et av de mest rasistiske landa i Europa

Etter en europeisk meningsmåling våren 2014 skrev italiensk presse at «Italia er et av de mest rasistiske landa i Europa.» Og italienerne er i følge PEW utvilsomt den nasjonen som er mest negativ til rom-befolkninga (85%) og til muslimer (63%). Grekerne (70%) og italienerne (69%) ser på immigrantene som en byrde for økonomien. Det gjelder også for venstresida i Hellas (61%) og Italia (53%).

Under dette ligger det åpenbart en del rasistiske holdninger. Men å gjøre det til eneste forklaring, slik en borgerlig-humanist ville gjøre, fører helt galt avsted. Tror man at det er holdningsfeil som er Europas problemer, så har man virkelig levd for lenge i overklassens glasshus. Hellas og Italia er blant de landa som har fått merke tyngden av den økonomiske krisa for alvor. De har fått oppleve den nye massearbeidsløsheten og den nye fattigdommen. Og de har fått oppleve en EU-kommisjon som trer nedskjæringspolitikk og ubegripelige direktiver ned over hodene på dem. Dette gjelder også innvandringspolitikken. 86% av grekerne og 80% av italienerne ønsker færre innvandrere, mens henholdsvis 1% og 2% av dem ønsker flere. Selv i Tyskland, som i undersøkelsen er det EU-landet som er mest positivt til innvandring, er det bare 14% som ønsker flere innvandrere, mens det er 44% som ønsker færre.

EUs migrasjonspolitikk har altså ingen som helst folkelig støtte. Dette kan man naturligvis takle på ulike måter. Man kan si at dette skyldes at folket er tilbakeliggende, rasistiske og dumme, og trenger å bli oppdratt av den opplyste eliten. Da vil man utvilsomt jage folk i flokk og følge over i fascistiske og nazistiske partier.

Eller man kan lese holdningene som uttrykk for reelle økonomiske og sosiale problemer, ta fatt i de problemene og prøve å løse dem. Og de reelle økonomiske og sosiale problemene handler om den nyliberale økonomien, de økende klasseskillene, raseringa av arbeidsplassene og det sosiale sikkerhetsnettet, kort sagt hele den klassekrigen som den «opplyste og humanistiske» eliten fører mot arbeiderklassen hver eneste dag og hver eneste time. Og man kan peke på at den nyliberale massemigrasjonspolitikken til Sutherland & co ikke er et prosjekt for toleranse og åpenhet, men et prosjekt for maksimal utbytting både av opprinnelsesland og mottakerland. Da kan man begynne å bygge opp en internasjonal arbeidersolidaritet som samler arbeiderklassen på tvers av nasjonale, kulturelle og religiøse skillelinjer mot den felles fienden.

Les forrige artikkel.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


24 KOMMENTARER

 1. Jeg er helt enig i denne analysen, og mener selv å ha sett det klart: Den økonomiske politikken Vesten fører i dag er tilrettelagt spesielt for de transnasjonale selskapene, og mest for de vestlig-baserte. Og et transnasjonalt selskap er interessert i en ting: Befolkningskonsentrasjoner der de lettvint kan omsette alle sine produkter, kontroll over ressurser som kan gjøre produksjonen av disse produktene billigst mulig, og arbeidstakere med lavest mulig lønn. Bare slik kan transnasjonale selskaper vinne konkurransen med andre transnasjonale selskaper. Jan Tore Sanners kommunesentralisering er bare forståelig innenfor denne rammen. For transnasjonale selskaper har ikke sin lojalitet knyttet til noe spesielt land eller område i utgangspunktet. De bruker enhver regjering og ethvert politisk parti som fremmer deres interesser og sørger for at det produseres propaganda tilknyttet dette.
  De transnasjonale selskapene er ikke det minste interessert i lokalt basert næringsliv. Tvertimot sørger de for at lokalt næringsliv blir ulønnsomt og bukker under for selv å ta over. Og da flytter de mest mulig av dette til større konsentrasjoner. Sentraliseringa av Norge rundt Olso-gryta er et eksempel på dette.
  I Møre og Romsdal har vi for eksempel Ormen Lange. Det ble utbygd på kort tid med investeringer fra selskaper med hovetyngden i Oslo-gryta og utenfor landet (Statoil/Shell). Bedriftsregnskapene for Ormen Lange blir holdt utenfor Fylkesregnskapet. Det er ikke kjent i Møre og Romsdal hvilke verdier som egentlig hentes ut av Ormen Lange og hvor de havner. Trass i dette ble det sørget for at befolkningen i Møre og Romsdal som helhet er med og betaler for utbyggingen av det strømnettet som Ormen Lange hadde behov for. Selvsagt drypper det litt på Møre og Romsdal gjennom Ormen Lange. Det vet vi en del om, for det kommer fram i Fylkesregnskapet. Men en rekke av de mindre selskapene som har etablert seg for å betjene Ormen Lange, har også sine hovekontorer i utlandet. Når eventyret Ormen lange er over, kommer alt dette til å forsvinne. For alt dette er i Møre og Romsdal bare på midlertidig basis, så lenge naturressursen varer. Dette er typisk for de transnajonale selskapenes virksomhet, og i Møre og Romsdal har det ført til at mye av levende næringsliv blir plassert i de store byene. Og det oppstår vyer om tre storkommuner i Møre og Romsdal, med byene som sentra. Dette betyr at resten av Møre og Romsdal blir liggende i bakevja og avfolkes. Selvsagt kan noe overløeve også etter Ormen Lange, på grunn av sin egen tyngde. Men denne politikken fører til at deler av befolkningen går gjennom harde tider under sentraliseringsbølgen, og når Ormen Lange tar slutt, vil det igjen bli harde prøvelser for mange. Men de 0,01 % sitter igjen med mesteparten av profitten, som de har overført til sine transnasjonale selskap for å utnytte andre lokaliteter i verden.
  Alternativet til denne politikken må være å ta utgangspunkt i det lokale: Utbygging av næringsvirksomhet må tjene det lokale. Å tillate slike raid som Ormen lange er et uttrykk for, må det bli slutt på. Folket i Møre og Romsdal hadde trolig vært mye bedre tjent med at gassen hadde forblitt liggende der ute til bruk i lang tid, i stedet for å få den form for utvikling som nå er på gang. Og jeg tror Norge også hadde vært bedre tjent med det. Overfor utlandet må en spørre seg: Hva tjener den norske befolkninga? Er det et godt argument for Satoils virksomhet at de skal ut å tjene penger? Nei! Det betyr ikke at det aldri skal gjøres, men Statoils profitt bør i hovedsak reinveteres i Norge til utvikling av Norges framtid, ikke i raske prosjekter som skal gi Statoil maksimal profitt hjemme og ute. Putin forsøæker i dag å balansere mellom næringsliv som han ser som lojale til Russland og næringsliv som helst vil inn under Vestens regler. Hittil har han klart det, men viss forholdene i Russland skulle bli elendige nok pga NATO/EU/Ukraina) og mangel på suksess gjennom BRICs, kan det fort snu.
  Svært mye av den nye arbeidskrafta i Møre og Romsdal er polakker og andre som kommer under beskyttelsen EUs frie flyt. Størstedelen av disse er her bare på midlertidig basis.En betydelig del er også migrerte. (Dette kan også studeres i Fylkesstatistikken). Det er trolig at mye av folket fra Møre og Romsdal derimot havner i Oslo-gryta.
  Jeg har diskutert innvandring med høyreorienterte på nettet mange ganger. De har store vansker med å se sammenhengen mellom storkapitalen og innvandringen. Det bør derfor legges stor vekt på å få fram konkret, lokaltilknyttet materiale om dette. Det er fordi de har vansker med å se denne sammenhengen at vreden rettes mot innvandrerne. Og de har rikelig med hjelpere rundt omkring som produserer propaganda til deres tjeneste, slik at de kan rekruttere dem til sine organisasjoner. Det bør derfor sees nærmere på hvem som finansierer Sverigedemokraterna, UKIP og Front National m.fl.. For disse har utpekt innvandrerne til hovedfienden, ikke storkapitalen. Men disse har rttt i at innvadringen må under kontroll. I Norge er jo innvandringen stort sett under kontroll, med unntak for «fri flyt»-personellet fra og gjennom EU. Arbeiderpartiet landet jo for lenge siden på omtrent samme innvandringspolitikk som Frp. Men EØS vil de ikke røre! Trass i at AP flere ganger har lovet at det skal bli slutt på dumping av lønninger, så fortsetter det. Det er nok ikke fordi de ikke kan gjøre noe med det, men fordi det ikke er prioritert i det øverste sjikt.
  Og når det gjelder innvandringspolitikken ellers, så lar de det flyte med forhold som det absolutt ikke skulle ha vært noe av: Den inhumane linja i innvandringspolitikken. De unnskylder seg med kapasitetsproblemer, men det skulle ikke være noen sak å sette inn de ressursene som skal til for å avgjøre sakene raskt. Men det gjør de ikke, trolig fordi de ser seg tjent med at det er strid om det: Det splitter den norske befolkningen.
  Den andre siden ved innvandringspolitikken er jo hva Vesten gjør for at folk skal bli der de er. Frp kjører jo på dette og får tilhengere, men får det selvsagt ikke til fordi det ikke er i de transnasjonale selskapenes interesse. Og de andre gjør ingenting av virkelig betydning(H/AP).

  • Bare en liten kommentar til siste avsnitt:
   Det er en kime av noe riktig i det når FRP sier «hjelpe dem der de er». Det lever 386 millioner mennesker i Afrika i ekstrem fattigdom. Det er naturligvis meningsløst å tro at dette problemet kan løses ved at de kommer til Europa. Løsninga ligger i å fjerne årsakene til den ekstreme fattigdommen i Afrika, og det handler i første rekke om å avskaffe den nykoloniale imperialismen, alstå frigjøring, sosialisme. Men FRP snakker om allmisser, «hjelp», altså å opprettholde klientsystemet. Så i grunnen er det bare en variant av den tradisjonelle imperialismen.

   • «Men FRP snakker om allmisser, «hjelp», altså å opprettholde klientsystemet.»

    Er det dette de mener? Eller er det hjelp/teknologi til å bygge egen produksjon og ta ibruk egne arbeidskrefter?

    Denne produksjonen trenger jo ikke bygges opp for å konkurrere på verdensmarkedet. Afrika er et stort nok kontinent til å ta i mot egen produksjon, enten det foregår i stor eller liten skala. Om denne produksjonen må konkurrere med annen (billigere) produksjon fra andre land utenfor Afrika og/eller andre land der bør være det enkelte land i Afrika sitt valg. Slik det også er de enkelte land i Afrika eller Europa ( også Norge) sitt valg.
    Men ledige arbeidskrefter og land og grødejord nok er det både i Europa og Afrika.
    Det er alltid hoder og hender som produserer vår velstand. Penger er kun byttemidler.

    • Tillegg:
     «- Med endelige tall som kommer inn under de foreløpige, er situasjonen i eurosonen verre enn tidligere antatt. Ikke bare er sektoren på sitt verste siden medio 2013, vi ser en risiko for at den fornyede råten sprer seg på tvers av regionen fra kjernen, sier sjeføkonom ..»http://www.dagbladet.no/2014/12/01/nyheter/okonomi/hegnarno/utenriks/36518091/

     Om vi kaller det fascisme, nazisme, sosialisme eller kommunisme, – som splitter mer enn det avklarer.
     Bør vi ikke snart slutte å forveksle fiktiver penger/tall og virkelige materielle verdier, og slutte å ta begrepet «økonomikrise» alvorlig. Heller se etter hvor mye tilgjengelige arbeidskrefter vi som nasjon har, for primært en produksjon til eget hjemmemarked.
     ( og avpasse befolkning i forhold til egne resurser.) Alle nasjoner trenger ikke følge samme velstandsvei eller ha samme priser på produkter.

     • Fortsettelse:
      At vi fortsatt tar et økonomisk system der vi kaller det «dårlige tider» når stabburene snart er fulle og prisene synker og vi burde kunne ta ut mer fri tid, er en forunderlighet. Jeg tror mye av bedraget ligger i denne forestillingen. Hvem har lært oss denne?
      ( Eller «gode tider» når vi mangler det meste, prisene og lønningene blir satt (kjempet?) opp, og vi må arbeide 24/7.)

  • «Jeg har diskutert innvandring med høyreorienterte på nettet mange ganger. De har store vansker med å se sammenhengen mellom storkapitalen og innvandringen. Det bør derfor legges stor vekt på å få fram konkret, lokaltilknyttet materiale om dette. Det er fordi de har vansker med å se denne sammenhengen at vreden rettes mot innvandrerne. Og de har rikelig med hjelpere rundt omkring som produserer propaganda til deres tjeneste, slik at de kan rekruttere dem til sine organisasjoner. Det bør derfor sees nærmere på hvem som finansierer Sverigedemokraterna, UKIP og Front National m.fl.. For disse har utpekt innvandrerne til hovedfienden, ikke storkapitalen. »

   – Det er svært stor forskjell på dem du putter i sekkebetegnelsen «høyreorienterte». At disse ikke har utpekt storkapitalen til fiende, er direkte og himmelropende feil. Det blir som om jeg bruker sekkebetegnelsen «venstreorienterte» og kaster AP og SV oppi denne og så kaller alle som kan tenkes å tilhøre kategorien «venstreorienterte» for slaver av storkapitalen. Eksempelvis vil man ikke i sin villeste fantasi søke å blande Steigan inn i en slik fryktelig dårlig definert kategori selv om Steigan definitivt er «venstreorientert». (en av de få sanne venstreorienterte, vil jeg vel si)
   Et kjapt søk på mennesker som f.eks Alain de Benoist eller Aleksandr Dugin burde være svært oppklarende.
   For ei grei nok sammenfatning kan du lese her : http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/ff2ea4db-2b74-4479-8175-7e7e468608ba.pdf

   Å ikke se den enorme forskjellen på f.eks SD og UkIP på den ene sida og f.eks Front National og den identitære rørsla på den andre, terminerer ethvert tilløp til nyttig analyse. Det samme gjelder – om enn i muligens mindre grad – internt i de to leire jeg definerte over og som jeg stilte opp utelukkende i illustrerende øyemed.

 2. «Den har vart lenger enn krisa på trettitallet og den rammer hundrevis av millioner mennesker…..
  …….å holde på makta er de nødt til å sette arbeidsfolk opp mot hverandre og skape falske agendaer og nøre opp under motsetninger.»
  Var ikke dette også som var årsaken til nasjonalsosialismen og til at Hitler ble valgt som leder av Tyskland?
  De ( og BD Brochmann i Norge bl. andre) mente at kommunismen splittet folk i et samfunn og skult arbeidet for globalisme og kapitalens makt .
  Det var samarbeid mellom kapital, arbeidskrefter og teknologi som skulle frigjøre oss fra fattigdom og slit. «Arbeidt macht frei». Ikke konstruerte motsetninger innad i et land.( Les f.eks. «Arbeidets seier av Anton Ziscka» en populær bok i Tyskland- og Norge på 1940-tallet. Og også omstridte , like populære i Tyskland og Norge, Markens Grøde»)
  Hitler ville ha et økonomisk system der arbeid, ikke renter ( som bakmennene /jødene) holdt som (sitt) styrings-verktøy for kontroll over verdensøkonomiske system , da som nå. (?)

  • BD Brochmann var utvilsomt en av mellomkrigstidas mest interessante tenkere, uavhengig av hans tragiske feilgrep under okkupasjonen da han i sin blanding av naivitet og stormannsgalskap trudde at han alene skulle få nazistene på bedre tanker ved å være «kamerat» med dem. Men Brochmann uttalte faktisk også etter krigen at kommunistene var de som hadde forstått hans tanker best.

 3. I diskusjonen rundt artikkelen i Facebookgruppa Vi som bryr oss om avisa klassekampen peker Trond Andresen på at folk ikke ønsker å forlate sine hjemland. Det mener jeg er et viktig poeng som bør belegges bedre og kjøres fram som et sentralt tilleggspoeng. Men da er det viktig at man først har spadd fram relevant statistikk. Den delen av befolkninga som faller for populistiske forenklinger og fordreide fiendebilder er det et utbredt premiss i tankegangen at de som kommer hit og bidrar til økt press i samfunnet på en rekke felter kommer hit som lykkejegere, nærmest en variant av Moland og French, at de har det greit der de kommer fra men ikke er villige til å nøye seg med det de har og jobbe hardt for at de skal få det bedre i sine hjemland. Virkeligheten er at det skal svært drastiske forverringer av livsvilkårene til før massemigrasjon blir et faktum. Dette må vi få fram i front av debatten med all ønskelig tydelighet. Da vil vi kunne få høyresida også til å våkne opp til de realitetene artikkelen vektlegger. For de er også arbeiderklasse, i MINST like stor grad som venstresida.

 4. » de har det greit der de kommer fra men ikke er villige til å nøye seg med det de har og jobbe hardt for at de skal få det bedre i sine hjemland.».
  De virkelige rasistene er vel de som mener at andre folkeslag og samfunn ikke er i stand til å velge eller kaste egne ledere eller sette mål og bygge velstand i eget land, men må hentes hit for å lære riktig velstand og hvit kultur. Men eget hjemmemarked er en nasjons viktigste marked. Stolthet over selv å bygge nasjonen er viktig for alle kulturer. Hvorfor fjerne denne stoltheten i nasjoners vei til velstand? For å fjerne nasjonal stolthet på vei til globalisme; en verden/en kultur/en leder?
  Penger er kun byttemidler innad i en nasjons dugnads-regnskap. Vi er lurt til å tro at alle nasjoner må ha vestlig valuta for å lage egen velstand. Eller at all produksjon i en nasjon må sendes verden rundt og/eller penge-konkurrere med barnearbeid i India og Kina for å være «lønnsom».Sunn nasjonalisme, uten grepet fra de som styrer verdensvalutaen vil gi frihet til den enkelte nasjonen.
  Så kan frie nasjoner bytte/handle et eventuelt overskudd med andre frie nasjoner. Handels-bytte og samarbeid, ikke handelskrig og konstruerte motsetninger. Valuta er i denne forbindelse kun et verktøy, tall, i en avtalt transaksjon/bytte.

 5. Angående elitenes mediadekning: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/27/occupy-democracy-london-parliament-square

  «Official media, on the other hand – and in this case the BBC and mainstream newspapers are acting as if they were an arm of government – take exactly the opposite approach, insisting that the events in question are so trivial and unimportant that there is no need to cover them at all. The very same press that provides wall-to-wall coverage of pro-democracy occupations and police repression halfway around the world, in Hong Kong, acts as if analogous events at home are of no interest. It’s hard to think of a more dramatic story than battles between police and non-violent protesters, or the erection of giant fences and mobilisation of attack dogs directly beneath the mother of all parliaments. Yet while I was in the square, the only TV cameras I saw were being carried by journalists from Iran, Russia and Qatar.»

  • NRK følger BBC, store oppslag fra Hong-Kong i dag. Begivenhetene fra London har jeg ikke hørt et kvekk om. Var det ikke fordi jeg følger alternative media, i alle fall i noen grad, ville jeg heller aldri hørt om dette. Hvor mange følger alternative media? Neppe store prosentandelen.

 6. Mange viktige poenger både i artikkelen og i kommentarfeltet. Viktig å poengtere at folk flest ikke ønsker å forlate sine egne hjemland; en viktig del av alt anti-rasistisk arbeid må dermed bli å stille seg solidarisk med folk som ønsker å forandre forholdene i hjemlandet. Kan ellers nevne at jeg kjenner en del polske fremmedarbeidere. Trivelige og helt ålreite folk, men sterkt anti-kommunistiske. Og hvem er det som tjener på denne anti-kommunismen?

 7. Veldig bra artikkel… «Romas utkanter er tidsinnstilte bomber» ja. Kan bli store indre uroligheter av dette og da er det ikke mange vinnere. Fattig som rik.

  I en sammen liknelse mener jeg da. Du har en familie bedrift som har byggets opp under mange generasjoner. Da er regel nummer et. Man tar vare på sine egne først dvs sin familie. Sverige eksempelvis har 26 % ungdoms arbeidsledighet eksempelvis og da tar man ikke inn mer innvandrere. Man integrerer de man har i familien og fikser jobb åt alle først i familien. 2. Man skall vare overens det vil si en folke avstemming! Kalles demokrati!!!!!!!!!!!!!!! Det er ikke rasisme det logikk. Til og med innvandrere sier at vi ikke skall ha mer innvandring som den økonomiske situasjonen ser ut rundt om. Vi kan ikke ha et lovverk som dekker alt og da trenger vi lojale medborgere istedet. Men da skall det vare et rettferdig samfunn og det er det ikke da vi har dårlig kommunikasjon mellom en elite og folket… Handling og konsekvens i dagens informasjons samfunn blir nok en ny opplevelse om litt for mange…

 8. Snodig skrivende karriere for Steigan. Han har aldri skrevet så viktige artikler som da han havnet i pensjonsalderen.Det han skriver om Roma er jo likt for hver eneste storby innen EU,ja selv Stockholms førorter eksploderer ukentlig.
  Det er naturligvis riktig at den «opplyste og humanitiske eliten» fører krig mot arbeiderklassen hver dag og Steigan ønsker seg internasjonal arbeidersolidaritet. Men sånn som trendene er i øyeblikket er det Syriza og Podemos som kjøres fram som modeller for «venstresida.» Dette er partier som er fullstendig systemloyale og som befinner seg innenfor Nato og EU-loyaliteten,de tilhører faktisk mere den «opplyste og humanistiske eliten» enn rå proletær klassekamp. De har vanskelig for å skjule at de ikke liker arbeiderklassen.
  De partiene som plager globalistborgerskapet er de partiene i Europa som venstresida kaller «fascister» og «høyrepopulister» fordi disse er for gode relasjoner med Russland,samt ut av Nato og EU. Globalistene har ingenting imot denne «venstresida.»
  Hvis det er tilnærmet riktig det jeg her skriver,må jo edruelige og tenkende folk legge om aktvismen snart. Skal vi unngå imperialistisk krig (Russland-Tyskland-USA-Israel) og borgerkrig i Europa, har vi ekstremt dårlig tid.

  • Takk. Den «opplyste og humanitiske eliten» hater, frykter og forakter arbeiderklassen av et godt hjerte. Men det er der den eneste mulige krafta ligger til motstand. Problemet er at nettopp denne klassen er blitt så uhyre svekket av reformistene gjennom ene generasjon at den står dårligere rustet enn før begge de to verdenskrigene. Mye dårligere.
   I følge min analyse så er vi inne i tida for kapitalismens sammenbrudd. Mulighetene til å skape et kollektivistisk samfunn er til stede, men fødselsveene kan bli uhyre blodige fordi 0,01%-erne vil forsvare systemet sitt med alt de har og fordi de eventuelle motkreftene er små, svake og totalt desorienterte.

   • En skal vel ikke legge altfor stor vekt på formuleringene i de siste tre linjene i kommentaren din, men de trenger litt presisering og tillegg. Jeg tror ikke kapitalismen (som system) vil bryte sammen. Men makta til kapitaleierne kan forvitre på grunn av krise og opprør. Det er ikke det samme som at kapitalismen vil bryte sammen. Dersom det ikke fins et klart alternativ og en tilstrekkelig stor og enhetlig massebevegelse som slåss for dette alternativet og er i stand til å sette det ut i livet, kan resultatet bli barbari og oppløsning som f.eks. i Libya. Etter en kanskje lang periode med vold, lovløshet og store ødeleggelser kan (men ikke nødvendigvis vil) det vokse fram en ny herskende gruppering som viderefører en form for kapitalistisk system. Dessverre fins det ikke en slik massebevegelse i Vesten i dag, og heller ikke det klare alternativet. Jeg tror det dessverre er for optimistisk å si at mulighetene til å skape et kollektivistisk samfunn er til stede. Eller kanskje rettere: Muligheten er der, men hvor er de som kan utnytte den?

    At fødselsveene (kanskje heller dødskrampene) vil bli blodige, er iallfall sikkert. Skjer det i svake kapitalistiske land som Hellas, Italia eller Spania, veit vi hvem som vil trå til for å slå ned et opprør og som ikke vil tolerere noe som smaker av sosialisme i et vesteuropeisk land. Skjer det i kapitalismens høyborg USA, er det nok langt flere enn 0,01%-erne som vil finne interessene sine trua. USA har et enormt voldsapparat retta mot sine egne innbyggere: et voldelig politikorps, fengselsvesenet, Nasjonalgarden, et overvåkingssystem, hemmelig politi + masse annet som vi bare aner og hører litt om av og til. Motkreftene er små i dag, men en eller annen form for krise som rammer bredt, kan raskt mobilisere millioner. Millioner som riktignok er svake og desorienterte i dag, og framfor alt desorganiserte. Det kan oppstå spontane organisasjoner av folk som er rasende og veit hva de er mot, men ikke hva de er for. Det vil ikke bli vakkert.

    USA er som et hus bygd på kvikkleire. Kvikkleira er fast og fin sålenge den inneholder nok salter. Men når saltene etterhvert vaskes ut, kommer det til et punkt der alt vannet de binder i leira, plutselig blir frigjort. Den faste leira blir til ei suppe som ikke lenger bærer noen ting.

    • Kapitalismen bryter ikke sammen uten å lage en helvetes mye skade. Men den bryter sammen as we speak. Dagens kapitalisme presiderer over den sjette store utryddelsen og et sammenbrudd i det energisystemet som har gjort kapitalismen til det mest produktive samfunnssystemet i historien. Dette er jo systemkriser som overgår tida før Romerrikets fall. I historisk målestokk er er fallet omtrent loddrett. Men det er ikke fullt så lett å se når man lever oppe i det. Annen verdenskrig ga kapitalismen en «second wind» og en gullalder som varte en halv generasjon. Også dette er bare blaff. Skal kapitalismen få en tilsvarende kickstart igjen er det nødvendig med en krig som er enda mer ødeleggende enn annen verdenskrig. På den andre sida vokser forutsetningene for en ikke-kapitalistisk økonomi fram. “We are seeing the final triumph of capitalism followed by its exit off the world stage and the entrance of the collaborative commons,” skriver Jeremy Rifkin. Fra sin posisjon som rådgiver for EU-kommisjonen osv. beskriver han det fenomenet jeg har kalt framveksten av Kommunisme 5.0.

 9. Takk for oppfordringen,Raknes, men jeg skriver hver dag en artikkel på verdidebatt.no som også blir lest av mange.Mine sammenstøt med Klassekampens debattredaksjon gjennom ti år har satt sine spor.
  Jeg ser nå at Ungarn diskuterer hvordan de skal forholde seg til den kommende Amerikansk-Russiske krigen. Mange vil holde Ungarn nøytralt. I Norge er det omvendt. Unge Høire gruppa Søreide,Solberg og Brende kan ikke få klint seg nok oppi de amerikanske krigsforberedelsene og jeg så forleden dag at så mye som oppunder 3000 norske soldater skal være aktuelle for framskutte operasjoner i ØstEuropa. Der fyker neo-con Victoria Nuland rundt og hisser til krig kontinuerlig.
  En måte å få istand en ny anti-imperialistisk bevegelse i Norge på, var å starte en bevegelse som heter: Ikke vår krig! Ingen norsk deltagelse i imperialistisk krig! Med den aller skarpeste profil mot amerikansk ledet Nato-imperialisme.
  Leser man Klassekampen skulle man ikke tro det foregikk febrilske krigsforberedelser noe sted og alt er var som før.
  Storkrigen kan bryte ut allerede på høsten 2015 for da er Natos Rapid Response noenlunde kampklare.
  Det er umulig å tenke seg at det strategisk beliggende Norge ikke vil bli dratt inn i den amerikansk-russiske krigen.
  Her har vi svært dårlig tid. Veldig dårlig tid.

  • Gruppa er en støttegruppa for KK som det avisa har vært og det den har potensial til å være. Den er svært kritisk til avisa slik den i svært mange henseender framstå i dag, under Braanens ledelse – borgerskapets puddel, nærmest. Jeg håper du i det minste blar litt gjennom gruppa og gjør deg et inntrykk av nivået på diskusjonene. Jeg tror du vil bli imponert…

Legg igjen en kommentar til Pål Steigan Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.